Akordi Oy Privacy Policy

1. Rekisterinpitäjä 

Akordi Oy
Kanavaranta 7 D, 00160 Helsinki
Y-tunnus 2589721-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Jonna Kangasoja
jonna@akordi.fi
050-4412863

3. Rekisterin nimi 

Akordin asiakasrekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja asiakassuhteiden ylläpito asiakkaisiin sekä palveluiden myyminen ja suoramarkkinointi. Henkilötietoja käytetään Akordin uutiskirjeiden lähettämisen, tapahtumakutsujen lähettämisen sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Sähköpostilistoja käytetään vain Akordin toiminnasta tiedottamiseen.

Projekteissa asiakkaan tilaamaan työhön liittyen rekisterinpitäjä kerää projektiin liittyvien henkilöiden tiedot yhteydenpitoa varten.

5. Rekisteriin tallennetut tiedot

Akordi Oy:n asiakasrekisteri sisältää tietoja Akordin henkilöasiakkaista ja asiakasorganisaatiosta sekä näissä organisaatioissa työskentelevistä henkilöistä. Tiedot koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä laskutustiedot. 

Lisäksi henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös hänen suorittamiensa aktiviteettien kuten dokumenttien latausten tai lomakkeiden täytön kautta.

Projekteissa rekisterinpitäjällä on projektiin liittyvien henkilöiden nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä osoite). 

Säilytysaika

Rekisterin kontakti- ja yritystiedot säilytetään niin kauan kun kontakti tai yritys on Akordi Oy:lle potentiaalinen asiakas. Jos potentiaalinen asiakas on lopettanut toimintansa, sen kaikki tiedot poistetaan aktiivisesta käytöstä heti kun asiasta on saatu tieto. Projekteihin liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan, kun projekti on päättynyt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilöstä kerätään tietoa kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen tai uutiskirjeen kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta edelleen tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 4 on mainittu.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).