Julkaisuja

Peltonen L., Kangasoja J., Luoma E., Turunen J-P., Lahdenperä S. (2020). Saamelaisten kotiseutualueen valtion metsien käytön ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet. Konfliktikartoitus. Metsähallitus.

Turunen, J., Peltonen, L., Karjalainen, T. (2020) Tenojoen kalastussopimuksen vaikutukset : sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta

Akordi (2018) Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot – mitä opittiin?

Iijoen otva (2018) Iijoen vesistövisio

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (2018), Herttoniemen kaupunginosavisio
Verkkoversio luettavissa täältä

Jyväskylän kaupunki (2018), Jyväskylän metsäohjelma

Susskind, L. (2014) Lyhyt opas intressien yhteensovittamiseen, Akordi Oy julkaisuja

Peltonen, L., et al. (2012) Tutkimusraportti hankkeesta ”Sovittelu osana maankäytön ristiriitojen hallintaa” (SOMARI) Maankäyttö- ja ympäristökiistojen sovittelun kokeiluhankkeen (SOMARI) kokemuksia, tuloksia ja arviointia [Mediation in managing local environmental disputes. Report on the SOMARI pilot project on mediating land use and environmental disputes]. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 9/2012, Aalto University School of Engineering. Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Urban and Regional Studies Group.

Somari-tutkimusraportin TIIVISTELMÄ

Peltonen, L. (2011). Konfliktien hallinnan näkökulma MAL-yhteistyöhön. Kaupunkiseutujen suunnittelu, Koheesio- ja kilpailukykyohjelman verkostojulkaisu 10/ 2011. K. Kurunmäki, M. Uusivuori and J. Hanhijärvi. Tampere, Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (Koko), Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan Liitto50-53.

Kangasoja, J. (2010). URBA-hanke tutkimuksellisena interventiona ja oppimisprosessina. Teoksessa Lehtonen, Hilkka et al. Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä. Toimittanut Markku Norvasuo. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 99. Espoo: Aalto yliopisto, Teknillinen korkeakoulu. ISBN 978-952-60-3431-7

Peltonen, L. and R. Sairinen (2010). ”Integrating impact assessment and conflict management in urban planning: Experiences from Finland.” Environmental Impact Assessment Review 30(5): 328-337.

Peltonen, L. and Kangasoja, J. (2009).Konfliktien kartoitus suunnittelun apuvälineenä Yhdyskuntasuunnittelu 47(4): 88-97.

Kangasoja, J., Peltonen, L. & Puustinen, S. (2008) Maankäytön suunnittelun ristriidat – uudet työtavat ja menetelmät

Lasse Peltonen, Johanna Tuomisaari & Vesa Kanninen: Kaavavalitukset ja koettu oikeudenmukaisuus, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:3, 11-34

Peltonen, L., et al. (2008). Nimby-kiistojen ratkaisumallit [Models of conflict resolution in NIMBY disputes]. Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta [Not in our backyard – local disputes over space]. Helsinki, Gaudemus237-265.

Kangasoja, J. & H. Schulman Eds. (2007). Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta-Rethinking Urban Living. City of Helsinki Urban Facts.

Peltonen, L. Paikallisen hallintatavan polkuriippuvuus. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4. 30–50

Peltonen, L. & Villainen, S. (2004) Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet Osa 1, Katsaus käsitteisiin ja kirjallisuuteen

Kangasoja, J.  Taloudellisin ja järkevin ratkaisu. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4. 51–69

Väitöskirjoja

Kangasoja, J. (2017) Retooling Planning – Towards Trading Zone Capabilities. Väitöskirja. Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto.

Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2003): Ympäristökysymys ja aseveliakseli. Ympäristön politisoituminen Tampereella vuosina 1959-1995. Väitöskirja. Tampere University Press, Tampere.

Pro gradu -tutkimuksia

Jyränen, N. (2021). Monenlaisista tavoitteista kohti jaettua ymmärrystä : Kehysanalyysi saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelua koskevista tavoitteista. Pro Gradu -tutkielma. Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen Yliopisto.

Leppälä, M. (2021). ”Me vastaan he -asetelmasta me yhdessä – asetelmaan” : Metsähallituksen toimihenkilöiden kokemuksia ja käsityksiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoistaan. Pro Gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen Yliopisto.

Luoma, E. (2018) Intressien yhteensovittaminen monenvälisenä neuvotteluprosessina: tarkastelussa Jyväskylän strateginen metsäohjelma. Pro Gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen Yliopisto.

Kotilainen, J. M. (2015). Environmental Disasters as the Drivers for Policy Change – Case Study: Talvivaara. Master’s Thesis. Department of Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland