TIESUUNNITTELUN TUKEMINEN Mt 180 KURKELA – KUUSISTO HANKKEESSA

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa Saaristotiellä maantien 180 parantamiseksi välillä Kurkela-Kuusisto Kaarinassa. Hankkeen suunnitteluhistoria on varsin pitkä ja siihen on liittynyt lukuisia ristiriitoja. Korkein hallinto-oikeus kumosi hankkeen yleissuunnitelmasta tehdyt valitukset ja yleissuunnitelman tultua lainvoimaiseksi suunnittelua on jatkettu tiesuunnitelman laadinnalla. Hankkeella on suuri merkitys Saaristotien liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle sekä Kaarinan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämiselle.

Akordin rooli tiesuunnitteluvaiheessa on tukea ja edesauttaa hankkeesta vastaavien ja eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa sidosryhmien näkökulmasta keskeisiä ratkaisua vaativia suunnittelukysymyksiä, ennakoida mahdollisia ristiriitoja ja avustaa niiden ratkaisussa sekä avustaa tilaajaa mahdollisten ennakoimattomien haastavien vuorovaikutustilanteiden
hallinnassa.

Tiesuunnitelman laadinnan aluksi Akordi haastatteli laajasti hankkeen asiantuntijoita, Kaarinan ja Paraisten kuntapäättäjiä ja virkahenkilöitä sekä tielinjauksen varrella olevia sidosryhmien edustajia. Haastattelujen tuloksetkoottiin raportiksi, joka esiteltiin haastatelluille työpajassa. Haastattelujen pohjalta tunnistettiin kriittisiä kohteita ja suunnittelukysymyksiä, jotka huomioitiin
jatkosuunnittelussa ja vuorovaikutuksessa. Tiesuunnitelman luonnosvaiheessa toteutettiin kriittisimmiksi tunnistettujen kohteiden osalta maastokäynnit ja neuvottelut maanomistajien kanssa. Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana