Entries by admin

Tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä rakennetaan neuvottelevalla yhteistyöllä

Selvitys Akordin johdolla toteutetusta tuulivoima-alan ja poronhoidon yhteistyöprosessista ilmestyi 21.11.2023. Raportti ladattavissa: https://akordi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Akordi_Tullaan_tutuiksi_ja_tullaan_toimeen-selvitys_WEB.pdf  Puhtaan energian siirtymää tehdään tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen avulla. Niiden sosiaaliset vaikutukset eivät kuitenkaan ole aina oikeudenmukaisia. Ellei tätä ristiriitaa saada ratkaistua, siirtymä ei välttämättä toteudu suunnitellusti. Tuulivoiman kannalta harvaan asutut alueet, kuten poronhoitoalue ovat houkuttelevia sijoittumispaikkoja. Ongelmia syntyy siitä, että […]

Miten Suomen ruokamurroksesta tehdään kestävä ja oikeudenmukainen?

Maatalouden sopeutuminen muuttuvaan toimintaympäristöön vaatii suuria rakenteellisia muutoksia. Haasteena on, ettei ongelman ratkaisuista, taikka välttämättä edes sen syistä, olla päästy yhteisymmärrykseen. Sidosryhmien välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta mahdollisimman moni olisi muovaamassa ratkaisuja, sekä tukemassa niiden toimeenpanoa. Maatalous on välttämättömyys ruokaturvalle, mutta samalla myös uhka ympäristöllemme. Moderni maatalous on iso tekijä typen ja fosforin kiertojen häiriöihin, […]

Akordin toimintakertomus vuodelta 2022

Toimintakertomus paketoi tiiviisti Akordi Oy:n yhdeksännen toimintavuoden 2022. Lataa toimintakertomus tästä: Akordi_Toimintakertomus_2022_2023-09-08b

Videotallenne Puistokadulta: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit

Metsien käytön kestävyydestä keskustellaan enemmän kuin koskaan. Keskustelusta puuttuu kuitenkin yhteinen näkemys siitä, mitä kestävyys on ja miten sitä mitataan. Päätöksentekoa helpottavaa toimijoiden kesken jaettua tietopohjaa rakennettiin Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Akordin yhteisessä Argumenta-hankkeessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2021 aikana käytiin vuoropuhelua erilaisia näkökulmia ja asiantuntemusta yhdistävässä ryhmässä. Keskusteluista syntyi jaettu käsitys siitä mitä ongelmaa […]

Akordi aloittaa toimijana Puistokatu4 Tieteen ja toivon talossa

Akordi aloittaa Puistokatu 4 Tieteen ja toivon talossa yhtenä talon uusista toimijoista. Maanantaina 28.11. vietettiin kauan odotettua päivää, kun Puistokatu 4:n ensimmäiset tutkija- ja toimijajäsenet pääsivät tapaamaan toisensa sekä tutustumaan talon toimintaan ja tuleviin työtiloihinsa. Ensimmäiset 15 tutkija- ja 11 toimijajäsentä valikoituivat jäsenhakuun kesän aikana saapuneen 49 hakemuksen joukosta. Kaikkia Puistokatu 4:n tutkija- ja toimijajäseniä yhdistää […]

Sodankylään rakennetaan kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan malli

Nesslingin säätiön myönsi Akordille vuodeksi 2023 rahoituksen tutkimustiedon jalkauttamishankkeelle, jossa rakennetaan Sodankylän alueelle kaivoistoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan malli. Tutkimus on osoittanut, että nykyisessä kaivostoimintaan liittyvässä vesistöseurannassa voidaan tunnistaa ainakin kaksi keskeistä ongelmaa: seurantatiedon ymmärrettävyys ja tiedon koettu luotettavuus. Teemaa tutkittiin vuosina 2017–2022 CORE- ja PKK-hankkeissa, joissa kartoitettiin paikallisen yhteistyön mahdollisuuksia Sodankylän kunnassa tapahtuvan kaivostoiminnan ja sidosryhmien […]

Tampereen kaupunkiseudun lähijunan tulevaisuuskuvaa laadittiin vaiheistetussa prosessissa

Akordin korkeakouluharjoittelijana ja projektitutkijanakin toimineen Sini Raita-ahon pro-gradu tutkielma Seudullista yhteistoimintaa kehittämässä – Neuvottelumenettely seudullisen liikennejärjestelmäyhteistyön intressien yhteensovittamisessa hyväksyttiin Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa marraskuussa 2022. Tutkielmassa tarkasteltiin Tampereen kaupunkiseudun lähijunaselvitystä, jossa Akordi oli edistämässä vuorovaikutusta intressejä yhteensovittavassa vaiheistetussa prosessissa. Prosessin aikana toimijoiden intressejä nousi esiin ja niitä käsiteltiin yhdessä.Tavoitteena oli toimintaa ohjaava jaettu tulevaisuuskuva. […]

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) elävät ajassa

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) avulla valtioneuvosto linjaa alueidenkäyttöä siten, että sinä huomioidaan koko yhteiskunnan kannalta merkittävät valtakunnalliset tarpeet. Toimintaympäristön muuttuessa myös tarpeet alueidenkäytön ohjaamiselle muuttuvat. Alueidenkäyttötavoitteita tarkasteleva selvitys kartoitti nykyisten tavoitteiden toimivuutta, ja miten niitä jatkossa on kehitettävä. Itä-Suomen yliopiston ja Akordin yhteistyössä laatiman selvityksen mukaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteitta tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti ilmastonmuutokseen hillintään ja siihen sopeutumiseen […]

Harjoittelukokemus Akordilla: Viisaus piilee monien eri näkökulmien yhdistymisessä

Kevään 2022 aikana suorittamani korkeakouluharjoittelu Akordilla vastasi hyvin jo pitkään minua kiehtoneisiin teemoihin. Noin seitsemän vuotta sitten vieraillessani ensimmäistä kertaa elämässäni ekokylässä eli yhteisössä, joka oli rakentunut pyrkimyksen ympärille elää kestävästi, tutustuin termiin joukkoäly. Tämä on käsite, joka kuvaa joukossa olevaa älykyyttä, minkä usein ajatellaan ylittävän yksilön älykkyyden. Tästä oletuksesta tuli osa ajatteluani ja opin […]

Virginia Techin opiskelijaryhmä Akordin vieraana

Akordi sai vieraita Virginia Techistä kun Leadership in Global Sustainability ohjelman opiskelijaryhmä professoreineen tulivat tutustumaan toimintaamme osana Suomen vierailuaan. Jonna Kangasoja ja Lasse Peltonen kertoivat Akordin lähestymistavasta ja töistä esimerkkien kautta. Opiskelijat pääsivät itsekin kokeilemaan intressien yhteensovittamista neuvottelusimulaation kautta. Pelillisen kokemuksen kautta opittiin neuvotteluun valmistautumisesta, strategioista, skenaarioista ja neuvottelijoiden välisistä suhteista. Ryhmä oli utelias kuulemaan […]

Metsäkiistoja ennakoitiin ja ratkottiin yhteistyössä – isot kysymykset edelleen auki

Linkki raporttiin: Metsäkiistoja ennakoitiin ja ratkottiin yhteistyössä – isot kysymykset edelleen auki. Suomen Luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välinen neuvottelu- ja sovitteluprosessi 2018–2021 Raportti kuvaa Suomen Luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n välisen vuosina 2018-2021 toteutuneen neuvottelu- ja sovitteluprosessin vaihe vaiheelta. Raportissa avataan työskentelyssä käytettyä intressipohjaisen neuvottelun lähestymistapaa ja sen taustalla olevia periaatteita sekä […]

Julkisten riitojen ratkaisuapua tarjoava Akordi täyttää kahdeksan vuotta

Kahdeksanvuotias yritys taitaa olla jo ihan täysi-ikäinen. Muistan hyvin, kun se yksivuotiaana muutti pois kotoa omaan toimistoon. Perustimme riippumattoman yhteiskunnallisen yrityksen Akordin yhdessä Lasse Peltosen kanssa sen jälkeen, kun palasimme Yhdysvalloista vuoden 2012-2013 kestäneeltä tutkimus- ja kouluttautumismatkalta. MITn ja Harvardin yhdessä järjestämässä Public Dispute Resolution valmennuksessa opimme menetelmiä, joilla monen osapuolen välisiä vaikeita julkisia ongelmia ratkotaan […]

Mitä tarkoittaa ’Public Policy Mediation’?

Perinteinen ja edelleen paljon käytetty tapa ratkaista konflikteja on mitellä voimia ja katsoa kumpi saa toisen taipumaan vasten tahtoaan. Ongelmana on revanssi – seuraava näytös, jossa haetaan päinvastaista lopputulemaa. Toinen yleinen tapa on vältellä konfktiin tarttumista ja odottaa, että joku muu tekee sille jotakin, tai että maton alle lakaistuna se katoaisi itsestään. Konfliktien käsittelyn neljä vaihtoehtoista […]

Yhteisen ymmärryksen rakentumisesta ympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa – arvot, intressit ja tieto

Lauri Rantala Yhteisellä ymmärryksellä tarkoitetaan arkisesti käsitystä, jonka kaksi tai useampi ihminen jakaa. Päätöksenteossa yhteinen ymmärrys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi jostain asiasta samaa mieltä, koska yhteisen ymmärryksen muodostamiseen liittyy tiedon lisäksi myös arvot ja intressit. Yhteisen ymmärryksen kannalta riittää, että ymmärtää käsillä olevan asian perusteluja ja toisten ihmisten näkökulmia. Arvot tulevat esiin valintatilanteissa […]

Vesistökunnostuskoulutuksen toisen koulutuspäivän teemoina järvien ja virtavesien kunnostamisen haasteet

Valtakunnallisessa vesistökunnostusosaamisen täydennyskoulutuksessa otettiin askel eteenpäin, kun koulutuksen toiset koulutuspäivät järjestettiin elokuussa. Päivien aikana käsiteltiin vesiekosysteemien toimintaa keskittyen etenkin rehevöityneiden järvien ja virtavesien kunnostamisen haasteisiin. Päivän luennoitsijat olivat Helsingin yliopiston limnologian professori Jukka Horppila ja Pohjois-Pohjanmaan ELY:n johtava vesitalousasiantuntija Timo Yrjänä (tallenne katsottavissa alla). Koulutuspäivien luennot saivat paljon kehuja kurssilaisilta: “Molemmat luennot olivat erinomaisia paketteja” […]

Ympäristöpääkaupunki Lahti pilotoi ekologista kompensaatiota ensimmäisenä kaupunkina Suomessa

Ympäristöpääkaupunki Lahti pilotoi ekologista kompensaatiota ensimmäisenä kaupunkina Suomessa Ekologisen kompensaation pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Lahden kaupungin ekologinen kompensaatiohanke on ensimmäinen, jossa kunta hyvittää taloudellisen toiminnan aiheuttamaa luontoheikennystä parantamalla luonnon tilaa toisaalla. Ekologisen kompensaation pilotointi toteutetaan Lahden kaupungin ja Koneen säätiön rahoittaman EKOTEKO-hankkeen yhteistyönä. EKOTEKO-hankkeessa ovat mukana Helsingin […]

Kevään 2021 YHYS Politiikkadialogissa tutkittiin ympäristökonfliktien luonnetta ja ratkaisumahdollisuuksia

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat nousseet myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet. Kiristyvien tavoitteiden konkretisoituminen haastaa vallitsevia käytäntöjä ja törmää risteäviin intresseihin esimerkiksi energiantuotannon, luonnonvarojen ja maankäytön sekä kulutuksen kysymyksissä. YHYS […]

Maailman kestävintä vai ei lainkaan kestävää? Metsien käytön uudet indikaattorit webinaari

24.5.2021 järjesetty webinaari avasi Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista 2021-2023 -hankkeen. Hankkeen pääasiallisen tutkijatyöryhmän muodostavat Panu Halme (hankkeen johtaja) ja Atte Komonen Jyväskylän yliopistosta ja Annika Kangas (hankkeen varajohtaja), Raisa Mäkipää ja Sari Pynnönen (hankkeen koordinaattori) Luonnonvarakeskuksesta. Hankkeessa järjestettäviä työpajoja fasilitoi ympäristökonfliktien neuvottelevaan ratkaisemiseen erikoistunut Akordi. Akordi on riippumaton yhteiskunnallinen yritys, jolla on kokemusta lukuisista […]

Metsäpodcastissa syvennyttiin ympäristökonfliktien maailmaan

Akordin hallituksen puheenjohtaja Lasse Peltonen oli asiantuntijavieraana mukana UPM:n Metsäpodcastissa keskustelemassa metsiin ja ympäristöön liittyvistä konflikteista. Podcastin aihe on ajankohtainen ja se viritti hyvää keskustelua monien ristiriitaistenkin intressien värittämästä metsä- ja ympäristöalasta, sekä tarjosi uudenlaisia näkökulmia konfliktien tarkasteluun ja ratkaisuun. Jaksossa pureudutaan konfliktin käsitteeseen; mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan konfliktista? Lisäksi pohditaan vastauksia useisiin kysymyksiin, […]

Uusi hanke etsii keinoja mitata metsien käytön kokonaiskestävyyttä

Jyväskylän yliopiston tiedote 14.10.2020: Suomen kulttuurirahasto myönsi 150 000 euron rahoituksen hankkeelle “Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista”, johon kaikki metsien käytöstä kiinnostuneet voivat osallistua. Tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö (JYU.Wisdom) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Keskustelu metsien käytön kestävyydestä tuntuu ajoittain kiertävän kehää, sillä jokaisella on oma käsityksensä kestävyydestä ja sen eri ulottuvuuksista. Kestävyyskeskustelu pohjautuu esimerkiksi Luken […]

Saamelaisten kotiseutualueen valtion metsien käytön ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet – Konfliktikartoitus

Kevään ja kesän 2020 aikana toteutettiin saamelaisten kotiseutualueen poronhoidon ja metsätalouden välisiä jännitteitä käsittelevä konfliktikartoitus. Neutraalin tahon tekemä tilannekuva on uudenlainen interventio pitkään jatkuneeseen konfliktitilanteeseen. Ympäristösovitteluun kuuluva konfliktitilanteen analyysi ei ole luonteeltaan tutkimusta, vaan sillä on käytännöllinen tavoite; sen tarkoituksena on pohjustaa askeleita, joilla voidaan päästä konfliktitilanteesta eteenpäin. Saamelaisten kotiseutualueen metsäpaliskunnat, Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous sekä […]

Tutkimus: Yhteistyön haasteina metsäammattilaisten ennakkoasenteet ja vaikeus siirtyä asiantuntijan asemasta yhteistyön osapuoleksi

Metsäammattilaisten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja käsittelevä Maija Leppälän Pro gradu -työ ”’Me vastaan he -asetelmasta me yhdessä – asetelmaan”: Metsähallituksen toimihenkilöiden kokemuksia ja käsityksiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoistaan’ on ensimmäinen laatuaan. Opinnäytetyön aineisto pohjautuu Akordin vuonna 2020 Metsähallituksen henkilöstölle järjestämiin Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksiin, jotka olivat osa laajempaa Kainuun metsäkiistojen sovitteluprosessia. Työ julkaistiin Tampereen yliopiston Johtamisen ja […]

Kohti rakentavampaa susikeskustelua

Susikeskustelussa kiteytyvät monet aikamme yhteiskunnallisen keskustelun huonot puolet. Akordin 17.12.2020 pidetyssä lounaswebinaarissa tutkijat Outi Ratamäki ja Taru Peltola sekä Akordin erityisasiantuntija Juha-Pekka Turunen jakoivat havaintojaan kuumana vellovasta susikeskustelusta ja miettivät miten susipuhe voisi muuttua rakentavammaksi. Webinaarin 40 minuutin mittainen tallenne on katsottavissa alla. Webinaarissa pitkään susikeskustelua seurannut ja tutkinut Outi Ratamäki tunnistaa lukuisia ristiriitaa ylläpitäviä […]

Sovittelijapäivät saivat yleisöltä kiitosta onnistuneesta toteutuksesta ja yhteisöllisyydestä

Valtakunnalliset Sovittelijapäivät järjestettiin 4.-5.2.2021 jo toista kertaa. Tapahtuma toi yhteen noin 250 sovittelun ammattilaisia ja aiheesta kiinnostuneita kuulemaan ja keskustelemaan sovittelun ajankohtaisista asioista. Myös ympäristökiistojen sovittelu oli yksi päivien teemoista. Tapahtuma toteutettiin kokonaan etäyhteyksien välityksellä, ja yleisö piti tapahtumaa kokonaisuudessaan erittäin onnistuneena. Sovittelijapäivien sisällön ja ohjelman suunnittelusta vastasivat Oikeusministeriö ja Sovittelijapäivien valmisteluverkosto. Akordi vastasi päivien […]

Timber Wars – Metsäsodista kumppanuuteen Oregonissa

Timber Wars eli Oregonin metsäsotien vaiheet ja pitkä matka kumppanuuteen olivat aiheina Akordin ensimmäisessä webinaarissa 13.11.2020. Lasse Peltonen kertoo videotallenteella metsätalouden ja valtionmaiden roolista Oregonissa, vanhoja metsiä puolustavan ympäristöliikkeen noususta, täpläpöllön suojelun vaikutuksista, sekä siitä, miten kiivaiden kamppailujen jälkeen Oregonissa löydettiin tapoja hallita metsien käyttöä yhdessä. Webinaarin inspiraationa toimi Oregon Public Broadcastin tuottama seitsemänosainen podcast-sarja Timber […]

Yhteistyö vaatii monikärkistä johtamista

Intressien yhteensovittamiseen tähtäävä yhteistyö perustuu ajatukseen keskinäisriippuvuudesta: kaikilla osapuolilla on resursseja, joita tarvitaan tulosten saavuttamiseen. Jaettu vastuu ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tarvittaisi johtamista. Olemme nähneet, että tulokselliseen yhteistyöhön liittyy useita toisiaan täydentäviä johtamisen rooleja. Tässä blogissa kuvataan kolme yhteistyön johtamisen roolia: kannattelija, katalysaattori ja välittäjä. Ansell & Gash (2012) tunnistavat yhteistoiminnallista johtajuutta (collaborative leardership) […]

Sen minkä todella tietää tuntee nahoissaan

Kun olemme moraalisesti vakuuttuneita, että jokin asia on perustavalla tavalla oikein tai väärin, meidän on usein vaikea käsitellä aihetta monipuolisesti, keskustella siitä asian eri tavalla näkevien ihmisten kanssa, ja lopulta tehdä minkäänlaisia kompromisseja sen suhteen. Tämä voi luoda suuria haasteita yhteistyölle ja lopulta koko demokraattiselle järjestelmälle. Yhdysvaltojen presidentinvaaleja seuratessa on helppo huomata kuinka monet amerikkalaiset […]

Matkailun vaikutukset ja maankäyttö puhuttivat saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman ensimmäisessä yhteistyöryhmän tapaamisessa

Metsähallituksen tiedote 23.10.2020: Matkailun vaikutukset ja maankäyttö puhuttivat saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman ensimmäisessä yhteistyöryhmän tapaamisessa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027 ohjaavan suunnitelman laadinta käynnistyi. Suunnitelman yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ja toi esiin alueeseen liittyviä tarpeita ja näkemyksiä. Sidosryhmien kuunteleminen jatkuu marraskuussa teemaryhmien tapaamisilla. Joulukuussa järjestettävässä nuorten työpajassa alueen 8-luokkalaiset pääsevät kertomaan, mikä heidän mielestään on […]

Uudenmaan seudullisissa työpajoissa tunnistetaan seudun kehittämis- ja elvytystoimia

Uudenmaan liiton strateginen kehittäminen keskittyy tänä syksynä liiton sidosryhmiä paremmin palvelevan ja yhtenäisen toteuttamisen kokonaisuuden luomiseen. Tavoitteena on tuoda yhteen maakuntakaavalle, ilmastotiekartalle, liikennejärjestelmätyölle sekä Älykkään erikoistumisen strategialle yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet. Strategisen toiminnan kehittämisen johtoajatuksena on tunnistaa ja kommunikoida keskeisimmät kehittämistavoitteet ja niiden toteuttamisen mahdollisuudet Uudellamaalla. Akordi toimii työstä vastaavan ydinryhmän asiantuntijatukena ja on mukana […]

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelu lisäsi seudullista yhteistyötä

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Valmistelutyön tavoitteena oli sopimuksen asiasisällön lisäksi varmistaa MAL-sopimuksen hyväksyttävyys ja kaikkien kuntien sitoutuminen sopimusluonnokseen ja aikanaan sopimuksen toimeenpanoon. Sopimus on tarkoitus hyväksyä mukana olevien kuntien valtuustoissa loppuvuodesta 2020. Valmistelua varten järjestettiin seudun kuntia edustavalle […]

Vaikuta vesiin -päivän teemana oli yhteistyö

Vaikuta vesiin -päivä on vuosittainen vesien- ja merenhoidon päätapahtuma viranomaisille, sidosryhmille ja kaikille vesien- ja merenhoidosta kiinnostuneille. Tämän vuoden teemoina olivat yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Vaikuta vesiin -päivä järjestettiin keskiviikkona 26.8.2020 etäyhteydellä, Teams-kokouksena. Akordi vastasi tilaisuuden vuorovaikutteisten osuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta. Päivän aikana kartoitettiin osallistujien näkemyksiä vesien- ja merenhoidon yhteistyön nykytilasta ja tulevaisuuden toiveista. Keskusteluissa […]

Konfliktikartoitus petaa intressien yhteensovittamista

Intressejä yhteensovittamaan pyrkivät monenväliset neuvotteluprosessit vaativat huomattavasti kahden osapuolen välistä neuvottelua laajempaa valmistelua. Usein on ratkaistava keiden osapuolten ja tahojen tulisi olla mukana, ja mitkä ovat ne keskeiset kiistakysymykset, joita prosessissa tulisi käsitellä. Näiden kysymysten rajaamisessa ja valmistelussa auttaa ammattilaisen neutraalin osapuolen tekemä konfliktikartoitus (Conflict assessment). Konfliktikartoituksesta puhuttaessa sanan ensimmäinen osa, konflikti, saattaa antaa hieman […]