12.02.2020

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointi

Siirry projektipankin etusivulle

Suomen ja Norjan välinen Tenojoen kalastussopimus astui voimaan maaliskuussa 2017. Käsittelyn yhteydessä eduskunta linjasi, että sopimuksen toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Akordi toteutti kalastussopimuksen toimivuuden arviointityön, jonka loppuraportti Tenojoen kalastussopimuksen vaikutukset: sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta julkaistiin 12. helmikuuta 2020.

Raportti on osa laajempaa Suomen ja Norjan välisen 1.5.2017 solmitun Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointia. Työssä on koottu ja jäsennetty eri osapuolten näkemyksiä sopimuksen toimivuudesta ja sen vaikutuksista. Lisäksi työssä on kerätty osapuolten näkemyksiä kalastussopimuksen muutostarpeista sekä kalastussäännön tarkistamista koskevasta prosessista ja siihen osallistumisesta. Arvioinnin tavoitteena on ollut luoda kokonaisvaltainen näkemys Tenon kalastussäännön toimivuudesta eri osapuolten kannalta sekä kartoittaa eri ryhmien näkemykset kalastussäännön muutostarpeista.

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arvioinnin tavoitteena ei ole ollut tuottaa objektiivista ja laaja-alaista arviointitietoa kalastussäännön eri vaikutuksista (esim. taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset), vaan mahdollistaa osapuolten omien käsitysten esiin tuleminen ja yhteisen tilannekuvan luominen kiistanalaisesta asiasta. Arvioinnin toteutustavalla pyritään samalla edistämään osapuolten keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda parempaa pohjaa yhteiselle ongelmanratkaisulle.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842