Monen osapuolen välinen neuvottelu ja yhteistyö

Käynnissä olevat hankkeet

MAL 2019 suunnitelma

MAL 2019 -suunnitelma on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää. Akordi on mukana MAL 2019 työn suunnitteluvaiheessa vahvistamassa suunnittelutyön vuorovaikutusta ja sidosryhmäyhteistyötä. Akordin työn tavoitteena on tukea ydinryhmää prosessin suunnitteluun ja vuorovaikutukseen liittyvissä valinnoissa ja sidosryhmätilaisuuksien valmistelussa.

Kansallisen Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 väliarviointi

Akordi ja Tyrsky-Konsultointi Oy  toteuttavat yhdessä maa- ja metsätalousministeriölle Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarvioinnin sidosryhmänäkemysten ulkopuolisen tarkastelun. Työn tavoitteena on selvittää sopeutumissuunnitelman vaikuttavuutta ja kartoittaa näkemyksiä toiminnan ja toimintatapojen kehittämisvaihtoehdoiksi. Akordi vastaa työssä sidosryhmätilaisuuksien fasilitoinnista.

Vantaan yleiskaavatyö

Akordi kouluttaa, valmentaa ja fasilitoi Vantaan yleiskaavan luonnosvaiheen vuorovaikutusta eri tahojen kanssa. Työssä keskitytään etenkin siihen, miten rakentaa ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja keskustella vaikeistakin kysymyksistä.

DAC - Dwellers in Agile Citites / Ketterä Kaupunki tutkimushanke

Akordi Oy on tukemassa DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki tutkimushankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. DAC on Suomen Akatemian vuosina 2016-2019 rahoittama Strategisen Tutkimuksen hanke, jossa keskitytään kaupunkilaiseen kaupunkikehittämisen ja muutoksen keskeisenä ajurina. Akordi auttaa hankkeen tutkijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan hankkeen tavoitteisiin kytkeytyviä muutoksen mekanismeja sekä fasilitoi prosessia, jossa tutkimustehtävät ja vuorovaikutus tukevat toisiaan

Päättyneet hankkeet

Iijoen vesistövisio

Akordi fasilitoi Iijoen vesistövisioprosessia. Iijoen vesistöalueella aloitettiin maaliskuussa 2016 vesistövision laatiminen. Vesistövisio on koko Iijoen vesistöalueen kattava kehittämis- ja toimenpidemalli, jossa sovitetaan yhteen erilaiset vesistön käyttöön kohdistuvat intressit. Koko vesistöalueen kattavaa yhteistyömallia ei ole Suomessa aikaisemmin laadittu. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus valitsi työn toteuttajaksi Pöyry Finland Oy:n yhteystyössä Akordi Oy:n ja Mapita Oy:n kanssa. Vesistövision on tarkoitus olla valmis syyskuussa vuonna 2018.

Jyväskylän metsäohjelma

Jyväskylän kaupungin metsäohjelman laadinnassa sovellettiin Akordi Oy:n fasilitoimana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä. Metsäohjelmatyön tavoitteena oli metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Ohjelmalla luotiin johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kussakin niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen. Kaupungin omistamia metsiä on noin 8600 hehtaaria, niistä yli puolet on virkistysmetsiä ja lähimetsiä. Metsäohjelma valmistui kesällä 2018.

Sosiaalinen hyväksyttävyys tuulivoimahankkeissa

Vuonna 2017 käynnistimme hankkeen tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden kehittämiseksi. Hankkeen kolme osa-aluetta olivat 1. Hyväksyttävyyshuoltamoiden sarja, 2. Uusien toimintamallien ja työkalujen kokeilut sekä 3. IEA Wind (Task 28 Social Acceptance of Wind Energy Projects) kansainvälinen yhteistyö. Järjestimme tuulivoima-alan toimijoille hyväksyttävyyshuoltamoiden sarjan, joissa pyrittiin tuottamaan alalle valmiuksia ja tarjoamaan työkaluja sosiaalisen hyväksyttävyyden käytännön kehittämiseen. Sarja koostui aloitusseminaarista sekä kolmesta koulutustilaisuudesta. Hanke päättyi 27.11.2018 pidettävään loppuseminaariin ‘Tuulivoiman hyväksyttävyys – ajankohtaiset haasteet ja seuraavat askeleet’

Herttoniemen kaupunginosavisio

Akordi Oy, MDI ja Mapita Oy yhdessä muodostama konsortio oli mukana rakentamassa uutta Herttoniemen kaupunginosavisiota yhteistyössä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin community visioning -lähestymistapaa, jonka lähtökohtana on kysyä herttoniemeläisiltä mitä he toivovat kaupunginosan tulevaisuudelta ja miten tuo tulevaisuus voidaan yhdessä saavuttaa. Lisätietoja kaupunginosavisiosta: www.hel.fi/herttoniemenvisio

Suo-kansalaisraadit, Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan soita käsittelevässä kansalaisraadissa käytiin läpi Etelä-Pohjanmaan soita käsittelevää maakuntakaavaa ja keskusteltiin soiden käytön linjauksista ja vaikutuksista eri näkökulmista. Akordin Jonna Kangasoja oli mukana fasilitoimassa tilaisuuksia. Lisää tietoa raadeista: https://akordi.fi/?p=3144

Aviapolis workshop

Vantaan kaupungin Aviapolis-projektissa järjestettiin sidosryhmätyöpaja, jossa hankkeen avaintoimijat työstivät yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa tulevaisuuden kehittämispolkuja. Akordi fasilitoi työpajan työskentelyä.

Vantaan Elinvoima- ja vetovoima ohjelma

Vantaan Elinvoima- ja vetovoima ohjelman työpajoissa työstettiin ohjelmaan kolmea maankäytön teemaa 1) kävelykeskustat ja kivijalkatilat, 2) Kiilan alueen kiertotalouspalvelujen kehittäminen ja 3) pysäköinnin toteutus. Akordi fasilitoi työpajojen työskentelyä.

Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Akordi fasilitoi dialogisia keskusteluita kolmessa paikallisessa demokratiatapahtumassa oikeusministeriön koordinoiman Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hankkeen puitteissa. Dialogiset keskustelut päättäjien ja kansalaisten sekä muiden sidosryhmien kesken toimivat tapahtumien ytimenä. Akordi fasilitoi keskusteluja yhdessä Aretai Oy:n ja Inforglobe Oy:n kanssa

Järvenpään yleiskaavatyö

Akordi oli mukana Järvenpään yleiskaavatyössä vahvistamassa suunnittelijoiden vuorovaikutusosaamista. Syksyllä 2016 Akordi järjesti yleiskaavaan kytkeytyvän liikenneselvityksen vuorovaikutustyöpajat päättäjille ja kunnan sidosryhmille.

FSC standardityöryhmän työpaja

FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. Suomen FSC:n standardipäivitys käynnistyi tiistaina 11.10.2016 standardityöryhmän ja FSC Suomen hallituksen yhteisellä työpajalla ja retkeilyllä. Päivän aikana keskityttiin erityisesti standardiprosessin suunnitteluun. Akordi Oy:n vetämässä työpajassa käytiin läpi onnistuneen prosessin elementtejä ja onnistumisen esteitä. Lue lisää https://fi.fsc.org/fi-fi/uutishuone/tapahtumat/id/108

Tampereen Eteläpuisto

Tampereen kaupunki kokeili puolueettoman fasilitaattorin käyttöä Eteläpuiston kaavahankkeen luonnosvaiheen vuorovaikutusprosessissa 2015-2016. Akordi avusti neutraalina osapuolena Tampereen kaupungin ja sen keskeisten sidosryhmien (ml. eri asukasryhmät) välistä keskustelua ja ongelmanratkaisua mm. seuraavilla tavoilla: tekemällä lähtötilanteen kartoitukseen perustuvan tilanteen/kiistan analyysin, luomalla puitteet eri osapuolten puolesta hyväksyttävälle prosessille ja erimielisyyksien käsittelylle, sekä fasilitoimalla kiistakysymysten ratkaisuun pyrkiviä keskusteluja ja neuvotteluja. Tampereen Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavatyö alkoi keväällä 2015. Akordi teki lähtötilanteesta intressien kartoituksen, joka on ladattavissa tästä: Eteläpuisto_Kartoitusraportti_Akordi_16062015. Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavoituksen tukena kaavan luonnosvaiheessa toiminut yhteistyöryhmä muotoili kahdennessatoista tapaamisessaan 18.3.2016 oman kannanottonsa. Kannanotto on ladattavissa tästä Eteläpuiston yhteistyöryhmän kannanotto 18_03_2016_allekirj

Seudullinen vesihuolto sidosryhmätyöpaja

Tampereen teknillinen yliopisto tilasi Akordilta seudullista vesihuoltoa koskevan sidosryhmätyöpajan fasilitoinnin.

Pioneers into Practice

Pioneers into Practice ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KICiä, jonka tarkoituksena on synnyttää uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja käytäntöjä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat saavat koulutusta systeemisistä innovaatioista ja murrosajattelusta sekä suorittavat 4-6 viikon mittaisen työjakson ulkomaisessa organisaatiossa. Mukana ohjelmassa on yhteensä 17 maata. Akordi valmensi osallistuvia pioneereja sekä fasilitoi ohjelmaan kuuluvat aloitus- ja lopetustyöpajat.

Päijänne Brändiksi

Päijänne Brändiksi -hankkeella vahvistetaan ja edistetään Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa ja selvitetään edellytyksiä hakea Unescon biosfääristatusta. Hankkeen päätöstyöpajassa käytiin läpi hankkeen tilaisuuksien antia sekä kyselyn ja selvitysten tuloksia sekä pohditaan vaihtoehtoja ja keskusteltiin seuraavista askeleista.  Akordi oli mukana fasilitoimassa ja suunnittelemassa työpajaa. Lisäksi Jonna Kangasoja piti tilaisuudessa esityksen neuvottelu- ja yhteistyöprosesseista ympäristöasioissa.

Kartoituksia, selvitystöitä ja arviointeja

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2017 konsulttityön kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi. Työn toteuttajana oli Trafix Oy, Ilmatieteen laitos ja Serum Arkkitehdit. Akordi vastasi hankkeessa eri osapuolten näkemysten esille saamisesta sidosryhmätyöpajassa.

Akordi koosti suomalaiselle paikallisyhteisölle taustamuistion erilaisista tavoista neuvotella vaikutusten ja hyötyjen jakautumisesta kaivosyhtiön ja paikallisyhteisön välillä.

Akordi toteutti Tampereelle suunniteltuun ratiotiehankkeeseen liittyvien intressien kartoituksen yhdessä Taloustutkimuksen kanssa 2016.

Akordi toteutti SAFA:lle Arkkitehtien osaamishaasteet 2014 -kyselyn.

Koulutuksia ja valmennuksia

Tuulivoima-alan hyväksyttävyyshuoltamoiden työpajasarjassa työstettiin alan toimijoiden kanssa hyväksyttävyyden haasteita ja keinoja vastata niihin paremmin rakentamalla luottamusta ja yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa

Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 (ARK-34010, 34020), TTY, tammikuu 2018. Kurssin opettajat Minna Chudoba ja Juho Rajaniemi:

“Moni piti todella paljon neuvottelupäivästä. Se koettiin inspiroivaksi tai jopa tajuntaa oleellisesti avartavaksi. Se myös pohjusti hyvin ryhmätyön tekemiseen, eli ajoitus heti kurssin ensimmäisellä viikolla koettiin hyväksi.”

MAL 2019 -toimijat tutustuivat Akordin koulutuksessa syksyllä 2017 yhteisten hyötyjen lähestymistapaan (mutual gains approach) käsitellen samalla MAL 2019-työn haasteita.

“Koulutuksesta on varmasti hyötyä neuvottelutilanteissa ja eri osapuolten tarpeiden tulkitsemisessa.”

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, Turun kaupunkisuunnitteluyksikkö ja Jyväskylän kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu  tilasivat Akordilta neuvottelutaitovalmennusta syksyllä 2015 ja keväällä 2016.

“Kiitos koulutuksesta. Todella hyödyllinen ja monia ajatuksia avaava ja innostava. Käytännön harjoittelut olivat kurssin parasta antia, niitä lisää.”

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry kutsui Akordin kumppanikseen vuoden 2015 strategisen teeman ‘Vuorovaikutus ja neuvottelu’ konkretisointiin. Akordi tuki SAFAn vuorovaikutus- ja neuvotteluosaamisen kehittämistä kolmella eri tasolla: liiton toimistossa, paikallisosastoissa (mm. TamSafa, TurkuSafa) ja jäsenille tarjottavan koulutuksen kautta.

“Sain vahvistusta omana itsenä olemiselle ja toisaalta työkaluja heikkouksieni korjaamiseen. Näen nyt myös eri osapuolet tarkemmin ja analyyttisemmin.”

Syksyllä 2014 Akordin Lasse Peltonen ja Jonna Kangasoja opettivat TTY:llä neuvottelua ja konfliktinhallintaa pikaraitiotien seisakkeiden suunnittelukurssilla.

Luentoja ja asiantuntijapuheenvuoroja

Aalto Yliopisto Jonna Kangasoja piti luennon Arkkitehtuurin laitoksen kurssilla Maisemasuunnittelu prosessina 24.9.2018 otsikolla Yhteensovittamisesta uusi tapa maankäytön konfliktien hallintaan

NOVA PhD Course Emma Luoma esitteli Jyväskylän metsäohjelmaprosessia jatko-opintokurssilla Environmental collaboration and conflict resolution: The crossroads of forestry, ecosystem services and wildlife 

Akordi oli kutsuttuna luennoitsijana TEMin järjestämässä Yhteiskuntavastuu-seminaarissa 31.3.2014. Jonna Kangasoja puhui otsikolla Resolving Disputes through Mediation and Informal Problemsolving in the Context of the OECD Guidelines.

Lasse Peltonen avasi kutsutussa puheenvuorossaan Sosiaalista toimilupaa Helsingin Energialle.

Aalto University Executive Education:  Akordin Lasse Peltonen ja Jonna Kangasoja luennoivat Certificate in Extractive Business (CEB) -ohjelmaan osallistuneille kaivosteollisuuden johtajille teemasta Sidosryhmäyhteistyö ja sosiaalinen toimilupa.

Suomen ympäristöopisto Sykli kutsui Akordin Sanna Rönkkösen luennoimaan aihesta Ympäristöpolitiikka- ja hallinto – Konfliktit osana ympäristöpolitiikan muotoutumista.

“Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita sisältävä koulutus, kiitos mainiosta koulutuksesta!”