Iijoen vesistövision laatiminen käynnistyy laajalla yhteistyöllä

Iijoen vesistöalueella aloitetaan maaliskuussa vesistövision laatiminen. Vesistövisio on koko Iijoen vesistöalueen kattava kehittämis- ja toimenpidemalli, jossa sovitetaan yhteen erilaiset vesistön käyttöön kohdistuvat intressit. Koko vesistöalueen kattavaa yhteistyömallia ei ole Suomessa aikaisemmin laadittu. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus valitsi työn toteuttajaksi Pöyry Finland Oy:n yhteystyössä Akordi Oy:n ja Mapita Oy:n kanssa. Vesistövision on tarkoitus olla valmis syyskuussa vuonna 2018.

Iijoen vesistöaluetta on jo pitkään kehitetty erilaisten julkishallinnon projektien kautta, mutta nyt työhön halutaan mukaan laajemmin myös alueen yritykset ja asukkaat. Erityisesti nuorilta toivotaan aktiivisuutta. Paikallisia tarpeita, ideoita ja toiveita tullaan kokoamaan ainakin Iin, Yli-Iin, Pudasjärven ja Taivalkosken alueille perustettavissa paikallisryhmissä sekä yleisötilaisuuksissa ja asukaskyselyillä. Työn etenemistä ohjaa laajasta alueen sidosryhmäjoukosta koottu neuvottelukunta.

− Näemme vesistövision eräänlaisena Iijoen “talkoohankkeena”, johon innostetaan mukaan alueellisia ja paikallisia sekä julkisia ja yksityisiä toimijoita omine tarpeineen ja ideoineen, kertovat Timo Karjalainen ja Kalle Reinikainen Pöyry Finland Oy:stä.

Lisähaastetta vesistövision laatimiselle tuo kuitenkin toimijoiden kesken pitkään jatkunut epäluottamus. Työssä onkin tarkoitus keskittyä ennen kaikkea Iijoen vesistöalueen tulevaisuuteen. Avoimen vuoropuhelun avulla pyritään löytämään yhteinen näkemys Iijoen kehittämisestä sekä tärkeimmät kehittämistä tukevat toimenpiteet.

− Epäluottamus syö kaikkien osapuolten voimavaroja ja kaventaa kykyämme ajatella, mitä mahdollisuuksia Iijoen kehittämiseen sisältyy, sanoo Lasse Peltonen Akordi Oy:stä.

Viime vuonna tehtiin vesistövisiotyön esiselvitys. Siinä yhteisiksi Iijoen vesistöalueen kehittämistavoitteiksi asetettiin Iijoen arvon nostaminen, vaelluskalojen palauttaminen sekä veden laadun parantaminen. Kollaja-hanke ja mahdollinen kalatalousvelvoitteiden tarkistaminen rajattiin työn ulkopuolelle. Ensimmäiset konkreettiset vesistönparannustyöt on tarkoitus aloittaa jo visiotyön aikana. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Raasakan vanhan uoman kunnostaminen ja muut vaelluskalojen kulkua edistävät toimenpiteet.

Vesistövisio toteutetaan osana Pohjois-Pohjanmaan liiton kolmivuotista Iijoen otva -hanketta.

Luonnonvarakeskus vastaa hankkeessa vaelluskalojen alasvaellussuunitelman laatimisesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Hanketta rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta osittain Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat osallistuvat hankkeeseen myös virkatyöllään. Hankkeen muita rahoittajia ovat Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki, PVO Vesivoima Oy, Luonnonvarakeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Koko hankkeen rahoitus on noin 900 000 €. Tästä vesistövision osuus on lähes kolmannes.

Pohjois-Pohjanmaan liitto kilpailutti vesistövision palveluntuottajan EU-laajuisesti. Tarjouksia tuli kolmelta toimijalta. Maakuntahallitus hyväksyi palvelun hankinnan 15.2.2016 pidetyssä kokouksessaan. Valitusaika päättyy 21 vrk maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy, p. 050 590 7640
Vesistövisiotyön projektipäällikkö Timo Karjalainen, Pöyry Finland Oy, p. 0400 662 171
Erikoisasiantuntija Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 592 1915

Neuvottelukuntaan on pyydetty edustajia alla olevista tahoista. Kaikkia edustajia ei ole vielä nimetty. Tähdellä merkityt tahot ovat ilmoittaneet, etteivät nimeä edustajaansa neuvottelukuntaan.

Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat
Iijoen vesistön kalastusalue
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry*
Iin kunta
POP vapaa-ajan kalastajapiiri ry & Pudasjärven perhokalastajat ry
Iijoen suojeluyhdistys ry*
Kollajan paliskunta
Kuusamon kaupunki
ProAgria Oulu, Oulun kalatalouskeskus
Lapin ELY-keskus, kalatalous
Pudasjärven kaupunki
Luonnonvarakeskus Oulu
PVO-Vesivoima Oy
MMM, luonnonvaraosasto
Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue
Metsähallitus, POP Luontopalvelut
Suomen ympäristökeskus
Oulun kaupunki
Taivalkosken kunta
Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry
Vapo Oy, pohjoinen turvetuotantoalue