Entries by Anni Kettunen

Julkaisu: Hyvän vesistövisioprosessin ainekset eli miten Iijoella onnistuttiin yhteistyön rakentamisessa

Iijoen vesistövisio rakennettiin monenvälisessä vaiheistetussa neuvotteluprosessissa vuosina 2015-2018. Työn aikana kertyneet opit ja kokemukset ovat yhä ajankohtaisia, sillä vesistövisioihin kohdistuu enenemissä määrin kiinnostusta erilaisten tarpeiden yhteensovittamisen työkaluna ja vaikuttavamman yhteistyön alustana. Iijoen vesistövisioprosessin onnistumisen avaimet on nyt koottu tapauskuvaukseksi, joka julkaistiin Akordin webinaarissa 26.10.2023. Webinaarin tallenne Webinaarin ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus ja tervetuloa Anni Kettunen […]

Ekologisen kompensaation pelisäännöt syntyvät tiiviin asiantuntijayhteistyön tuloksena

Kesäkuun alussa voimaan astuvan luonnonsuojelulain mukainen vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio edellyttää hankkeiden aiheuttamien luontohaittojen sekä ennallistamalla ja suojelemalla tuotettujen hyvitysten arvioimisen tieteellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä arviointia varten tulee määrittää luontotyyppien ekologisessa tilassa tapahtuvat muutokset. Jotta kunkin luontotyyppikohteen ekologisen tilan määrittäminen maastossa olisi mahdollisimman luotettavaa, ovat Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä -tutkimushanke (BOOST) sekä […]

Kokemuksia vuorovaikutuksesta lainsäädäntötyössä: vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeamista koskevan lainsäädännön valmistelu

Kevään 2023 aikana on valmisteltu ympäristöministeriön asettaman työryhmän johdolla vesienhoidon ympäristötavoitteisiin liittyvää lainsäädäntömuutosta. Merkittävää lakimuutosta valmistellaan virkamiestyöryhmässä ja tiiviillä aikataululla minkä vuoksi sidosryhmien osallistumisen varmistaminen on tärkeässä roolissa hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Akordi oli virkamiestyöryhmän tukena suunnittelemassa ja toteuttamassa kaksi hybridityöpajaa laajalle sidosryhmäjoukolle. Sidosryhmille suunnatut työpajat järjestettiin jo lain valmistelun alkuvaiheessa, jotta valmistelu olisi mahdollisimman avointa […]

Yhteistyöllä ratkaisuja Sodankylän kaivosten vesistöseurannan haasteisiin

Helmikuun alussa Sodankylään Kommatin majalle kokoontui joukko sodankyläläisten yhdistysten ja seurojen sekä kaivosyhtiöiden edustajia pohtimaan vesistöseurantaan liittyviä haasteita. Tapaamisessa käynnistettiin uusi paikallistoimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuva vesistövaikutusten seurantatyö, jonka tavoitteena on ennakoida ja ehkäistä kaivostoiminnan vesistövaikutuksia. Hanke kestää vuoden ja sen rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Vettä tutkitaan paljon, mutta tuloksia on vaikea saada saati […]

Liikenteen esteettömyysvisio -työpajassa pohdittiin liikenteen parempaa esteettömyyttä ja digipalvelujen saavutettavuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom järjestivät maaliskuussa 2023 liikenteen esteettömyyttä ja digitaalisten palveluiden saavutettavuutta käsittelevän sidosryhmätyöpajan. Työpaja on osa prosessia, jossa laaditaan valtakunnallinen tavoitetila ohjaamaan valtion liikennehallinnon esteettömyystyötä. Työstä vastaa liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2021 asettama työryhmä. Akordi suunnitteli ja fasilitoi hybriditoteutuksena järjestetyn työpajan. Puolen päivän mittaisen tilaisuuden keskiössä olivat tarkoin suunnitellut ja ohjatut pienryhmäkeskustelut, […]

Ekologisen kompensaation järjestelmää rakennetaan laajan asiantuntijajoukon voimin

Ekologinen kompensaatio tuli vapaaehtoisena toimena juuri annettuun uuteen luonnonsuojelulakiin. BOOST-hankkeessa rakennetaan ekologisen kompensaation järjestelmää kompensaation käyttöönoton mahdollistamiseksi. Jotta järjestelmä olisi luotettava ja ekologisen kompensaation käytännön toteutukset uskottavia, tulee työtä tehdä parhaaseen mahdolliseen tietoon ja asiantuntemukseen perustuen. Boostissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri aiheiden parissa eri alan asiantuntijoiden kanssa. Erilaisten luontotyyppien ekologista kompensaatiota pohditaan yhdessä Suomen luontotyyppiasiantuntijoiden […]

Vesistökunnostuskoulutus päättyi – lue kattava blogikirjoitus koulutuksesta vesi.fi-sivulta

Kesäkuussa 2021 alkanut valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus saatiin päätökseen alkuvuodesta 2022.  Saadun palautteen mukaan suurin osa osallistujista kertoi koulutuksen vastanneen odotuksiaan, joten koulutuksen voidaan todeta onnistuneen kokonaisuudessaan melko hyvin. Lue kattava blogikirjoitus koko koulutuksesta vesi.fi-sivulta. Koulutuksen luentotallenteet löytyvät Akordin sivulta.

Vesistökunnostuskoulutus käynnistyi 118 osallistujan voimin

Valtakunnallinen vesistökunnostusosaamisen täydennyskoulutus asiantuntijoille käynnistyi kesäkuussa. Kahteen samansisältöiseen kurssiin ilmoittautui yhteensä 118 osallistujaa. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama sekä ELY-keskuksen koordinoima vesiosaamisen kehittämishanke on merkittävä panostus suomalaisen vesistökunnostusosaamisen kehittämiseen. Vesistökunnostuskoulutus on toinen hankeen neljästä koulutusmoduulista. Koulutuksen järjestää Akordi. Osallistujien tavoitteena laaja ymmärrys vesistökunnostuksista Vesistökunnostuksen ja vesienhoitotehtävien parissa toimiville henkilöille suunnattu koulutus tähtää paitsi alan […]

Ilmoittaudu mukaan vesistökunnostuskoulutukseen

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus käynnistyy kesäkuussa 2021. Koulutus on osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta. Koulutuksen kesto on 7kk (kesäkuu-joulukuu 2021).  Vesistökunnostuskoulutus on suunnattu vesistökunnostuksen ja vesienhoitotehtävien parissa toimiville henkilöille mm.  ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista, Suomen ympäristökeskuksesta, kunnista, vesiensuojeluyhdistyksistä, sekä vesistökunnostusverkostoista. Lue tarkemmat tiedot vesistökunnostuskoulutuksen sivuilta. Koulutukseen voi ilmoittautua 4.6.2021 klo 21.00 asti. Julkaistu 20.5.2021