Julkaisuja

Turunen, Juha-Pekka ja Strandberg-Panelius, Camilla (2023). Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet [Naturvården i Kvarken: meningsskiljaktigheter och möjliga lösninga]. Akordi Oy julkaisuja.

Luoma, Emma ja Kangasoja, Jonna (2023). Tullaan tutuiksi ja tullaan toimeen : Yhteistoiminnallisten toimintatapojen vaikutukset tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella. Akordi Oy julkaisuja.

Rantala, L., Peltonen, L., Kettunen, A. & Luoma E. (2023). Hyvän vesistövisioprosessin ainekset – miten Iijoella onnistuttiin yhteistyön rakentamisessa. Akordi Oy julkaisuja.

Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella – tuulivoima-alan ja poronhoidon näkemys hyvistä käytännöistä. (2023). Akordi Oy julkaisuja.

Luoma, E., Turunen, J-P., Kettunen, A. (2022). Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys ja Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Selvitystyön tulokset. Akordi Oy julkaisuja.

Peltonen, L. & Kangasoja, J. (2022). Ympäristösovittelu. Teoksessa Sovittelu ja sen sovellukset, EDITA, 253-269

Luoma, E., Kangasoja, J. Kettunen, A. (2022). Metsäkiistoja ennakoitiin ja ratkottiin yhteistyössä – isot kysymykset edelleen auki. Suomen Luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välinen neuvottelu- ja sovitteluprosessi 2018–2021. Akordi Oy julkaisuja.

Heinilä, Aleksi & Partinen, Hanna (2022) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niiden kehittäminen : VAT-esiselvityshankkeen loppuraportti

Peltonen L., Kangasoja J., Luoma E., Turunen J-P., Lahdenperä S. (2020). Saamelaisten kotiseutualueen valtion metsien käytön ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet. Konfliktikartoitus. Metsähallitus.

Turunen, J., Peltonen, L., Karjalainen, T. (2020) Tenojoen kalastussopimuksen vaikutukset : sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta

Jyväskylän kaupunki (2018), Jyväskylän metsäohjelma

Akordi (2018) Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot – mitä opittiin?

Iijoen otva (2018) Iijoen vesistövisio

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (2018), Herttoniemen kaupunginosavisio

Susskind, L. (2014) Lyhyt opas intressien yhteensovittamiseen, Akordi Oy julkaisuja

Peltonen, L., et al. (2012) Tutkimusraportti hankkeesta ”Sovittelu osana maankäytön ristiriitojen hallintaa” (SOMARI) Maankäyttö- ja ympäristökiistojen sovittelun kokeiluhankkeen (SOMARI) kokemuksia, tuloksia ja arviointia [Mediation in managing local environmental disputes. Report on the SOMARI pilot project on mediating land use and environmental disputes]. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 9/2012, Aalto University School of Engineering. Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Urban and Regional Studies Group.

Somari-tutkimusraportin TIIVISTELMÄ

Peltonen, L. (2011). Konfliktien hallinnan näkökulma MAL-yhteistyöhön. Kaupunkiseutujen suunnittelu, Koheesio- ja kilpailukykyohjelman verkostojulkaisu 10/ 2011. K. Kurunmäki, M. Uusivuori and J. Hanhijärvi. Tampere, Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (Koko), Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan Liitto: 50-53.

Peltonen, L. and R. Sairinen (2010). ”Integrating impact assessment and conflict management in urban planning: Experiences from Finland.” Environmental Impact Assessment Review 30(5): 328-337.

Peltonen, L. and Kangasoja, J. (2009). ”Konfliktien kartoitus suunnittelun apuvälineenä” Yhdyskuntasuunnittelu 47(4): 88-97.

Kangasoja, J., Peltonen, L. & Puustinen, S. (2008) Maankäytön suunnittelun ristriidat – uudet työtavat ja menetelmät

Lasse Peltonen, Johanna Tuomisaari & Vesa Kanninen: Kaavavalitukset ja koettu oikeudenmukaisuus, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:3, 11-34

Peltonen, L., et al. (2008). Nimby-kiistojen ratkaisumallit [Models of conflict resolution in NIMBY disputes]. Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta [Not in our backyard – local disputes over space]. Helsinki, Gaudemus: 237-265.

Peltonen, L. Paikallisen hallintatavan polkuriippuvuus. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4. 30–50

Peltonen, L. & Villainen, S. (2004) Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet Osa 1, Katsaus käsitteisiin ja kirjallisuuteen

Väitöskirjoja

Kangasoja, J. (2017) Retooling Planning – Towards Trading Zone Capabilities. Väitöskirja. Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto.

Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2003): Ympäristökysymys ja aseveliakseli. Ympäristön politisoituminen Tampereella vuosina 1959-1995. Väitöskirja. Tampere University Press, Tampere.

Pro Gradu -tutkimuksia ja opinnäytetöitä

Boy, J. (2022). Collaborative remedies for complex policy implementation – A Case Study of City of Helsinki Urban Environment Division. Akordi Oy julkaisuja.

Raita-aho, S. (2022). Seudullista yhteistoimintaa kehittämässä: Neuvottelumenettely seudullisen liikennejärjestelmäyhteistyön intressien yhteensovittamisessa. Pro Gradu -tutkielma. Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen Yliopisto.

Jyränen, N. (2021). Monenlaisista tavoitteista kohti jaettua ymmärrystä : Kehysanalyysi saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelua koskevista tavoitteista. Pro Gradu -tutkielma. Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen Yliopisto.

Leppälä, M. (2021). ”Me vastaan he -asetelmasta me yhdessä – asetelmaan” : Metsähallituksen toimihenkilöiden kokemuksia ja käsityksiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoistaan. Pro Gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen Yliopisto.

Luoma, E. (2018) Intressien yhteensovittaminen monenvälisenä neuvotteluprosessina: tarkastelussa Jyväskylän strateginen metsäohjelma. Pro Gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen Yliopisto.

Kotilainen, J. M. (2015). Environmental Disasters as the Drivers for Policy Change – Case Study: Talvivaara. Master’s Thesis. Department of Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland