27.02.2023

Sidosryhmävuorovaikutus lainvalmistelussa: vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeamista koskevan lainsäädännön valmistelu

Siirry projektipankin etusivulle

Vuoden 2023 aikana valmistellaan ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimesta ehdotukset vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotukset koskevat erityisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, jonka toimeenpanosta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Akordi avusti lainvalmistelun sidosryhmävuorovaikutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kevättalvella 2023.

Lainvalmistelutyön sidosryhmävuorovaikutus toteutettiin kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin keskeisten kysymysten ja näkökulmien tunnistamiseksi haastattelukierros, jossa haastateltiin muutaman keskeisen sidosryhmän edustajia. Haastattelukierroksesta saadun tiedon tukemana suunniteltiin seuraavien vaiheiden työpajat.

Ensimmäinen hybridityöpaja järjestettiin helmikuussa 2023. Työpajassa tunnistettiin sidosryhmien lakimuutokseen liittyviä intressejä, näkökulmia, tarpeita ja huolenaiheita. Fasilitoidut pienryhmäkeskustelut edesauttoivat myös sidosryhmien keskinäistä kohtaamista ja erilaisten intressien ymmärrystä.

Toinen työpaja järjestettiin maaliskuussa 2023 ja sen keskeisenä tavoitteena oli kehittää virkamiestyöryhmässä luonnosteltuja alustavia ratkaisuehdotuksia ja tunnistettuja toteuttamisvaihtoehtoja sekä vertailla ja alustavasti arvioida niiden vaikutuksia.

Lue lisää:

Ympäristöministeriön hankesivu: Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842