No Net Loss City

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen kompensoimista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. No Net Loss City -yhteistyöhankkeessa kehitetään ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli kuntien maankäytönsuunnitteluun. Mallia kehitetään ja testataan yhdessä Jyväskylän, Lahden, Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa. Luontoarvojen lisäksi malli huomioi suunnittelussa alueiden virkistysarvot ja kompensoinnin sosiaalisen hyväksyttävyyden.

Hankkeessa laaditaan toimintamalli ja työkalut ekologisten kompensaatioiden käyttöönottamiseksi osaksi suomalaisten kuntien maankäytön suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi kompensaatiot laajennetaan uusien tieteellisten menetelmien avulla huomioimaan myös alueiden virkistysarvot sekä kompensaatioiden sosiaalinen hyväksyttävyys. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2021-2022 toteutetaan kaksi pilottia, Jyväskylässä ja Lahdessa, ja näiden kokemusten perusteella valmistellaan kuntien yleiseen käyttöön tarkoitettu toimintamalli.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoittajana toimii Sitra. Hankkeen toteuttaa Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuskonsortio. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Jyväskylän, Lahden ja Helsingin kaupungit sekä Kuntaliitto. Akordi on mukana hankkeessa suunnittelemassa ja avustamassa pilottien toteutusta ja ekologisen kompensaation mallin rakentamista kuntien maankäytöön.