Tuulivoiman hyväksyttävyys ja sosiaalinen toimilupa

Tuulivoiman hyväksyttävyys ja sosiaalinen toimilupa – millaista kehitystyötä tarvitaan?

Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä niin globaalisti kuin Euroopassakin. Taustalla on ilmastopolitiikan paine uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseen sähköntuotannossa. Vaikka tuulivoima onkin yleisesti hyväksytty energiantuotantomuoto, paikalliset projektit ovat kohdanneet yhä enenevässä määrin vastustusta myös Suomessa. Lisääntyneellä paikallisella vastustuksella on vaikutuksensa niin yksittäisiin projekteihin mutta myös koko energiamurrokseen ja asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Kyse ei ole ns. NIMBY-ilmiöstä vaan tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys on ymmärrettävä laajempana ja monimutkaisempina suhteina yksilöiden, yhteisöjen, paikan, tuulivoimatoimijoiden, alan sääntelyn ja teknologian ja maantieteellisten mittakaavojen välillä. Koska sosiaalinen hyväksyttävyys ei liity vain yksittäiseen projektiin ja sen toimijoihin, erilliset korjausyritykset (viestinnän ja tiedon lisääminen, yhteisön hyödyt jne.) eivät aina toimi odotetulla tavalla. Tarvitaankin paljon strategisempi ote sosiaaliseen ulottuvuuteen tuulivoiman lisäämisessä.

Akordi aloitti 2017 hankkeen, jonka tarkoituksena oli tuottaa tuulivoima-alalle ja tuulivoimaan liittyvien kysymysten kanssa työskenteleville uusia valmiuksia konfliktien ennakointiin ja käsittelyyn sekä yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja ns. sosiaalisen toimiluvan rakentamiseen omassa toiminnassaan. Hankkeessa kehitettiin läheisessä yhteistyössä tuulivoima-alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa uusia menetelmiä sidosryhmäyhteistyön ja hyväksyttävyyden (ns. sosiaalisen toimiluvan) parantamiseksi ja hyväksyttävyyden seuraamiseksi. Hankkeesta koostettiin myös raportti Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot – mitä opittiin?

Hanke koostui kolmesta osiosta

 1. ”Hyväksyttävyyshuoltamo” työpajojen sarja, jossa käsitellään alan haasteita ja kehitetään uusia toimintamalleja
 2. Uusien toimintamallien ja – työkalujen kokeilut ja näistä oppiminen, erityisesti ns. Sosiaalisen toimiluvan barometrin kehittäminen alan käyttöön
 3. IEA Wind (Task 28 Social Acceptance of Wind Energy Projects) – kansainvälinen yhteistyö, johon Akordi osallistuu Suomen edustajana

Hankkeen Kick off –tilaisuus “Tuulivoiman tulevaisuus ja hyväksyttävyyden haasteet Suomessa” järjestettiin 12.6. Helsingissä. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja materiaaleihin tästä.

Hyväksyttävyyshuoltamot

Hyväksyttävyyshuoltamo 1 – Hyväksyttävyyden osatekijät
ma 9.10.2017 klo 9-16, Helsinki

 • Hyväksyttävyyden osatekijöiden tunnistaminen ja jäsentäminen, sidosryhmäyhteistyön merkitys ja muutos. Mihin asioihin yritys itse voi vaikuttaa? Yrityksen vs. toimialan hyväksyttävyys, ympäristö- ja yhteiskuntavastuu tuulivoima-alalla?
 • Osallistuvien yritysten ja yhteisöjen lähtötilanteen kartoitus ja johdatus sidosryhmäanalyyseihin.
 • Tarkempi ohjelma luettavissa täällä

Hyväksyttävyyshuoltamo 2 – Uudet toimintamallit
ma 27.11.2017 klo 9-16, Helsinki

 • Tuulivoiman hyväksyttävyyttä tukevat toimintamallit, parhaita kotimaisia ja kansainvälisiä käytäntöjä, yhteisen tiedontuotannon prosessit (YVA), korvaukset ja kompensaatiot, neuvottelevat menetelmät
 • Osallistuvien yritysten ”yhteistyön kapasiteetin” kartoitus
 • Tarkempi ohjelma luettavissa täällä

Hyväksyttävyyshuoltamo 3 – Viestintä ja vuorovaikutus
ma 29.1.2018 klo 9.30-16.00, Helsinki 

 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys hyväksyttävyyden rakentamisessa, media ja hyväksyttävyys, paikallisen vuorovaikutuksen hyvät käytännöt, konfliktitilanteiden kohtaaminen
 • Osallistujien omat viestintä / mediakäytännöt
 • Tilaisuuden ohjelma luettavissa täällä

Tuulivoiman hyväksyttävyys – ajankohtaiset haasteet ja seuraavat askeleet -seminaari
ti 27.11.2018 klo 13.00-16.30, Helsinki

Tilaisuus on kaikille avoin.
Lisää tietoa seminaarista täältä