Selvitykset ja tutkimukset

 

Tarjoamme apua tilanteisiin, joissa parhaan mahdollisen päätöksen tekemiseksi tarvitaan lisää tietoa tai ymmärrystä esimerkiksi sidosryhmien näkemyksistä tai toiminnan hyväksyttävyydestä. Autamme myös vahvistamaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yhteistoiminnallisten toimintatapojen vaikutukset tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella -selvitys

Akordi tuottaa yhteistyössä Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa selvitystyön, jossa tarkastellaan yhteistoiminnallisten toimintatapojen merkitystä tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolisella poronhoitoalueella.

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmista nousevat ristiriidat ja konfliktinratkaisun mahdollisuudet

Kalatalouden keskusliitto tilasi Akordilta vuonna 2022 työn, joka sisälsi analyysin KKL:n selvityksessä esille tulleista konfliktitilanteista sekä käyttö- ja hoitosuunnittelun käytäntöön viemisestä.

Kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurantamallin rakentaminen Sodankylään

Hankkeen tavoite on luoda yhdessä Sodankylän kaivosyhtiöiden ja paikallisten sidosryhmien kanssa vesistövaikutusten yhteisseurantamalli ja vakiinnuttaa se paikalliseen toimintakulttuuriin. Hankkeen tulokset toimivat esimerkkinä koko Suomen ja Pohjoismaiden kaivossektoreille.

Kokemäenjoen vesivisio 2050 selvitystyö

Kokemäenjoen Vesivisio 2050 on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesien hoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Vesivisio laadittiin alueellisesti sidosryhmien, ELY-keskusten ja maakuntien liittojen yhteistyönä vuonna 2017.…

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamisen esiselvitys

Akordi oli mukana toteuttamassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamistyötä pohjustavaa esiselvitystä. Työ toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain…

Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista (Argumenta)

Suomen kulttuurirahasto myönsi 150 000 euron rahoituksen hankkeelle “Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista”, johon kaikki metsien käytöstä kiinnostuneet voivat osallistua. Tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö (JYU.Wisdom), Luonnonvarakeskus…

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointi

Suomen ja Norjan välinen Tenojoen kalastussopimus astui voimaan maaliskuussa 2017. Käsittelyn yhteydessä eduskunta linjasi, että sopimuksen toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Akordi toteutti kalastussopimuksen toimivuuden arviointityön, jonka loppuraportti Tenojoen…

EuropeSay on AI -kansalaiskeskustelut tekoälystä

EuropeSay on AI (artificial intelligence) on koko Euroopan laajuinen, verkon kautta toteutettava hanke, jonka puitteissa kansalaiset ympäri Eurooppaa voivat ottaa osaa tekoälystä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Akordi vastasi kansalaiskeskustelujen toteuttamisesta Suomessa syksyn 2019 aikana.

Ekologiset kompensaatiot teoriasta teoiksi

Helsingin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Akordin yhteinen EKOTEKO: ekologiset kompensaatiot teoriasta teoiksi -tutkimushanke etsii toteuttamiskelpoista muotoa ekologisille kompensaatioille yhdistämällä tutkimusta neuvotteluprosessiin ja kokeiluihin. Akordi toteutti toukokuussa 2019 tutkimushankkeen…