27.09.2022

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys osana Keski-Suomen liiton maakuntakaavaa 2040

Siirry projektipankin etusivulle

Tuulivoima on merkittävässä roolissa valmisteilla olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040. Keski-Suomen liitto pyysi Akordilta apua maakuntakaavan valmisteluprosessiin, jossa halutaan lisätä ja turvata tulevan maakuntakaavan sosiaalista hyväksyttävyyttä.

Vaikka tuulivoimalla on merkittävä rooli sekä vihreässä siirtymässä kohti ilmastoystävällistä energiantuotantoa että energiaomavaraisuudessa, liittyy tuulivoimaan kuitenkin myös sosiaalisen hyväksyttävyyden haasteita.

Akordi toteutti loppuvuoden 2022 aikana maakuntakaavaprosessia palvelevan selvitystyön, jonka tavoitteena oli löytää hyväksyttäviä ratkaisuja maakuntakaavaluonnoksen tuulivoimaan liittyviin kysymyksiin ja parantaa maakuntakaavan hyväksyttävyyttä. Selvitystyö ja siihen liittyvä vuorovaikutuksen kokonaisuus tuottivat kattavan tietopohjan osallisten ja sidosryhmien näkemyksistä tuulivoiman rakentamisen ja sijoittamisen edellytyksistä ja reunaehdoista maakunnassa.

Selvityksessä hyödynnettiin kahta toisiaan täydentävää osallistumisen tapaa: ensin kartoitettiin haastatteluin avainhenkilöiltä näkemyksiä ja havaintoja keskeisistä asiakysymyksistä. Haastatteluiden informoimana suunniteltiin ja toteutetiin kohdennetut työpajat, joihin kutsuttiin laajemmin keskeisiä sidosryhmiä mukaan pohtimaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin haasteisiin ja kysymyksiin. Osana selvitystyötä toteutettiin myös työn aikana tunnistettuihin keskeisiin yhteisiin kysymyksiin paneutuva verkkopohjainen kysely, kansalaisraati.

Työn tulokset koottiin loppuraporttiin.

Lue lisää:

Loppuraportti: Luoma, E., Turunen, J-P., Kettunen, A. (2022). Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys ja Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Selvitystyön tulokset. Akordi Oy julkaisuja.

Keski-Suomessa selvitettiin tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä, uutinen 21.12.2022

Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Emma Luoma
Operatiivinen johtaja
emma@akordi.fi
+358 40 5163622