25.11.2022

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST)

Siirry projektipankin etusivulle

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä Biodiversity offsetting as an operational tool for a just sustainability transition towards no net loss of ecosystems and biodiversity (BOOST) -hanke pureutuu siihen kuinka ekologinen kompensaatio voidaan toteuttaa uskottavasti ja oikein. Konsortio ratkoo haastetta ekologiaan pohjaavan päätösanalyysin, luonnonsuojelubiologian, politiikantutkimuksen ja oikeustieteen välisellä monitieteisellä yhteistyöllä. Akordi vastaa konsortion vuorovaikutuksesta ja yhteiskunnallisesta viestinnästä.

Hanke pohjautuu ymmärrykseen siitä, että kaikkia luontohaittoja ei realistisesti kyetä välttämään ja että väistämättömät luontohaitat on hyvitettävä jos haluamme aidosti pysäyttää luonnon heikentymisen ja luontokadon. BOOST-hankkeessa tuetaan kokonaisvaltaisen kansallisen kompensaatiojärjestelmän käynnistämistä huomioiden kompensoinnin eri vaiheet luontohaittojen laskennasta toimenpiteiden vaikutusten seurantaan. Osana hanketta rakennetaan käytännön toteutuksessa tarvittavat laskenta- ja raportointiohjelmistot. Lisäksi suunnitellaan ja kokeillaan ulkoistettujen luontohaittojen laskentaa talouskirjanpitoon pohjautuen käyttäen tapauksena yhteistyökumppani SOK:n hankintoja. Kansallisen kompensaatiorekisterin perustamista tuetaan yhteissuunnitteluprosessissa YM:n kanssa.

Hankkeessa toimitaan monella hallinnon tasolla. Kansainvälisellä tasolla tarkastellaan sitoumuksia ja muissa maissa toteutuneita esimerkkejä. Kansallisella tasolla keskitytään lainsäädäntökehyksen ja ympäristöhallinnon toimeenpano- ja ohjausinstrumenttien (esim. kansallinen kompensaatiorekisteri) yhteissuunnitteluun. Paikallisemman yhteistyön avulla kehitetään menetelmiä ja työvälineitä, jotka voidaan ottaa käyttöön sekä yksityisen sektorin kuten maanomistajien (sopimusmallit ja pohjat luontoarvojen kysyntään ja tarjontaan) ja yritysten toiminnassa (luontohaitat ja hyvitykset näkyväksi tekevä tilinpito, joka tulee osaksi yritysten kirjanpitoa), että kuntien maankäytössä.

Hankkeessa tuotetaan käytännön toimijoille ekologisen kompensaation ymmärtämistä ja laskenta- ja raportointiohjelmistojen sekä rekisterin käyttöönottoa tukevaa kirjallista ohjemateriaalia. Tieteelliset perusteet, ohjeet, esimerkit ja muut hankkeen aikana syntyvät kokemukset koostetaan avoimeksi käytännön toimijoille suunnatuksi jatkuvaa oppimista tukevaksi verkkokurssiksi (MOOC).

Lue lisää: www.boostbiodiversityoffsets.fi

Tilannekuvaraportti

BOOST-hankkeen verkkosivut

Akordin ajankohtaista-blogi 2.5.2023: Ekologisen kompensaation pelisäännöt syntyvät tiiviin asiantuntijayhteistyön tuloksena

BOOST tiedote 21.4.2023: Luontotyyppien ekologisen tilan arviointimittarit ekologisen kompensaation suunnittelua varten on julkaistu kommentoitavaksi

BOOST tiedote 16.11.2022: Asiantuntijatyö luontotyyppien ekologisesta kompensaatiosta on alkanut

SYKE tiedote 28.9.2021: Ekologisesta kompensaatiosta etsitään ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseen uudessa tutkimushankkeessa

Hankekuvaus Strategisen tutkimuksen neuvoston sivuilla: Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST)

Uutinen 7.12.2022:  Boost-hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä laajan asiantuntijajoukon kanssa

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863