31.05.2023

Yhteistoiminnallisten toimintatapojen vaikutukset tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella -selvitys

Siirry projektipankin etusivulle

Akordi tuottaa yhteistyössä Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa selvitystyön, jossa tarkastellaan yhteistoiminnallisten toimintatapojen merkitystä tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolisella poronhoitoalueella. Työn rahoittaa ympäristöministeriö.

Työ pohjautuu Akordin, Suomen tuulivoimayhdistyksen sekä Paliskuntain yhdistyksen vuodesta 2019 jatkuneeseen yhteistyöhön tuulivoima-alan ja poronhoidon vuoropuhelun parantamiseksi. Käytännössä yhteistyön aikana on järjestetty maastoretkiä, useita keskustelutilaisuuksia tuulivoimatoimijoiden, poronhoitajien ja viranomaisten kesken sekä käyty pitkäaikaista vuoropuhelua yhdistysten ja niiden jäsenistön välillä. Tilaisuuksissa ja keskusteluissa on muotoiltu hyviä vuorovaikutuksen ja neuvottelun käytäntöjä tuulivoimahankkeiden eri vaiheissa ja ne on koottu ”Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella” –toimintamalliraporttiin, joka julkaistiin tammikuussa 2023.

Selvitystyössä tarkastellaan, mikä merkitys ja konkreettinen vaikutus näillä yhteistyön menetelmillä on ollut tai voidaan odottaa olevan tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella. Selvitystyö tehdään aineistoselvityksellä, kyselyillä ja haastatteluilla. Kyselyiden ja haastatteluiden osalta näkemyksiä ja kokemuksia kerätään ennenkaikkea tuulivoimatoimijoilta, kunnilta ja paliskunnilta. Selvitystyö rajautuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuoliseen poronhoitoalueeseen.

Työ käynnistyi keväällä 2023 ja se valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Lue lisää:

Projektikuvaus: Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

 

Jonna Kangasoja
Toimitusjohtaja
jonna@akordi.fi
+358 50 441 2863