Vuorovaikutus osana Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden maakuntakaavoitusta

Akordi tukee tuulivoima-alueisiin liittyvää vuorovaikutusta osana Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060-prosessia.

Hiilineutraali Helsinki -työn vuorovaikutusstrategia

Akordi teki Helsingin kaupungille vuorovaikutusstrategian Hiilineutraali Helsinki -työn liikennetoimenpiteiden laajaa vaikutusten arviointa varten.

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus merialuesuunnittelun koordinaatioryhmälle

Varsinais-Suomen liitto tilasi Akordilta vuonna 2023 Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän jäsenille.

Selvitys: Merialuesuunnitelman vaikuttavuus ja toimivuus merituulivoiman edistämisessä ja suunnitelmaan sitoutumisen vahvistaminen

Akordi on mukana tekemässä Ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä, jossa tarkastellaan merialuesuunnittelun oikeudellista taustaa sekä suunnitelmien laadinnan ja vaikuttavuuden nykytilaa.

JustH2Transit

JustH2Transition-konsortiohanke (Oulun yliopisto, LUT yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Akordi Oy) on tutkimusaloite, jonka tavoitteena on tukea siirtymistä vetypohjaiseen talouteen Suomessa. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto ja sen on osa…

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen…

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka…

Vihreän siirtymän konfliktien ennakointi ja ratkaisu

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä…

Tilannekartoitus Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidoista ja ratkaisumahdollisuuksista

Ympäristöministeriö tilasi Akordilta ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten…

Tilannekartoitus Vantaan kaupungin palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteista

Akordi toteutti Vantaan kaupunkiorganisaation palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteita koskevan tilannekartoituksen keväällä 2023. Tilannekartoituksessa keskityttiin erityisesti kaupunkiorganisaation eri vastuuyksiköiden ja vastuuhenkilöiden välisiin yhteistyön haasteisiin, joita ilmeni…

Helsingin Länsisataman laajentamiseen liityvän asukasvuorovaikutuksen suunnittelu ja fasilitointi

Helsingin Satama Oy suunnittelee Länsisataman kapasiteetin laajentamista ja siihen liittyvää tunneliyhteyttä Länsiväylän suuntaan. Akordi suunnitteli ja fasilitoi kaksi hankkeen asukasvuorovaikutukseen liittyvää tilaisuutta, Länsiväylän tunneliyhteyden YVA-vaihetta edeltäneen asukasvuorovaikutustilaisuuden…

Yhteistoiminnallisten toimintatapojen vaikutukset tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella -selvitys

Akordi tuottaa yhteistyössä Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa selvitystyön, jossa tarkastellaan yhteistoiminnallisten toimintatapojen merkitystä tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolisella poronhoitoalueella.

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmista nousevat ristiriidat ja konfliktinratkaisun mahdollisuudet

Kalatalouden keskusliitto tilasi Akordilta vuonna 2022 työn, joka sisälsi analyysin KKL:n selvityksessä esille tulleista konfliktitilanteista sekä käyttö- ja hoitosuunnittelun käytäntöön viemisestä.

Nurmijärven kaavoituksen kehittämistyö

Akordi tuki Nurmijärven kaupunkia kaavoituksen kehittämisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia koskevien erilaisten näkemysten kartoittamisessa ja yhteensovittamisessa.

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus maa- ja metsätalousministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi henkilöstölleen Akordin Opi johtamaan yhteistyötä -neuvottelukoulutuskokonaisuuden.

Sidosryhmävuorovaikutus lainvalmistelussa: vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeamista koskevan lainsäädännön valmistelu

Vuoden 2023 aikana valmistellaan ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimesta ehdotukset vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotukset koskevat erityisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, jonka toimeenpanosta…

Liikenteen esteettömyysvisio -työpaja

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom järjestivät maaliskuussa 2023 liikenteen esteettömyyttä ja digitaalisten palveluiden saavutettavuutta käsittelevän sidosryhmätyöpajan. Työpajassa liikennepalveluiden tarjoajat, vammais- ja vanhusjärjestöt, käyttäjät ja viranomaistahot pohtivat yhdessä, millainen olisi hyvä visio liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja mitä asioita visiotyössä tulisi ottaa huomioon. Akordi suunnitteli ja fasilitoi tilaisuuden.

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Iijoen vesistövisio

Vesistövisio on koko Iijoen vesistöalueen kattava kehittämis- ja toimenpidemalli, jossa sovitetaan yhteen erilaiset vesistön käyttöön kohdistuvat intressit. Vuoteen 2030 ulottuva Iijoen vesistövisio julkaistiin syyskuussa 2018. Toimijoiden yhteistyö alueella kuitenkin jatkuu, ja neuvottelukunta tulee kokoontumaan jatkossakin. Alueelle on visiotyön päätyttyä palkattu Iijoen kehittämiskoordinaattori edistämään vesistövisioon ja toimenpideohjelmaan kuuluvien hankkeiden toteuttamista. Akordi oli mukana Iijoen neuvottelukunnan tapaamisessa marraskuussa 2022 hahmottelemassa yhteistyön jatkoa.

Kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurantamallin rakentaminen Sodankylään

Hankkeen tavoite on luoda yhdessä Sodankylän kaivosyhtiöiden ja paikallisten sidosryhmien kanssa vesistövaikutusten yhteisseurantamalli ja vakiinnuttaa se paikalliseen toimintakulttuuriin. Hankkeen tulokset toimivat esimerkkinä koko Suomen ja Pohjoismaiden kaivossektoreille.

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari

Vesistökunnostusverkoston kahdeksas vuosiseminaari järjestettiin webinaarina 27.-28.10.2020. Vuosiseminaarin teemoina olivat kalavesien hoito, vaelluskalat, valuma-aluelähtöiset kunnostukset sekä verkostoituminen. Akordi oli mukana toteuttamassa yleisökyselyitä sekä päivien seminaari että työpajaosuuksissa.

Tiesuunnittelun tukeminen Mt 180 Kurkela – Kuusisto hankkeessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti vuonna 2021 tiesuunnitelman laatimisen Saaristotiellä maantien 180 parantamiseksi Kurkela-Kuusisto välillä Kaarinassa. Akordin rooli tiesuunnitteluvaiheessa oli tukea ja edesauttaa hankkeesta vastaavien ja eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa sidosryhmien näkökulmasta keskeisiä ratkaisua vaativia suunnittelukysymyksiä, ennakoida mahdollisia ristiriitoja ja avustaa niiden ratkaisussa sekä avustaa tilaajaa mahdollisten ennakoimattomien haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnassa.

Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa ”Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle –Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035” tavoitteena oli vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen…

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST)

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä Biodiversity offsetting as an operational tool for a just sustainability transition towards no net loss of ecosystems and biodiversity (BOOST) -hanke pureutuu siihen kuinka ekologinen kompensaatio voidaan…

Govermat-tutkimushankkeen sidosryhmävuorovaikutuksen fasilitointi

  Suomen Akatemian rahoittamassa GoverMat-hankkeessa (2022-2025) perehdytään sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa, erityisesti akuissa, akkumateriaaleissa, elektroniikan komponenteissa ja kestomagneeteissa, käytettävien kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen. Akordi on hankkeessa mukana…

Lohjan kaupungin maankäytön ja kaavoituksen kehittäminen

Akordi toimi vuoden 2022 Lohjan kaupungin kumppanina ja toteutti maankäytön ja kaavoituksen kehittämisprosessin. Työ tavoitteena oli kehittää Lohjan kaupungin maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen käytäntöjä siten, että ne hyödyntävät tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja…

Kokemäenjoen vesivisio 2050 selvitystyö

Kokemäenjoen Vesivisio 2050 on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesien hoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Vesivisio laadittiin alueellisesti sidosryhmien, ELY-keskusten ja maakuntien liittojen yhteistyönä vuonna 2017.…

No Net Loss City

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen kompensoimista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. No Net Loss City -yhteistyöhankkeessa on kehitettiin vuosina 2021-2022 ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli kuntien maankäytönsuunnitteluun. Mallia…

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukset

Helsingin kaupunki uudistaa luonnonhoitoa ohjaavat linjaukset. Akordi suunnitteli, toteutti ja fasilitoi keväällä ja syksyllä 2022 työpajoja luonnonhoidon linjauksia valmistelevalle kaupunkiympäristön työryhmälle. Pajojen tavoitteena oli löytää valmisteluryhmän asiantuntijoiden kanssa yhteinen…

Koitajoen valuma-alueen yhteistyö – Koitajoki-Koitere Foorumi

Koitajoen valuma-alueella Pohjois-Karjalassa on kehitetty alueen toimijoiden välille yhteistoimintamallia erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja valuma-alueen vesistöjen tilan parantamiseksi. Nyt yhteistyötä halutaan tiivistää ja kehittää edelleen. Akordi suunnitteli ja toteutti Pohjois-Karjalan…

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys osana Keski-Suomen liiton maakuntakaavaa 2040

Tuulivoima on merkittävässä roolissa valmisteilla olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040. Keski-Suomen liitto pyysi Akordilta apua maakuntakaavan valmisteluprosessiin, jossa halutaan lisätä ja turvata tulevan maakuntakaavan sosiaalista hyväksyttävyyttä. Vaikka tuulivoimalla on merkittävä…

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamisen esiselvitys

Akordi oli mukana toteuttamassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamistyötä pohjustavaa esiselvitystä. Työ toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain…

Helsingin kaupungin kaupunkipuiden tulevaisuus

Akordi suunnitteli, toteutti ja fasilitoi Helsingin kaupungin kaupunkipuulinjauksen päivitystyötä palvelevan kaksiosaisen työpajakokonaisuuden keskeisille sidosryhmille keväällä 2022. Helsingin kaupunkipuulinjauksessa määritellyt periaatteet ohjaavat kaupunkipuihin liittyvää päätöksentekoa…

Helsingin kaupunkistrategian (2021-2025) tavoitteiden yhteensovittaminen

Akordi avusti Helsingin kaupunkia sovittamaan yhteen uudessa kaupunkistrategiassa tunnistettuja keskenään ristiriitaisia tavoitteita liittyen kaupungin kasvuun ja luonnon monimuotoisuuden sekä lähivirkistysalueiden turvaamiseen. Helsingin kaupunkistrategiassa “Kasvun paikka” (2021-2025) on…

Vesistökunnostuskoulutus

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus järjestettiin aikavälillä kesäkuu 2021 - tammikuu 2022. Koulutus oli osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta ja tähtäsi paitsi alan toimijoiden asiantuntijuuden päivittämiseen ja lisäämiseen, myös vesistökunnostuskäytänteiden…

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma

Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027 ohjaavan suunnitelman laadinta käynnistyi lokakuussa 2020. Luonnonvarasuunnitelmalla yhteensovitetaan valtio-omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Keskeinen yhteissuunnittelun työkalu oli yhteistyöryhmä, johon osallistui alueen keskeisiä toimijoita. Akordi avusti yhteistyöryhmän työskentelyä. Uusi luonnonvarasuunnitelma julkaistiin vuoden 2021 lopulla.