Intressien yhteensovittaminen ja monenvälisen neuvottelun fasilitointi

Tarjoamme apua intressien yhteensovittamiseen monien toimijoiden välisissä suunnittelu- ja päätöksenteossa. Esimerkkejä tällaisesta ovat mm. kaavoitus, ympäristöluvat, standardi-, ohjelma- ja strategiaprosessit. Akordi on erikoistunut toimimaan prosesseissa neutraalina osapuolena, joka on vastuussa prosessin suunnittelusta ja ohjauksesta sekä vuorovaikutustilanteiden fasilitoimisesta. Lähdemme liikkeelle osapuolten intresseistä ja tarpeista ja etsimme prosessin avulla yhteisiä hyötyjä tuottavia ratkaisuja (ks. lähestymistapa). Neutraalin osapuolen mukanaolo edesauttaa osapuolten välisen luottamuksen rakentamista, yhteisen ymmärryksen muodostamista sekä rakentavan vuorovaikutuksen varmistamista.

Monenvälisessä intressejä yhteensovittavissa neuvotteluprosessissa olennaista on, että työskentelyssä käytetään riittävästi aikaa kontekstin ymmärtämiseen, avainkysymysten ja osapuolten tarpeiden selvittämiseen sekä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen muotoilemiseen. Lopputulema perustuu yhteisymmärrykseen ja reiluksi koettuun prosessiin, jossa vaihtoehtoja on arvioitu kunkin osallistujan kannalta ennen päätösten tekemistä.

Jokainen prosessi on uniikki ja suunnitellaan osapuolten tarpeiden ja odotusten pohjalta. Akordin fasilitoima neuvotteluprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

  1. Lähtötilanteen kartoitus
  2. Prosessin määrittelyvaihe
  3. Tietopohjavaihe
  4. Yhteisiä hyötyjä tuottavien ratkaisujen muotoilu
  5. Päätöksenteko ja täytäntöönpano