02.03.2023

Liikenteen esteettömyysvisio -työpaja

Siirry projektipankin etusivulle

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom järjestivät maaliskuussa 2023 liikenteen esteettömyyttä ja digitaalisten palveluiden saavutettavuutta käsittelevän sidosryhmätyöpajan. Työpaja on osa prosessia, jossa laaditaan valtakunnallinen tavoitetila ohjaamaan valtion liikennehallinnon esteettömyystyötä. Työstä vastaa liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2021 asettama työryhmä ja sen tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne12-suunnitelman päivityskierroksella. Puolen päivän mittaisen tilaisuuden keskiössä olivat tarkoin suunnitellut ja ohjatut pienryhmäkeskustelut, joissa liikennepalveluiden tarjoajat, vammais- ja vanhusjärjestöt sekä viranomaistahot pohtivat yhteisen pöydän äärellä liikenteen esteettömyyden ja digipalveluiden saavutettavuuden kehittämiskohteita, mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Akordi suunnitteli ja fasilitoi työpajan.

Työpajan ensimmäisessä pienryhmäkeskustelussa osallistujat miettivät yhdessä, miten liikenteen esteettömyyttä ja palveluiden saavutettavuutta kuvaavaa visiota voitaisiin parantaa ja mitä periaatteita sen tulisi sisältää. Keskusteluissa korostui etenkin yhdenvertaisuuden merkitys: esteettömyysvision tulisi tähdätä siihen, että kaikki matkustajat kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan matkan sujuvasti, turvallisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Toisessa pienryhmäkeskustelussa osallistujat pohtivat vision eri teema-alueita, joita olivat: liikennevälineet, liikkumisen palvelut, infrastruktuuri ja esteettömyystieto. Palveluntarjoajien, -käyttäjien ja hallinnon välisissä keskusteluissa korostuivat tavoitteellinen ja pitkäjänteinen yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä hallinnon eri tasojen ja sektoreiden välillä, jotta esteettömyys toteutuu. Myös olemassa olevien rakenteiden ja palveluiden ongelmien tunnistaminen ja toimenpidesuunnitelma niiden korjaamiseksi nähtiin tärkeänä.

Työpajassa tuloksia hyödynnetään valtion liikennehallinnon esteettömyystyössä ja Liikenne12-suunnitelman päivityskierroksella.

Anni Kettunen
Nuorempi asiantuntija
anni@akordi.fi
+358 40 035 8814