FASILITOINTIA JA PROSESSISUUNNITTELUA

Käynnissä olevat hankkeet

Akordi fasilitoi Iijoen vesistövisioprosessia: Iijoen vesistöalueella aloitettiin maaliskuussa 2016 vesistövision laatiminen. Vesistövisio on koko Iijoen vesistöalueen kattava kehittämis- ja toimenpidemalli, jossa sovitetaan yhteen erilaiset vesistön käyttöön kohdistuvat intressit. Koko vesistöalueen kattavaa yhteistyömallia ei ole Suomessa aikaisemmin laadittu. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus valitsi työn toteuttajaksi Pöyry Finland Oy:n yhteystyössä Akordi Oy:n ja Mapita Oy:n kanssa. Vesistövision on tarkoitus olla valmis syyskuussa vuonna 2018.

MAL 2019 -suunnitelma on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää. Akordi on mukana MAL 2019 työn suunnitteluvaiheessa vuonna 2017 vahvistamassa suunnittelutyön vuorovaikutusta ja sidosryhmäyhteistyötä. Akordin työn tavoitteena on tukea ydinryhmää prosessin suunnitteluun ja vuorovaikutukseen liittyvissä valinnoissa ja sidosryhmätilaisuuksien valmistelussa. Työtä tehdään osittain yhteistyössä FCG Oy:n kanssa.

Akordi Oy on tukemassa DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki tutkimushankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. DAC on Suomen Akatemian vuosina 2016-2019 rahoittama Strategisen Tutkimuksen hanke, jossa keskitytään kaupunkilaiseen kaupunkikehittämisen ja muutoksen keskeisenä ajurina. Akordi auttaa hankkeen tutkijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan hankkeen tavoitteisiin kytkeytyviä muutoksen mekanismeja sekä fasilitoi prosessia, jossa tutkimustehtävät ja vuorovaikutus tukevat toisiaan.

Vantaan kaupungin Aviapolis-projektissa järjestetään sidosryhmätyöpaja, jossa hankkeen avaintoimijat työstävät yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa tulevaisuuden kehittämispolkuja. Akordi fasilitoi työpajan työskentelyä.

Akordi ja Tyrsky-Konsultointi Oy  toteuttavat yhdessä maa- ja metsätalousministeriölle Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarvioinnin sidosryhmänäkemysten ulkopuolisen tarkastelun. Työn tavoitteena on selvittää sopeutumissuunnitelman vaikuttavuutta ja kartoittaa näkemyksiä toiminnan ja toimintatapojen kehittämisvaihtoehdoiksi. Akordi vastaa työssä sidosryhmätilaisuuksien fasilitoinnista.

Etelä-Pohjanmaan soita käsittelevässä kansalaisraadissa käydään läpi Etelä-Pohjanmaan soita käsittelevää maakuntakaavaa ja keskustellaan soiden käytön linjauksista ja vaikutuksista eri näkökulmista. Akordi on mukana fasilitoimassa tilaisuuksia. Lisää tietoa raadeista sekä ilmoittautumislomake osoitteessa: https://epliitto.fi/kansalaisraati

Akordi kouluttaa, valmentaa ja fasilitoi Vantaan yleiskaavan luonnosvaiheen vuorovaikutusta eri tahojen kanssa. Työssä keskitytään etenkin siihen, miten rakentaa ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja keskustella vaikeistakin kysymyksistä.

Pioneers into Practice ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KICiä, jonka tarkoituksena on synnyttää uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja käytäntöjä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat saavat koulutusta systeemisistä innovaatioista ja murrosajattelusta sekä suorittavat 4-6 viikon mittaisen työjakson ulkomaisessa organisaatiossa. Mukana ohjelmassa on yhteensä 17 maata. Akordi valmentaa osallistuvia pioneereja sekä fasilitoi ohjelmaan kuuluvat aloitus- ja lopetustyöpajat.

 

Päättyneet hankkeet

Akordi Oy, MDI ja Mapita Oy yhdessä muodostama konsortio oli mukana rakentamassa uutta Herttoniemen kaupunginosavisiota yhteistyössä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin community visioning -lähestymistapaa, jonka lähtökohtana on kysyä herttoniemeläisiltä mitä he toivovat kaupunginosan tulevaisuudelta ja miten tuo tulevaisuus voidaan yhdessä saavuttaa. Lisätietoja kaupunginosavisiosta: www.hel.fi/herttoniemenvisio

Jyväskylän kaupungin metsäohjelman laadinnassa sovellettiin Akordi Oy:n fasilitoimana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä. Metsäohjelmatyön tavoitteena oli metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Ohjelmalla luotiin johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kussakin niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen. Kaupungin omistamia metsiä on noin 8600 hehtaaria, niistä yli puolet on virkistysmetsiä ja lähimetsiä. Metsäohjelma valmistui kesällä 2018.

Akordi fasilitoi dialogisia keskusteluita kolmessa paikallisessa demokratiatapahtumassa oikeusministeriön koordinoiman Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hankkeen puitteissa. Dialogiset keskustelut päättäjien ja kansalaisten sekä muiden sidosryhmien kesken toimivat tapahtumien ytimenä. Akordi fasilitoi keskusteluja yhdessä Aretai Oy:n ja Inforglobe Oy:n kanssa.

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2017 konsulttityön kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi. Työn keskeisenä tavoitteena oli selvittää, millä keinoilla kaupunkibulevardien ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa. Työssä tutkittiin, millaista liikennejärjestelmän ja maankäytön muodostamaa kokonaisuutta kaupunkibulevardisuunnittelutyössä tulisi tavoitella, jotta terveysvaikutukset ilmanlaadun kannalta eivät olisi kielteisiä. Työn toteuttajana oli Trafix Oy yhdessä Akordi Oyn, Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden ja Serum Arkkitehtien kanssa.

Akordi oli mukana Järvenpään yleiskaavatyössä vahvistamassa suunnittelijoiden vuorovaikutusosaamista. Syksyllä 2016 Akordi järjesti yleiskaavaan kytkeytyvän liikenneselvityksen vuorovaikutustyöpajat päättäjille ja kunnan sidosryhmille.

FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. Suomen FSC:n standardipäivitys käynnistyi tiistaina 11.10.2016 standardityöryhmän ja FSC Suomen hallituksen yhteisellä työpajalla ja retkeilyllä. Päivän aikana keskityttiin erityisesti standardiprosessin suunnitteluun. Akordi Oy:n vetämässä työpajassa käytiin läpi onnistuneen prosessin elementtejä ja onnistumisen esteitä. Lue lisää https://fi.fsc.org/fi-fi/uutishuone/tapahtumat/id/108

Tampereen teknillinen yliopisto tilasi Akordilta seudullista vesihuoltoa koskevan sidosryhmätyöpajan fasilitoinnin. Syksyllä 2014 Akordi opetti TTY:llä neuvottelua ja konfliktinhallintaa pikaraitiotien seisakkeiden suunnittelukurssilla

Tampereen kaupunki kokeili puolueettoman fasilitaattorin käyttöä Eteläpuiston kaavahankkeen luonnosvaiheen vuorovaikutusprosessissa 2015-2016. Akordi avusti neutraalina osapuolena Tampereen kaupungin ja sen keskeisten sidosryhmien (ml. eri asukasryhmät) välistä keskustelua ja ongelmanratkaisua mm. seuraavilla tavoilla: tekemällä lähtötilanteen kartoitukseen perustuvan tilanteen/kiistan analyysin, luomalla puitteet eri osapuolten puolesta hyväksyttävälle prosessille ja erimielisyyksien käsittelylle, sekä fasilitoimalla kiistakysymysten ratkaisuun pyrkiviä keskusteluja ja neuvotteluja. Tampereen Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavatyö alkoi keväällä 2015. Akordi teki lähtötilanteesta intressien kartoituksen, joka on ladattavissa tästä: Eteläpuisto_Kartoitusraportti_Akordi_16062015. Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavoituksen tukena kaavan luonnosvaiheessa toiminut yhteistyöryhmä muotoili kahdennessatoista tapaamisessaan 18.3.2016 oman kannanottonsa. Kannanotto on ladattavissa tästä Eteläpuiston yhteistyöryhmän kannanotto 18_03_2016_allekirj

 

KARTOITUKSIA

Akordi toteutti Tampereelle suunniteltuun ratiotiehankkeeseen liittyvien intressien kartoituksen yhdessä Taloustutkimuksen kanssa 2016.

Akordi toteutti SAFA:lle Arkkitehtien osaamishaasteet 2014 -kyselyn. Kyselyn tuloskalvot ladattavissa SAFAn sivuilta.

 

KOULUTUKSIA

MAL 2019 -toimijat tutustuivat Akordin koulutuksessa  syksyllä 2017 yhteisten hyötyjen lähestymistapaan (mutual gains approach) käsitellen samalla MAL 2019-työn haasteita.

“Koulutuksesta on varmasti hyötyä neuvottelutilanteissa ja eri osapuolten tarpeiden tulkitsemisessa.”

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto KSV, Turun kaupunkisuunnitteluyksikkö ja Jyväskylän kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu  tilasivat Akordilta neuvottelutaitovalmennusta syksyllä 2015 ja keväällä 2016.

“Kiitos koulutuksesta. Todella hyödyllinen ja monia ajatuksia avaava ja innostava. Käytännön harjoittelut olivat kurssin parasta antia, niitä lisää.”

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry kutsui Akordin kumppanikseen vuoden 2015 strategisen teeman ‘Vuorovaikutus ja neuvottelu’ konkretisointiin. Akordi tuki SAFAn vuorovaikutus- ja neuvotteluosaamisen kehittämistä kolmella eri tasolla: liiton toimistossa, paikallisosastoissa (mm. TamSafa, TurkuSafa) ja jäsenille tarjottavan koulutuksen kautta.

“Sain vahvistusta omana itsenä olemiselle ja toisaalta työkaluja heikkouksieni korjaamiseen. Näen nyt myös eri osapuolet tarkemmin ja analyyttisemmin.”

 

LUENTOJA JA ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROJA

TEM Akordi oli kutsuttna luennoitsijana TEMin järjestämässä Yhteiskuntavastuu-seminaarissa 31.3.2014 otsikolla Resolving Disputes through Mediation and Informal Problemsolving in the Context of the OECD Guidelines

Helsingin Energia tilasi Akordilta Sosiaalista toimilupaa käsittelevän luennon.

Aalto University Executive Education:  Akordi on yksi Certificate in Extractive Business (CEB) -ohjelman kouluttajista teemoissa Sidosryhmäyhteistyö ja sosiaalinen toimilupa.

Suomen ympäristöopisto Sykli tilasi Akordilta luennon Ympäristöpolitiikka- ja hallinto – Konfliktit osana ympäristöpolitiikan muotoutumista.

“Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita sisältävä koulutus, kiitos mainiosta koulutuksesta!”