24.05.2022

Helsingin kaupunkistrategian (2021-2025) tavoitteiden yhteensovittaminen

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi avusti Helsingin kaupunkia sovittamaan yhteen uudessa kaupunkistrategiassa tunnistettuja keskenään ristiriitaisia tavoitteita liittyen kaupungin kasvuun ja luonnon monimuotoisuuden sekä lähivirkistysalueiden turvaamiseen.

Helsingin kaupunkistrategiassa “Kasvun paikka” (2021-2025) on yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettu kaupungin kasvu ja esimerkiksi asuntotuotantoa lisätään. Samanaikaisesti strategiassa on linjattu, ettei kaupungin arvokkaimmille luontoalueille osoiteta rakentamista, luonnon monimuotoisuutta turvataan ja lisätään sekä lähiluonnon merkitystä korostetaan suunnittelussa. Näiden osin ristiriitaisiksi miellettyjen tavoitteiden yhteensovittaminen on tunnistettu Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla merkittäväksi haasteeksi. Toimiala pyysi Akordia avuksi työhön, jonka tavoitteena oli löytää toimialan yhteinen ymmärrys siitä, miten kaupunkiympäristön toimiala pystyy yhteensovittamaan strategian kasvulle määritellyt tavoitteet niin, että samalla turvataan kaupungin arvokkaat luontoalueet, luonnon monimuotoisuus sekä lähiluonto.

Akordin rooli oli ulkopuolisena neutraalina kumppanina avustaa toimialan johtoa keskeisten kysymysten hahmottamisessa ja jäsentämisessä, mahdollisten toimialan sisäisten jännitteiden tunnistamisessa sekä luoda foorumi johdon yhteiselle pohdinnalle ja ymmärryksen rakentamiselle sekä tarkempien tavoitteiden luonnostelulle. Työn aikana järjestettiin kaksi eri kohderyhmille räätälöityä työpajaa; yksi toimialan johdolle ja toinen henkilöstölle. Työ toteutettiin keväällä 2022.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842