Entries by Emma Luoma

Hollannista parhaita käytäntöjä vihreän siirtymän hallintaan

Kesäkuussa Akordi kävi ohjausryhmänsä kanssa Hollannissa tutustumassa vihreän siirtymän hankkeiden toteutukseen. Ekskursioon osallistuivat Akordin vihreän siirtymän konfliktien ennakoivan ratkaisun kehitystyötä rahoittavan TAH-säätiön toiminnanjohtaja Henna Hakkarainen, kestävyyspaneelin pääsihteeri Johanna Kentala-Lehtonen, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen, Kauppakamarin energia- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen, sekä viestintäasiantuntija Taru Tujunen. Akordin omasta tiimistä mukana olivat Jonna Kangasoja, Lasse Peltonen, Minna Näsman ja […]

Merialuesuunnitelman vaikuttavuus ja kehittäminen Suomessa – esimerkkinä talousvyöhykkeellä sijaitseva merituulivoima

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin merialuesuunnittelun kehittämisen oikeudellisia reunaehtoja ja kartoitettiin viranomaisten ja eri sidosryhmien näkemyksiä merialuesuunnittelun kehittämistarpeista. Merialuesuunnittelun toimintaympäristön nopean muutoksen koettiin haastavan suunnittelua erityisesti talousvyöhykkeellä, jolla paineet tuulivoimarakentamiseen ovat kasvaneet. Merialuesuunnitelman velvoittavuus talousvyöhykkeellä jakoi haastateltujen mielipiteitä. Haastatteluissa peräänkuulutettiin ministeriöiden tiiviimpää yhteistyötä merialuesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä kansainvälisen suunnitteluyhteistyön tehostamista. Merialuesuunnittelun haasteina pidettiin merituulivoimahankkeiden välistä kilpailua […]

Webinaaritallenne: Miten energiahankkeiden luontohaittoja ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan huomioida ja kompensoida?

Tuulivoiman kasvun myötä tarve ymmärtää energiahankkeiden luontovaikutuksia ja vaikutuksia paikallisyhteisöihin ja -elinkeinoihin on kasvanut. Energiasiirtymän hyväksyttävyyden kannalta olennainen kysymys onkin, miten hankkeiden haitallisia vaikutuksia voidaan hallita ja kompensoida. Akordin webinaarissa Hanna Paulomäki esittelee kirjallisuudessa tunnistettuja keinoja erilaisten hankkeiden luonnolle ja eläimille aiheuttamien haittojen sekä sosiaalisten vaikutusten tunnistamiseen ja korvaamiseen. Katsaus on toteutettu osana Tiina ja […]

Akordin vuosikertomus vuodelta 2023

Vuosikertomus paketoi tiiviisti Akordi Oy:n kymmenennen toimintavuoden 2023. Lataa toimintakertomus tästä: Akordi Oy vuosikertomus 2023

Merenkurkun luonnonsuojelukiistassa on syntynyt yhteinen näkymä eteenpäin / Nu finns ett förslag för hur man kan lösa naturvårdstvisterna i Kvarken

[på svenska nedan] Kolmen kuukauden keskustelujen pohjalta on syntynyt suunnitelma Merenkurkun luonnonsuojelua koskevien erimielisyyksien pitkäjänteiseksi ratkaisemiseksi. Suunnitelma rakentuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä kokonaisuudesta. Yhtenä osana on työryhmän nimeäminen luonnonsuojelualueen perustamista valmistelemaan. Toisena asiana on Merenkurkun luonnonsuojelun yhteishallintamallin kehittäminen ja kolmantena asiana yhteisesti jaettavan tietopohjan ja yhteistyökapasiteetin rakentaminen toimijoiden välille. Ratkaisuehdotus on syntynyt viime vuoden syksyllä tehdyn […]

Vihreän siirtymän vauhti voi hyytyä ympäristökonflikteihin – katso julkistamistilaisuuden tallenne

Ympäristösääntelyn keventäminen ei automaattisesti sujuvoita lupaprosesseja, vaan vaikutus voi olla päinvastainen. Tämä käy ilmi vihreän siirtymän konfliktien ratkaisua kehittävän Akordi Oy:n tilaamasta oikeustieteellisestä selvityksestä: Pölönen, Ismo (2024). Vihreän siirtymän vauhti ja ympäristömenettelyjen laatu : miten sujuvoittaminen, hyväksyttävyys ja ympäristönsuojelu yhdistetään? Akordi Oy julkaisuja Nopea lähtö ei takaa pääsyä maaliin Vihreän siirtymän hankkeiden läpimenoa pyritään parhaillaan nopeuttamaan […]

Akordi sai vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon: ”Vihreä siirtymä ei ole ilmoitusasia”

Akordille on myönnetty vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinto työstään välittäjänä tuulivoima-alan ja poronhoidon välillä vuodesta 2020 alkaen. Pitkäjänteisen työn tuloksena on syntynyt konflikteja ennakoiva yhteistyöfoorumi sekä parhaat käytännöt tuulivoimahankkeille poronhoitoalueella. Suomen Tuulivoimayhdistys ry / Finnish Wind Power Association myöntämä palkinto luovutettiin 1.2.2024 Oulun Wind Finland-seminaarissa. ”Tuulivoiman kannalta harvaan asutut alueet, kuten poronhoitoalue ovat houkuttelevia sijoittumispaikkoja. Ongelmia syntyy […]

Sodankylässä tehtiin pohjoismaiden ensimmäinen kokeilu kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannasta

Sodankylässä toimivat kaivosyhtiöt ja paikallisyhteisön edustajat ovat vuoden ajan rakentaneet yhdessä kaivostoiminnan vesistö- ja kalastovaikutusten yhteisseurannan mallia. Työskentelyn vaiheista ja opeista on julkaistu raportti: Yhteistoiminnallinen vesistövaikutusten seuranta Sodankylässä: kokemuksia seurantaryhmän ensimmäisen vuoden työskentelystä. Nesslingin säätiön rahoittamaa työtä varten koottiin seurantaryhmä, joka tunnisti yhdessä lakisääteisen lupaehtojen mukaisen vesistöseurannan ylittäviä tietotarpeita, suunnitteli yhteisseurannan tapoja ja sopi sen […]

Merenkurkun luonnonsuojelun erimielisyyksiin etsitään ratkaisuja

Ympäristöministeriö tilasi Akordilta ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten lisäksi taustalla on tyytymättömyyttä ympäristöhallinnon toimintatapoihin sekä luottamuspulaa. Kartoitus toi esiin kuitenkin myös myönteistä kehitystä yhteistyössä sekä halua yhteiseen ongelmanratkaisuun. Kartoitus toteutettiin syksyllä 2023 neljänkymmenen haastattelun ja yhteisen työpajakeskustelun avulla. […]

Akordi 10 vuotta – kuvia juhlista

Akordi juhlisti 10-vuotissyntymäpäiväänsä tiistaina 12.9. Puistokadulla. Juhla alkoi Maailma-kuoron esiintymisellä, minkä jälkeen kuultiin sydäntä lämmittäviä puheita Akordin pitkäaikaisilta mentoreilta, yhteistyökumppaneilta, ystäviltä sekä oman tiimin jäseniltä. Juhlaa edelsi avoin seminaari Akordi X Puistokatu4, jossa kysyttiin missä vihreän siirtymän konflikteja voidaan ratkoa. Voit tutustua seminaarin esityksiin ja tallenteeseen: https://akordi.fi/yleinen/akordi-x-puistokatu-4-tapahtumasarja-yhteista-ongelmanratkaisua-kestavyysmurroksessa/ Olemme ylpeitä tekemästämme työstä ympäristökonfliktien hallinnan ja yhteistoiminnallisten […]

TAH säätiöltä merkittävä rahoitus Akordille vihreän siirtymän konfliktien ennakointiin

Vihreä siirtymä on iso yhteiskunnallinen murros, ja se tietää eri intressiryhmien välisiä kamppailuja. Mitkä konfliktit ovat ennakoitavissa ja vältettävissä, entä mitkä kamppailut on välttämätöntä käydä? Vihreän siirtymän tavoitteena on kestävä talous, joka ei perustu fossiilienergiaan eikä luonnonvarojen ylikulutukseen. Positiivisesta tavoitteestaan huolimatta vihreän siirtymän toimeenpanoon kytkeytyy risteäviä intressejä, arvoja ja oikeuksia. Esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisella on vaikutuksia […]

Tutkimus: Kaupungin aktiivisuus aloitteentekijänä, neutraalin välittäjän rooli ja yhteistyöryhmän todelliset vaikutusmahdollisuudet selittävät onnistumisen Jyväskylässä

Syyskuussa 2023 julkaistussa tutkimusartikkelissa ’What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy’ (Saarikoski ym. 2023) analysoidaan vuosina 2016–2018 toteutunutta Jyväskylän metsäohjelmaprosessia, jossa Jyväskylän kaupunki laati ensimmäisenä kaupunkina Suomessa metsäohjelmansa neutraalin osapuolen (Akordin) ohjaamana laajapohjaisessa sidosryhmäyhteistyössä. Prosessin lopputuloksena syntynyt ohjelma linjaa kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2030 saakka. Tutkimuksessa tarkastellaan […]

Poronhoito ja tuulivoima-ala tekevät uraauurtavaa yhteistyötä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi

Reilu kolmannes Suomen maa-alasta on poronhoitoaluetta. Poronhoito perustuu vapaaseen laidunnusoikeuteen ja laajoihin yhtenäisiin laidunalueisiin. Muut maankäyttömuodot ovat uhka poronhoidon tulevaisuudelle, sillä ne vähentävät ja pirstovat laidunalueita ja häiritsevät laidunrauhaa. Samaan aikaan tarve lisätä Suomen energiaomavaraisuutta ja hiilineutraalia sähköntuotantoa luovat kovan paineen sijoittaa tuulivoimaa myös poronhoitoalueelle. Poronhoito ja tuulivoima-ala ovat yhdessä tarttuneet haasteeseen ja koonneet toimintamallin  […]

Keski-Suomessa selvitettiin tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä

Tuulivoiman lisääminen Suomen energiantuotannossa on kansallisesti merkittävä vihreään siirtymään kuuluva strateginen linjaus. Tuulivoimateknologian nopean kehittymisen ja tuulivoimaloista saatavan tuotantotehon kasvun myötä myös Keski-Suomesta ja erityisesti maakunnan pohjoisosasta on muodostunut tuulivoimatuotannolle valtakunnallisesti merkittävä potentiaalinen tuotantoalue, ja erikokoisia hankkeita on vireillä paljon. Osana Keski-Suomen maakuntakaavan päivitystä, Keski-Suomen liitto tilasi Akordilta tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä koskevan selvitystyön, jonka tavoitteina […]