Ekologisen kompensaation järjestelmää rakennetaan laajan asiantuntijajoukon voimin

Ekologinen kompensaatio tuli vapaaehtoisena toimena juuri annettuun uuteen luonnonsuojelulakiin. BOOST-hankkeessa rakennetaan ekologisen kompensaation järjestelmää kompensaation käyttöönoton mahdollistamiseksi. Jotta järjestelmä olisi luotettava ja ekologisen kompensaation käytännön toteutukset uskottavia, tulee työtä tehdä parhaaseen mahdolliseen tietoon ja asiantuntemukseen perustuen. Boostissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri aiheiden parissa eri alan asiantuntijoiden kanssa.

Erilaisten luontotyyppien ekologista kompensaatiota pohditaan yhdessä Suomen luontotyyppiasiantuntijoiden kanssa syksyllä 2022 aloitetussa työpajojen sarjassa. Boost ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ekologisen kompensaation pilottihanke järjestivät 10.11.2022 työpajan, jossa Suomen parhaita luontotyyppiasiantuntijoita kokoontui työstämään lakiin perustuvaa ekologista kompensaatiota ohjaavia periaatteita. Työhön osallistui yli 30 asiantuntijaa Sykestä, Metsähallituksesta, ELY-keskuksista, Ympäristöministeriöstä, Villi vyöhyke ry:stä sekä Helsingin kaupungilta. Työ luontotyyppien ekologisen tilan määrittämisen periaatteiden parissa jatkuu talven aikana.

Yhteistyötä tehdään myös tulevaisuudessa ekologisia kompensaatioita viranomaisen roolissa käsittelevän ELY-keskuksen kanssa. Vuoden 2022 aikana on esimerkiksi järjestetty yhteistyössä Syken ekologisen kompensaation pilottihankkeen kanssa kaksi ELY-keskuksille suunnattua webinaaria, joissa on esitelty hankkeiden työtä sekä keskusteltu ELY-keskusten roolista osana kompensaatioprosessia. 21.11.2022 järjestettyyn webinaariin osallistui yli 60 ELY-keskusten asiantuntijaa.

Ekologinen kompensaatio ja luontohyvitysten kauppa on ajankohtainen aihe markkinapaikkatoimijoiden keskuudessa, ja Boostissa on tiivistetty yhteistyötä myös näiden toimijoiden suuntaan. Tiedekulmassa Helsingissä järjestettiin toukokuussa 2022 avoin tilaisuus, jossa esiteltiin mm. kompensaation ja hyvitysten kaupan periaatteita, luontohaittojen ja hyvitysten arviointia sekä tekeillä olevaa kompensaatiorekisteriä. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin kutsutyöpaja kompensaatiokaupasta kiinnostuneille toimijoille.

Akordi on Boostin vuorovaikutusvastaavan ominaisuudessa ollut mukana toteuttamassa erilaisia työpajoja ja tilaisuuksia sekä suunnittelemassa eri toimijoiden välistä laajempaa yhteistyötä ja yhteistyön vaikuttavuutta.

Hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lue lisää:

www.boostbiodiversityoffsets.fi