Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa ”Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle –Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035” tavoitteena on vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen Oulujoen vesistöalueelle. Hanke tehdään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.

Hankkeen keskeinen osa on vesistövision luominen Oulujoen vesistöalueelle. Visiotyöstä vastaavan neuvottelukunnan työskentelyä tukevat viisi eri alan asiantuntijoista koostuvaa alatyöryhmää, jotka pyrkivät määrittämään yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita ja kehittämään toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan, sekä tuottamaan tietoa ja aineistoa neuvottelukunnan työn tueksi.

Yksi alatyöryhmistä on vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmä, jossa muodostetaan kolme tavoitetilaa vaelluskalakannoille vesistön eri osa-alueille, määritellään toimenpiteitä eri tavoitetilojen saavuttamiseksi sekä arvioidaan toimenpiteistä aiheutuvia vaikutuksia mm. vesivoimatuotantoon, kalastukseen, matkailuun sekä keskustellaan toimenpiteiden toteuttamisesta ja tavoitetilojen saavuttamisesta eri aikajänteillä.

Akordi vastaa Vaelluskalat ja vesivoima -alatyöryhmän kokousten suunnittelusta ja fasilitoinnista vuosina 2021–2022.