Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarviointityössä tunnistettiin sopeutumistyön kehittämistarpeita

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarviointi on valmistui ja julkaistiin huhtikuussa 2019. Väliarvioinnin tavoitteena oli tunnistaa niitä toimialoja ja alueita, joihin tulisi erityiseti panostaa vuoteen 2022 ulottuvan sopeutumissuunnitelman loppukaudella.  Väliarvioinnin toteuttamisesta vastasivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus (Luke). Väliarvioinnista keskeisinä kehittämistarpeina nousivat:

  • Tietoisuuden parantaminen sää- ja ilmastoriskeistä sekä sopeutumistarpeesta
  • Sopeutumiseen liittyvien roolien ja vastuiden selkeyttäminen sekä riittävän koordinaation varmistaminen
  • Ohjauskeinojen kehittäminen sopeutumista tukeviksi ja ohjauksen toimeenpanoa edistävien välineiden kehittäminen

Akordi oli mukana suunnittelemassa ja fasilitoimassa väliarvioinnin yhteydessä pidettyjä sidosryhmätyöpajoja Helsingissä, Tampereella, Vaasassa, Joensuussa ja Rovaniemellä. Esitämme arvioinnissa yhdessä Tyrsky Konsultoinnin kanssa tekemämme sidosryhmänäkemysten ulkopuolisen tarkastelun perusteella viittä
toimenpidettä sopeutumistyön kehittämiseksi:

  1. Ilmastovaikutuksia ja -riskejä sekä niihin sopeutumista tulee pyrkiä erittelemään eri toimialojen ja alueiden kannalta
  2. Tiedon tuottamisessa ja levittämisessä erityistä huomiota on syytä kiinnittää toimialoihin ja asioihin, joissa nykytilanne on tunnistettu muita heikommaksi
  3. Olemassa olevaa tietoa tulee paketoida ja viestiä käyttäjille käyttökelpoisessa muodossa
  4. Valtakunnallinen sopeutumistyö tarvitsee täydentäjäkseen alueellisia ja toimialakohtaisia työkaluja kuten sopeutumissuunnitelmia tai -paneeleja
  5. Vuoropuhelua kaivataan toimialojen ja alueiden välillä esimerkiksi vuotuisissa valtakunnallisissa sopeutumisfoorumeissa

Väliarviointiraporttiin voit tutustua täältä