Koulutus

 

Akordin Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus antaa valmiuksia monien toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseen tähtäävien prosessien suunnitteluun ja vetämiseen.
Koulutuksessa syvennytään yhteistyön johtamisen perusperiaatteisiin, prosesseihin, sekä henkilökohtaisiin taitoihin.

Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat sidosryhmäyhteistyön ja intressien yhteensovittamisen perusperiaatteet ja osaavat soveltaa niitä valmistautuessaan vuorovaikutustilanteisiin, joissa on mukana
organisaation sisäisiä ja ulkoisia toimijoita. Jokainen koulutus räätälöidaan vastaamaan osallistujien tarpeisiin. Koulutus koostuu luennoista, pari- ja ryhmäkeskusteluista, sekä itsenäisestä työskentelystä. Tärkeä osa
koulutusta on opitun soveltaminen omaan ajankohtaiseen projektiin tai kehittämishaasteeseen.

Koulutuksen vetävät Akordin asiantuntijat ovat toimineet prosessien suunnittelijoina ja fasilitaattoreina muun muassa maankäyttöön, kaavoitukseen ja vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön liittyvissä prosesseissa.

Koulutus vastaa Akordin oregonilaisen yhteistyökumppanin National Policy Consensus Centerin kehittämää kokonaisuutta “Collaborative Public Manager”.

Aiemmista koulutuksista sanottua:

”Koulutus oli hyvin laadittu ja ammattimaisesti toteutettu. Välittömät ja omistautuneet vetäjät loivat tilaisuuteen rauhallisen ja keskustelevan ilmapiirin. Näistä opeista on hyötyä työni kaikissa vaiheissa, ei vain
itse vuorovaikutustilanteissa.”

”Akordin koulutus antaa hyvät eväät vuorovaikutustilanteisiin valmistautumiseen ja tarjoaa hyväksi havaitun toimintamallin yhteistyöprosessin vaiheistamiseen.”

”Yksi parhaiten järjestetyistä kursseista ellei paras, mihin olen osallistunut pitkän työurani aikana. Tämän kurssin antimilla on mahdollista saada kaivettua ihmisistä esiin heidän parhaita puoliaan tehtäessä
päätöksiä erilaisissa työryhmissä.”

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus merialuesuunnittelun koordinaatioryhmälle

Varsinais-Suomen liitto tilasi Akordilta vuonna 2023 Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän jäsenille.

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus maa- ja metsätalousministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi henkilöstölleen Akordin Opi johtamaan yhteistyötä -neuvottelukoulutuskokonaisuuden.

Vesistökunnostuskoulutus

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus järjestettiin aikavälillä kesäkuu 2021 - tammikuu 2022. Koulutus oli osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta ja tähtäsi paitsi alan toimijoiden asiantuntijuuden päivittämiseen ja lisäämiseen, myös vesistökunnostuskäytänteiden…

Konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa

Sosiaalinen hyväksyttävyys on yksi yrityksen tärkeimmistä tuotantotekijöistä, erityisesti kun on kyse ympäristöön vaikuttavista hankkeista. Akordi koulutti toukokuussa 2019 yritysvastuujärjestö FIBS ry:n jäseniä yritysten sidosryhmäosaamisesta, konfliktitilanteissa toimimisesta ja intressien yhteensovittamisesta.

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus Uudenmaan liiton henkilöstölle

Akordi koulutti Uudenmaan liiton aluesuunnittelun, aluekehityksen ja hallinnon asiantuntijoita syksyllä 2019. Opi johtamaan yhteistyötä -loulutus koostui kahdesta lähijaksosta, niiden välillä tehdyistä omista kokeiluista, sekä välitapaamisesta.

Koulutus tulvaryhmien vetäjille

Akordi valmensi 28.5.2019 tulvaryhmien vetäjiä sidosryhmäyhteistyön johtamiseen ja vahvistamiseen sekä konfliktien hallintaan ja ratkaisemiseen Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä koulutuksessa.

Vantaan yleiskaavatyön valmennus ja tuki

Vantaalle laadittiin uusi koko kaupungin kattava yleiskaava 2020. Akordi koulutti ja valmensi yleiskaavatiimille vuorovaikutustaitoja, sekä näkökulmia yhteensovittavan yhteistyön taitoja ja menetelmiä. Lisäksi Akordin tiimi oli Vantaan yleiskaavatyössä mukana fasilitoimassa keväällä 2019 järjestettyjä asukastilaisuuksia

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys: hyväksyttävyyshuoltamot

Vaikka tuulivoima on yleisesti hyväksytty energiantuotannon muoto, paikalliset projektit kohtaavat yhä enenevässä määrin vastustusta myös Suomessa. Marraskuussa 2018 päättyneessä hankkeessa Akordi kehitti yhteistyössä tuulivoima-alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa uusia työkaluja tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan vahvistamiseksi.