09.02.2022

Vesistökunnostuskoulutus

Siirry projektipankin etusivulle

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus järjestettiin aikavälillä kesäkuu 2021 – tammikuu 2022. Koulutus oli osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta ja tähtäsi paitsi alan toimijoiden asiantuntijuuden päivittämiseen ja lisäämiseen, myös vesistökunnostuskäytänteiden kehittämiseen. Etäyhteyksin järjestetty koulutus oli suunnattu vesistökunnostuksen ja vesienhoitotehtävien parissa toimiville henkilöille. Koulutus koostui seitsemästä koulutuspäivästä (asiantuntijaluennot + ryhmätyöskentely), henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä, sekä 1-2 alueellisesta kohdevierailusta.Koulutuksen laajuus vastasi viittä opintopistettä ja osallistujat saivat koulutuksesta todistuksen, jota voi hyödyntää mm. jatko-opintoihin. Akordi toteutti koulutuksen.

Koulutuksen keskeiset sisällöt olivat:

Vesiekosysteemin toiminta ja muuttuneisuus
Valuma-alueen vaikutus vesistöihin
Erityispiirteiden ja ongelmien tunnistaminen sekä toimenpiteen valinta
Kunnostushankkeen eteneminen ja hallinnointi
Kunnostushankkeen vaikuttavuuden seuranta

Koulutuksen aikana osallistujat työstivät omiin työtehtäviin liittyviä tai ammatillisen kehittymisen kannalta merkityksellisiä teemoja. Kehittämistehtävissä käsiteltiin mm. virtavesikunnostusta, pienen rehevöityneen järven kunnostusta, valuma-aluekunnostuksia, luonnonmukaisia kunnostusmenetelmiä, taimenen kutualuekunnostuksia ja kutusoraikkoja, vesikasvillisuuden niittoa, vesistökunnostusten huomioimista ojitusilmoituksissa, pohjapadon vaikutusta lintuvesiin, kunnostushankkeiden lupa-asioita, kosteikkojen ilmastokestävyyttä, veden pumppausta ja kierrätystä, jokien rantavyöhykkeiden merkitystä, raakkukannan elvytystä, turvetuotantoalueiden kunnostuksia, peruskuivatuksen ja tulvasuojelun roolia valuma-alueilla, hulevesien hallinnan lainsäädäntöä, kunnostushankkeiden neuvontaa, avustusten ongelmien haarukointia, purokohteiden priorisointia, paikkatietotyökalujen hyödyntämistä, sidosryhmätyön kehittämistä, vesiruton poistoa ja suunnittelun hankintaa.

Vesiosaamisen kehittämishanke: https://www.ely-keskus.fi/web/vesiosaaminen

Koulutuksen luentotallenteet: https://akordi.fi/vesistokunnostuskoulutus/

Blogiteksti: Vesistökunnostuskoulutusta uudella tavalla

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863