Jyväskylän metsäohjelma on sidosryhmien yhdessä työstämä kokonaisuus

Vuoden 2017 alussa käynnistynyt Jyväskylän metsäohjelmatyö valmistui, kun ohjelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 12.6.2018. Metsäohjelmaa varten koottu yhteistyöryhmä kokoontui työn puitteissa 18 kertaa. Jyväskylän kaupunki toteutti ensimmäisenä kaupunkina Suomessa metsäohjelmaprosessin neutraalin osapuolen ohjaamana sekä jatkuvassa sidosryhmäyhteistyössä, jossa kaikki päätökset tehtiin ja keskustelut käytiin yhteistyöryhmän kesken.

Jyväskylän kaupungin käynnistämällä metsäohjelmatyöllä haluttiin tarjota metsien hoidolle johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kunkin tuottamia tärkeimpiä arvoja vaalien ja näin luoda kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä linjaava pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma. Työskentelyn tavoitteena oli metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Metsäohjelmatyön prosessi noudatti vuorovaikutteisen ja konsensuspohjaisen neuvotteluprosessin periaatteita ja jaettiin viiteen vaiheeseen: 1) prosessin määrittelyvaihe, 2) yhteisen tietopohjan koonti, 3) ohjelman työstö, 4) ohjelman koonti sekä 5) toimeenpano ja seuranta.

Ennen prosessin alkamista Akordi toteutti sidosrymiä ja kaupungin toimijoita koskevan lähtötilanteen kartoituksen, jota varten haastateltiin yhteensä 24 henkilöä. Tammikuussa 2017 pidetyssä työn kick off -tilaisuudessa koottiin sidosryhmien edustajista läpi prosessin työskentelevä 15 hengen yhteistyöryhmä, johon kuului edustajia Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen lintutieteelliseltä yhdistykseltä, Metsä Groupilta, JAPA ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistykseltä, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiriltä sekä Jyväskylän yliopistolta.

Yhteistyöryhmä aloitti työskentelynsä alkoi määrittelyvaiheella, jossa muotoiltiin tavoitteet ja pelisäännöt työskentelylle. Ryhmä muotoilu muun muassa työn vision:

”Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä metsien taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisessa.” (Metsäohjelman visio)

Yhteinen tietopohja loi pohjaa päätöksenteolle

Seuraavassa yhteisen tietopohjan kokoamisen vaiheessa yhteistyöryhmän jäsenet keskittyivät tunnistamaan olennaisia näkökulmia ja niistä nousevia erilaisia tarpeita, toiveita ja tavoitteita. Tietopohjavaiheessa luotiin edellytykset yhteistyöryhmälle tehdä päätöksiä ajankohtaiseen tietoon perustuen.

Tietopohjavaiheen tähtihetkiä oli ohjelmatyön puitteissa järjestetty tietopohjaseminaari. Tilaisuudessa kuultiin alan parhaita asiantuntijoita ja keskusteltiin metsänhoidon tulevaisuudesta. Yhteistyöryhmä kävi myös maastokäynneillä tutustumassa Jyväskylän omiin metsäkohteisiin sekä Mäntässä jatkuvan kasvatuksen ja pienaukkohakkuiden kohteisiin.

Osana tietopohjavaihetta Jyväskylän kaupunki lisäksi toteutti metsien hoitoa koskevan paikkatietopohjaisen asukaskyselyn. Kyselyllä kaupunkilaisille tarjottiin mahdollisuus kertoa, mitkä kaupungin metsistä ovat heille merkityksellisiä ja miksi sekä mitä he toivovat metsien hoidolta. Kyselyllä kartoitettiin myös metsien monia eri arvoja, kuten monimuotoisen lajiston ja elinympäristön suojelu, virkistysmahdollisuudet sekä puuraaka-aineen tuotto.

Ohjelman muotoilussa keskityttiin muutokseen

Seuraavassa vaiheessa yhteistyöryhmä teki linjauksia siitä mitä ohjelmalla halutaan saada aikaan ja muotoilemalla yhteisesti tavoitteita ja keinoja koskevia tekstiluonnoksia. Jyväskylän metsäohjelmassa yhteistyöryhmä linjasi muun muassa, että kaupungin suojeluaste nostetaan Nagoyan sopimuksen ehdot täyttävään 17 prosenttiin, osa talousmetsistä muutetaan virkistysmetsiksi ja asukasvuorovaikutuksen muotoja ja tapoja lisätään.

Jyväskylän metsäohjelmatyön vaiheet

Yhteistyöryhmän yhteisymmärryksen astetta tarkastettiin useissa eri kohdissa konsensuspohjaisella ’mittarilla’, eli siten, että kukin ryhmän jäsen voi nostaa joko vihreän, keltaisen tai punaisen lapun merkiksi siitä, voiko hän hyväksyä ehdotetun asian.

Metsäohjelma koottiin lopulliseen muotoonsa keväällä 2018. Yhteistyöryhmä laati ohjelmasta luonnosversion, joka esiteltiin kaupunkirakennelautakunnalle 2.5.2018. Ohjelma oli julkisesti kommentoitavana 1.6. klo 15 asti ja ennen metsäohjelman hyväksymiskäsittelyä työn puitteissa järjestettiin avoin asukastilaisuus 30.5.2018. Prosessin viimeinen vaihe, ohjelman toteuttaminen ja seuranta, seuraa ohjelman virallista hyväksymistä.

Materiaaleja ja lisää tietoa metsäohjelmasta: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/metsat/jyvaskylan-metsaohjelma

Emma Luoman Pro Gradu -tutkimus ”Intressien yhteensovittaminen monenvälisenä neuvotteluprosessina : tarkastelussa Jyväskylän strateginen metsäohjelma” on ladattavissa osoitteesta: http://tampub.uta.fi/handle/10024/103428