04.06.2022

Tiesuunnittelun tukeminen Mt 180 Kurkela – Kuusisto hankkeessa

Siirry projektipankin etusivulle

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti vuonna 2021 tiesuunnitelman laatimisen Saaristotiellä maantien 180 parantamiseksi Kurkela-Kuusisto välillä Kaarinassa. Hankkeen suunnitteluhistoria on varsin pitkä ja siihen on liittynyt lukuisia ristiriitoja. Korkein hallinto-oikeus kumosi hankkeen yleissuunnitelmasta tehdyt valitukset ja yleissuunnitelman tultua lainvoimaiseksi suunnittelua on jatkettu tiesuunnitelman laadinnalla. Hankkeella on suuri merkitys Saaristotien liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle sekä Kaarinan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämiselle.

Akordin rooli tiesuunnitteluvaiheessa oli tukea ja edesauttaa hankkeesta vastaavien ja eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa sidosryhmien näkökulmasta keskeisiä ratkaisua vaativia suunnittelukysymyksiä, ennakoida mahdollisia ristiriitoja ja avustaa niiden ratkaisussa sekä avustaa tilaajaa mahdollisten ennakoimattomien haastavien vuorovaikutustilanteiden
hallinnassa.

Tiesuunnitelman laadinnan aluksi Akordi haastatteli laajasti hankkeen asiantuntijoita, Kaarinan ja Paraisten kuntapäättäjiä ja virkahenkilöitä sekä tielinjauksen varrella olevia sidosryhmien edustajia. Haastattelujen tulokset koottiin raportiksi, joka esiteltiin haastatelluille työpajassa. Haastattelujen pohjalta tunnistettiin kriittisiä kohteita ja suunnittelukysymyksiä, jotka huomioitiin
jatkosuunnittelussa ja vuorovaikutuksessa. Tiesuunnitelman luonnosvaiheessa toteutettiin kriittisimmiksi tunnistettujen kohteiden osalta maastokäynnit ja neuvottelut maanomistajien kanssa.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842