Yleinen

 

Akordin vuosikertomus vuodelta 2023

Vuosikertomus paketoi tiiviisti Akordi Oy:n kymmenennen toimintavuoden 2023. Lataa toimintakertomus tästä: Akordi Oy vuosikertomus 2023

Merenkurkun luonnonsuojelukiistassa on syntynyt yhteinen näkymä eteenpäin / Nu finns ett förslag för hur man kan lösa naturvårdstvisterna i Kvarken

[på svenska nedan] Kolmen kuukauden keskustelujen pohjalta on syntynyt suunnitelma Merenkurkun luonnonsuojelua koskevien erimielisyyksien pitkäjänteiseksi ratkaisemiseksi. Suunnitelma rakentuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä kokonaisuudesta. Yhtenä osana on työryhmän nimeäminen luonnonsuojelualueen…

Vihreän siirtymän vauhti voi hyytyä ympäristökonflikteihin – katso julkistamistilaisuuden tallenne

Ympäristösääntelyn keventäminen ei automaattisesti sujuvoita lupaprosesseja, vaan vaikutus voi olla päinvastainen. Tämä käy ilmi vihreän siirtymän konfliktien ratkaisua kehittävän Akordi Oy:n tilaamasta oikeustieteellisestä selvityksestä: Pölönen, Ismo (2024). Vihreän siirtymän vauhti…

Akordi sai vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon: ”Vihreä siirtymä ei ole ilmoitusasia”

Akordille on myönnetty vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinto työstään välittäjänä tuulivoima-alan ja poronhoidon välillä vuodesta 2020 alkaen. Pitkäjänteisen työn tuloksena on syntynyt konflikteja ennakoiva yhteistyöfoorumi sekä parhaat käytännöt tuulivoimahankkeille poronhoitoalueella.…

Merenkurkun luonnonsuojelun erimielisyyksiin etsitään ratkaisuja

Ympäristöministeriö tilasi Akordilta ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten…

Julkaisu: Hyvän vesistövisioprosessin ainekset eli miten Iijoella onnistuttiin yhteistyön rakentamisessa

Iijoen vesistövisio rakennettiin monenvälisessä vaiheistetussa neuvotteluprosessissa vuosina 2015-2018. Työn aikana kertyneet opit ja kokemukset ovat yhä ajankohtaisia, sillä vesistövisioihin kohdistuu enenemissä määrin kiinnostusta erilaisten tarpeiden yhteensovittamisen työkaluna ja vaikuttavamman…

Akordi 10 vuotta – kuvia juhlista

Akordi juhlisti 10-vuotissyntymäpäiväänsä tiistaina 12.9. Puistokadulla. Juhla alkoi Maailma-kuoron esiintymisellä, minkä jälkeen kuultiin sydäntä lämmittäviä puheita Akordin pitkäaikaisilta mentoreilta, yhteistyökumppaneilta, ystäviltä sekä oman tiimin jäseniltä. Juhlaa edelsi…

Miten Suomen ruokamurroksesta tehdään kestävä ja oikeudenmukainen?

Maatalouden sopeutuminen muuttuvaan toimintaympäristöön vaatii suuria rakenteellisia muutoksia. Haasteena on, ettei ongelman ratkaisuista, taikka välttämättä edes sen syistä, olla päästy yhteisymmärrykseen. Sidosryhmien välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta mahdollisimman moni olisi…

TAH säätiöltä merkittävä rahoitus Akordille vihreän siirtymän konfliktien ennakointiin

Vihreä siirtymä on iso yhteiskunnallinen murros, ja se tietää eri intressiryhmien välisiä kamppailuja. Mitkä konfliktit ovat ennakoitavissa ja vältettävissä, entä mitkä kamppailut on välttämätöntä käydä? Vihreän siirtymän tavoitteena on kestävä talous, joka ei perustu fossiilienergiaan…

Tutkimus: Kaupungin aktiivisuus aloitteentekijänä, neutraalin välittäjän rooli ja yhteistyöryhmän todelliset vaikutusmahdollisuudet selittävät onnistumisen Jyväskylässä

Syyskuussa 2023 julkaistussa tutkimusartikkelissa ’What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy’ (Saarikoski ym. 2023) analysoidaan vuosina 2016–2018 toteutunutta Jyväskylän metsäohjelmaprosessia, jossa Jyväskylän kaupunki laati ensimmäisenä kaupunkina…

Akordin toimintakertomus vuodelta 2022

Toimintakertomus paketoi tiiviisti Akordi Oy:n yhdeksännen toimintavuoden 2022. Lataa toimintakertomus tästä: Akordi_Toimintakertomus_2022_2023-09-08b

Harjoittelukokemus Akordilla: Viisaus piilee monien eri näkökulmien yhdistymisessä

Kevään 2022 aikana suorittamani korkeakouluharjoittelu Akordilla vastasi hyvin jo pitkään minua kiehtoneisiin teemoihin. Noin seitsemän vuotta sitten vieraillessani ensimmäistä kertaa elämässäni ekokylässä eli yhteisössä, joka oli rakentunut pyrkimyksen ympärille elää kestävästi, tutustuin…

Virginia Techin opiskelijaryhmä Akordin vieraana

Akordi sai vieraita Virginia Techistä kun Leadership in Global Sustainability ohjelman opiskelijaryhmä professoreineen tulivat tutustumaan toimintaamme osana Suomen vierailuaan. Jonna Kangasoja ja Lasse Peltonen kertoivat Akordin lähestymistavasta ja töistä esimerkkien kautta. Opiskelijat pääsivät…

Metsäkiistoja ennakoitiin ja ratkottiin yhteistyössä – isot kysymykset edelleen auki

Linkki raporttiin: Metsäkiistoja ennakoitiin ja ratkottiin yhteistyössä - isot kysymykset edelleen auki. Suomen Luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välinen neuvottelu- ja sovitteluprosessi 2018–2021 Raportti kuvaa Suomen Luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja…

Mitä tarkoittaa ’Public Policy Mediation’?

Perinteinen ja edelleen paljon käytetty tapa ratkaista konflikteja on mitellä voimia ja katsoa kumpi saa toisen taipumaan vasten tahtoaan. Ongelmana on revanssi - seuraava näytös, jossa haetaan päinvastaista lopputulemaa. Toinen yleinen tapa on vältellä konfktiin tarttumista ja odottaa, että…

Yhteisen ymmärryksen rakentumisesta ympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa – arvot, intressit ja tieto

Lauri Rantala Yhteisellä ymmärryksellä tarkoitetaan arkisesti käsitystä, jonka kaksi tai useampi ihminen jakaa. Päätöksenteossa yhteinen ymmärrys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi jostain asiasta samaa mieltä, koska yhteisen ymmärryksen muodostamiseen liittyy tiedon lisäksi myös…

Kevään 2021 YHYS Politiikkadialogissa tutkittiin ympäristökonfliktien luonnetta ja ratkaisumahdollisuuksia

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat…

Metsäpodcastissa syvennyttiin ympäristökonfliktien maailmaan

Akordin hallituksen puheenjohtaja Lasse Peltonen oli asiantuntijavieraana mukana UPM:n Metsäpodcastissa keskustelemassa metsiin ja ympäristöön liittyvistä konflikteista. Podcastin aihe on ajankohtainen ja se viritti hyvää keskustelua monien ristiriitaistenkin intressien värittämästä metsä-…

Tutkimus: Yhteistyön haasteina metsäammattilaisten ennakkoasenteet ja vaikeus siirtyä asiantuntijan asemasta yhteistyön osapuoleksi

Metsäammattilaisten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja käsittelevä Maija Leppälän Pro gradu -työ ”’Me vastaan he -asetelmasta me yhdessä - asetelmaan": Metsähallituksen toimihenkilöiden kokemuksia ja käsityksiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoistaan’ on ensimmäinen laatuaan. Opinnäytetyön…

Kohti rakentavampaa susikeskustelua

Susikeskustelussa kiteytyvät monet aikamme yhteiskunnallisen keskustelun huonot puolet. Akordin 17.12.2020 pidetyssä lounaswebinaarissa tutkijat Outi Ratamäki ja Taru Peltola sekä Akordin erityisasiantuntija Juha-Pekka Turunen jakoivat havaintojaan kuumana vellovasta susikeskustelusta ja miettivät…

Sovittelijapäivät saivat yleisöltä kiitosta onnistuneesta toteutuksesta ja yhteisöllisyydestä

Valtakunnalliset Sovittelijapäivät järjestettiin 4.-5.2.2021 jo toista kertaa. Tapahtuma toi yhteen noin 250 sovittelun ammattilaisia ja aiheesta kiinnostuneita kuulemaan ja keskustelemaan sovittelun ajankohtaisista asioista. Myös ympäristökiistojen sovittelu oli yksi päivien teemoista. Tapahtuma…

Timber Wars – Metsäsodista kumppanuuteen Oregonissa

Timber Wars eli Oregonin metsäsotien vaiheet ja pitkä matka kumppanuuteen olivat aiheina Akordin ensimmäisessä webinaarissa 13.11.2020. Lasse Peltonen kertoo videotallenteella metsätalouden ja valtionmaiden roolista Oregonissa, vanhoja metsiä puolustavan ympäristöliikkeen noususta, täpläpöllön…

Yhteistyö vaatii monikärkistä johtamista

Intressien yhteensovittamiseen tähtäävä yhteistyö perustuu ajatukseen keskinäisriippuvuudesta: kaikilla osapuolilla on resursseja, joita tarvitaan tulosten saavuttamiseen. Jaettu vastuu ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tarvittaisi johtamista. Olemme nähneet, että tulokselliseen yhteistyöhön…

Sen minkä todella tietää tuntee nahoissaan

Kun olemme moraalisesti vakuuttuneita, että jokin asia on perustavalla tavalla oikein tai väärin, meidän on usein vaikea käsitellä aihetta monipuolisesti, keskustella siitä asian eri tavalla näkevien ihmisten kanssa, ja lopulta tehdä minkäänlaisia kompromisseja sen suhteen. Tämä voi luoda…

Konfliktikartoitus petaa intressien yhteensovittamista

Intressejä yhteensovittamaan pyrkivät monenväliset neuvotteluprosessit vaativat huomattavasti kahden osapuolen välistä neuvottelua laajempaa valmistelua. Usein on ratkaistava keiden osapuolten ja tahojen tulisi olla mukana, ja mitkä ovat ne keskeiset kiistakysymykset, joita prosessissa tulisi käsitellä.…

Konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa koulutus FIBS jäsenille

Akordi järjestää yhdessä yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS ry:n kanssa koulutuksen otsikolla Konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa torstaina 9.5.2019 klo 9.00-12.00. Koulutus on avoin kaikille FIBS:n jäsenille. Sosiaalinen hyväksyttävyys on yksi yrityksen tärkeimmistä tuotantotekijöistä,…

Miten neutraali osapuoli voi auttaa vaikeissa kiistoissa?

Akordi toimii neutraalina avustajana tilanteissa, joissa on useita osapuolia, erilaisia intressejä ja haastava yhteiskunnallinen ongelma ratkaistavana. Videolla Iijoen vesistövisiotyöhön osallistuneet kertovat, mitä hyötyä Akordin mukanaolosta oli työn etenemisen ja luottamuksen rakentamisen…

Ympäristösovittelun momentum Suomessa

Suomen ensimmäiset Sovittelijapäivät järjestettiin 6.-7.2.2019 Helsingissä, tuoden yhteen ammattilaisia eri sovittelun aloilta. Kahden päivän aikana käytiin keskustelua myös ympäristösovittelun momentumista Suomessa ja tunnistettiin kasvava tarve alan osaamiselle. Sovittelijapäivien toisena…

Miten rakennetaan seudun yhteinen tahto ja sitoudutaan siihen?

Eilen 5.9.2018 Finlandia-talolla oli koolla satakunta seudun päätöksentekijää keskustelemassa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevaisuudesta MAL 2019 seminaarissa. MAL tarkoittaa maakäyttöä, asumista ja liikennettä, joiden seudullista kehittämistä on tarkasteltava samanaikaisesti.…