13.11.2023

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Siirry projektipankin etusivulle

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen kaupunki tilasi Akordilta tilannekartoituksen, jossa tarkastellaan kaupungin kasvutavoitteiden, luontoarvojen ja ilmastotavoitteiden nykytilaa ja tavoitteiden välisiä ristiriitoja.

Työssä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti Tampereen kaupungin eri strategioissa ja toimenpideohjelmissa esiintyviä kestävyyden dilemmoja liittyen kasvuun, luontoarvoihin ja ilmastotavoitteisiin. Työn tavoitteena on laatia toimialan avainhenkilöiden ja keskeisten sidosryhmien haastattelujen pohjalta tilannekuva kaupungin kasvutavoitteiden sekä luonto- ja ilmastonäkökulmien yhteensovittamisen nykytilasta, keskeisistä haasteista ja dilemmoista. Nykytilan ja odotettavissa olevien haasteiden jäsennyksen lisäksi kartoituksella saadaan eri näkökulmista esiin konkreettisia ehdotuksia siitä, miten näitä kysymyksiä voidaan riittävän nopeasti saada ratkaistua niin, että luottamus kaupunkiorganisaation toimintaan vahvistuu. Tilannekartoitus tuottaa eväitä toiminnan kehittämiseksi ja priorisointien tekemiseksi kaupunkiorganisaation eri tasoilla.

Työn ensimmäisessä vaiheessa haastatellaan kaupungin asiantuntijoita ja johtoa, ja tilannekuva luonnostellaan haastatteluissa esiin nousseiden havaintojen pohjalta. Tilannekuvaa täsmennetään haastateltujen kanssa yhteisessä työpajassa. Myöhemmin tilannekuvaa esitellään laajemmin kaupungin henkilöstölle ja pohditaan mahdollisia ratkaisuehdotuksia havaittuihin haasteisiin. Työ toteutetaan vaiheittain syys-talven 2023-2024 aikana.

Juha-Pekka Turunen
Erityisasiantuntija
juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842