Monenväliset neuvottelut

 

Monenvälisissä neuvotteluissa etsitään yhdessä tunnistettuun ongelmaan sellaista ratkaisua, joka on kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan tähän tavoitteeseen soveltuvan prosessin, joka perustuu vaiheistetulle neuvottelulle ja ulkopuolisen neutraalin osapuolen tarjoamalle tuelle.

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka…

Neutraali foorumi tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ratkaisuna

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä…

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Iijoen vesistövisio

Vesistövisio on koko Iijoen vesistöalueen kattava kehittämis- ja toimenpidemalli, jossa sovitetaan yhteen erilaiset vesistön käyttöön kohdistuvat intressit. Vuoteen 2030 ulottuva Iijoen vesistövisio julkaistiin syyskuussa 2018. Toimijoiden yhteistyö alueella kuitenkin jatkuu, ja neuvottelukunta tulee kokoontumaan jatkossakin. Alueelle on visiotyön päätyttyä palkattu Iijoen kehittämiskoordinaattori edistämään vesistövisioon ja toimenpideohjelmaan kuuluvien hankkeiden toteuttamista. Akordi oli mukana Iijoen neuvottelukunnan tapaamisessa marraskuussa 2022 hahmottelemassa yhteistyön jatkoa.

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys osana Keski-Suomen liiton maakuntakaavaa 2040

Tuulivoima on merkittävässä roolissa valmisteilla olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040. Keski-Suomen liitto pyysi Akordilta apua maakuntakaavan valmisteluprosessiin, jossa halutaan lisätä ja turvata tulevan maakuntakaavan sosiaalista hyväksyttävyyttä. Vaikka tuulivoimalla on merkittävä…

SLL:n, Greenpeacen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välinen neuvottelu- ja sovitteluprosessi 2018-2021

Osapuolet  (SLL, GP, MH MT) tilasivat yhdessä syksyllä 2018 luonnonvarakiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistuneelta Akordilta Kainuun pitkään jatkuneita metsäkiistoja koskevan konfliktikartoituksen, joka johti metsäkiistojen ratkaisuun pyrkivän sovittelu- ja neuvotteluprosessin käynnistämiseen. Työskentelyä varten koottiin ryhmä, johon tulivat mukaan samat tahot, jotka olivat käynnistäneet yhdessä konfliktikartoituksen (SLL, GP, MH MT). Ryhmään kuului 12 henkilöä: Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen valtakunnallisen tason johtajat ja metsäasiantuntijat, Metsähallituksen Metsätalous Oy:n johdon avainhenkilöt (toimitusjohtaja, suunnittelujohtaja ja kestävän kehityksen päällikkö), Kainuun ja Lapin aluejohtajat, Kainuun alue-ekologisen suunnittelun vastuuhenkilö ja yksi Kainuun tiimiesimies. Yhteistyöryhmä kokoontui marraskuun 2019 ja tammikuun 2021 välillä yhteensä 14 kertaa. Työskentely laajeni valtakunnaliseksi ja sen tuloksena neuvoteltiin noin tuhannesta kiistanalaisesta leimikosta.

FSC standardineuvottelut

FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. Alkuvuodesta 2020 Akordi kutsuttiin neutraalina tahona avustamaan Suomen…

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja tarpeet

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena kehittää lähijunaliikennettä. Tämän taustalla on muun muassa MAL-sopimukset, joissa lähijunien edistämisellä on keskeinen rooli. Sen lisäksi Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on määritelty lähijunaliikenteen kehittämissuuntia. Laajemmassa mittakaavassa…

Helsingin seudun MAL 2023-suunnitelma

Uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelukierros, MAL 2023, täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Lopputuloksena vuonna 2023 valmistuu suunnitelma, jossa on mukana maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto…