Jyväskylän metsäohjelmatyössä edetään kohti ohjelman koontia

Alkuvuodesta 2017 startannut Jyväskylän metsäohjelmatyö jatkuu siitä mihin viime vuonna jäätiin. Akordin fasilitoimassa prosessissa on siirrytty uuteen vuoteen ja työn alla on ohjelmavaihtoehtojen työstö sekä vaikutusten arviointi.

Jyväskylän kaupunki käynnisti alkuvuodesta 2017 metsäohjelman laadinnan. Ohjelmatyöllä halutaan tarjota metsien hoidolle johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kunkin tuottamia tärkeimpiä arvoja vaalien. Ohjelmasta halutaan kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä linjaava pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma. Työskentelyn tavoitteena on metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Metsäohjelmatyön kunnianhimoinen visio on, että ”Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä metsien taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisessa.” Metsäohjelmatyön prosessi noudattaa vuorovaikutteisen ja konsensuspohjaisen neuvotteluprosessin periaatteita ja on jaettu viiteen vaiheeseen.

Työskentelyn ensimmäisenä vaiheena toimi yhteisen tietopohjan kokoaminen. Vaiheessa yhteistyöryhmän jäsenet keskittyivät tunnistamaan olennaisia näkökulmia ja niistä nousevia erilaisia tarpeita, toiveita ja tavoitteita. Tietopohjavaiheen tähtihetkiä oli ohjelmatyön puitteissa järjestetty tietopohjaseminaari. Tilaisuudessa kuultiin alan parhaita asiantuntijoita ja keskusteltiin metsänhoidon tulevaisuudesta. Yhteistyöryhmä kävi myös maastokäynneillä tutustumassa Jyväskylän omiin metsäkohteisiin sekä Mäntässä jatkuvan kasvatuksen ja pienaukkohakkuiden kohteisiin. Osana tietopohjavaihetta Jyväskylän kaupunki lisäksi toteutti metsien hoitoa koskevan paikkatietopohjaisen asukaskyselyn. Kyselyllä kaupunkilaisille tarjottiin mahdollisuus kertoa, mitkä kaupungin metsistä ovat heille merkityksellisiä ja miksi sekä mitä he toivovat metsien hoidolta. Kyselyllä kartoitettiin myös metsien monia eri arvoja, kuten monimuotoisen lajiston ja elinympäristön suojelu, virkistysmahdollisuudet sekä puuraaka-aineen tuotto.

Toinen vaihe on ohjelman ja vaihtoehtojen työstö. Tässä vaiheessa yhteistyöryhmä on aloittanut metsäohjelman sisällön työstämisen ja mahdollisten vaihtoehtojen tarkastelun. Samanaikaisesti työstetään prosessin kolmatta vaihetta, vaikutusten arviointia. Neljännessä vaiheessa metsäohjelma kootaan lopulliseen muotoonsa ja yhteistyöryhmä rakentaa ohjelmasta kaupunkirakennelautakunnalle esitettävän esityksen. Hyväksyttyä esitystä seuraa prosessin viides vaihe, ohjelman toimeenpano ja seuranta.

Metsäohjelmaa varten koottu yhteistyöryhmä on kokoontunut työn puitteissa kymmenen kertaa viime vuoden aikana. Yhteisen tietopohjan kokoamisen vaihe on saatu päätökseen ja prosessissa ollaan siirrytty eteenpäin. Tietopohjavaiheessa luotiin edellytykset yhteistyöryhmälle tehdä päätöksiä ajankohtaiseen tietoon perustuen. Sekä aika- että resurssikysymykset asettavat prosessille tiettyjä reunaehtoja minkä vuoksi prosessin hallinta ja jatkuva keskustelu on työn kannalta erityisen tärkeää. Työ jatkuu ja metsäohjelman on tarkoitus olla valmis vuoden 2018 alkupuolella.

 

Materiaaleja ja lisää tietoa metsäohjelmasta: https://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma

Akordi Oy:n fasilitoimasta vuorovaikutteisesta neuvottelumenettelystä: http://akordi.fi/?page_id=220&lang=fi