16.01.2023

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Siirry projektipankin etusivulle

Siellä missä tuulivoimaa on Suomessa tähän mennessä rakennettu tai pyritty rakentamaan poronhoitoalueelle, se on sijoittunut lähes aina samoille asutuksen ulkopuolella oleville alueille, jotka ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta myös poronhoidon kannalta tärkeitä alueita. Toimialojen ’kohtaamiset’ ovat olleet pikemminkin törmäyksiä, joista on seurannut ihmetystä ja turhautumista. Yksi pääsyy tähän on ollut keskusteluyhteyden, ymmärryksen ja luottamuksen puuttuminen, sekä näiden myötä vaikeus käsitellä ja ratkoa asioita oikea-aikaisesti ja yhteisymmärrystä tavoitellen. Puuttuvan keskusteluyhteyden avaaminen ja tutustuminen ovat olleet ensimmäisiä askelia, joita on otettu muutaman viime vuoden aikana Akordin, Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa.

 

Miten keskusteluissa päästiin alkuun?

Akordin ja yhdistysten välinen keskustelu alkoi vuonna 2019 alustavilla tunnusteluilla. Kun motivaatio ja kiinnostus keskusteluyhteyden rakentamiseen oli ilmaistu molemmilta puolilta, siirryttiin tilanteen ja tarpeiden hahmottamiseen. Näissä valmisteluvaiheen keskusteluissa rakennettiin Akordin ja yhdistysten kesken tuulivoima-alan ja poronhoidon toimijoiden yhteentulemiselle sellainen tavoite ja kysymyksenasettelu, jonka sekä poronhoidon toimijat, että tuulivoimatoimijat voisivat kokea omista lähtökohdistaan mielekkääksi.

Ennen syksylle 2021 sovittua ensimmäistä laajaa alojen yhteistä tapaamista järjestetiin kesän ja alkusyksyn aikana vuoropuhelua ja tutustumista edistäviä vastavuoroisia maastovierailuja paliskuntiin ja tuulipuistoihin. Tutustumisella ja paremmalla ymmärryksellä puolin ja toisin nähtiin suuri arvo, koska sitä mitä ei tunne ei osaa myöskään kunnioittaa, tai ottaa huomioon.

Syyskuun 2021 puolivälissä järjestettyyn yhteisen keskustelutilaisuuteen osallistui 42 henkilöä. Pääosa osallistujista oli tuulivoiman hankekehittäjiä ja poronhoitajia. Paikalla oli myös vastuuhenkilöitä maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista. Keskusteluissa painottuivat yhteydenpidon ja tiedonvaihdon teemat. Mahdollisimman varhaisen yhteydenpidon merkitys korostui. Tilaisuudessa tunnistettiin tarve jatkokeskustelulle, joiden tulisi johtaa yhteisesti hyväksyttävän toimintamallin laatimiseen sille miten tuulivoiman ja poronhoidon vuorovaikutus tulisi jatkossa järjestää.

Syyskuussa 2022 järjestettiin toinen tapaaminen (kuva yllä), johon osallistui järjestäjien ja yhdistysten jäsenten lisäksi asiantuntijoita Lapin ELY-keskuksesta, Lapin liitosta, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liitoista, Metsähallituksesta ja Luonnonvarakeskuksesta (yhteensä 43 osallistujaa). Tilaisuudessa käsiteltiin ”Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella” -toimintamallin luonnosta sekä keskusteltiin yhteistyön tiivistämisen ja ymmärryksen lisäämisen tavoista sekä mahdollisista laidunalueille kohdistuvien haittojen lieventämisen ja kompensaation keinoista.

 

Yhdessä laadittu toimintamalli julkaistiin 16.1.2023

Toimintamalli koskee vain saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolista poronhoitoaluetta. Saamelaisten kotiseutualueella tuulivoimalla ei ole sosiaalista hyväksyttävyyttä, eivätkä tuulivoimatoimijatkaan suunnittele hankkeita sinne.

Vuonna 2023 edistetään toimintamallin jalkauttamista ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä kohti pitkäjänteisesti toimivaa ‘yhteistoiminta-alusta’ (collaborative platform), jonka tarkoituksena on mahdollistaa toimijoiden välinen tiedonvaihto, neuvottelu ja ennakoiva ongelmanratkaisu.

Toimintamallin jalkauttamiseksi hankkeessa järjestetään tuulivoimatoimijoille ja poronhoitajille alueittain yhteistä koulutusta hyvistä käytänteistä sekä rakentavan neuvottelun menetelmistä. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa yhdessä tietopohjaa (joint-fact-finding) liittyen kysymyksiin siitä, mitä tuulivoiman takia menetettävien laidunalueiden kompensaatio voisi käytännössä tarkoittaa (esim. rakentamisen aikaisten alueiden ennallistaminen, jäkälän istutukset ym.) ja millä menetelmillä ennallistamista ja muita kompensaatiotoimia voidaan tehdä.

Julkaisu: Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella – tuulivoima-alan ja poronhoidon näkemys hyvistä käytännöistä

YLEn uutinen 16.1.2023 Tuulivoima-ala ja poronhoitajat kyllästyivät riitelyyn oikeudessa ja istuivat samaan pöytään

Lapin kansa 16.1.2023 Tuulivoiman ja porotalouden ristiriitojen ratkaisemiseen koottiin lista parhaista käytännöistä

YLE Sámi 16.1.2023

 

Muistio 6.9.2022 toisesta poronhoidon ja tuulivoimatoimijoiden tapaamisesta Rovaniemeltä

14.9.2021 Ensimmäisen poronhoidon ja tuulivoimatoimijoiden yhteisen kekustelutilaisuuden kalvot

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863