Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus

 

Usein toiminnan ja päätöksenteon tueksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri tahojen kanssa. Suunnittelemme ja autamme toteuttamaan prosesseja ja työskentelyä, jossa eri toimijat pääsevät tekemään mielekästä ja tuloksellista yhteistyötä.

JustH2Transit

JustH2Transition-konsortiohanke (Oulun yliopisto, LUT yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Akordi Oy) on tutkimusaloite, jonka tavoitteena on tukea siirtymistä vetypohjaiseen talouteen Suomessa. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto ja sen on osa…

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka…

Neutraali foorumi tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ratkaisuna

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä…

Helsingin Länsisataman laajentamiseen liityvän asukasvuorovaikutuksen suunnittelu ja fasilitointi

Helsingin Satama Oy suunnittelee Länsisataman kapasiteetin laajentamista ja siihen liittyvää tunneliyhteyttä Länsiväylän suuntaan. Akordi suunnitteli ja fasilitoi kaksi hankkeen asukasvuorovaikutukseen liittyvää tilaisuutta, Länsiväylän tunneliyhteyden YVA-vaihetta edeltäneen asukasvuorovaikutustilaisuuden…

Sidosryhmävuorovaikutus lainvalmistelussa: vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeamista koskevan lainsäädännön valmistelu

Vuoden 2023 aikana valmistellaan ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimesta ehdotukset vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotukset koskevat erityisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, jonka toimeenpanosta…

Liikenteen esteettömyysvisio -työpaja

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom järjestivät maaliskuussa 2023 liikenteen esteettömyyttä ja digitaalisten palveluiden saavutettavuutta käsittelevän sidosryhmätyöpajan. Työpajassa liikennepalveluiden tarjoajat, vammais- ja vanhusjärjestöt, käyttäjät ja viranomaistahot pohtivat yhdessä, millainen olisi hyvä visio liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja mitä asioita visiotyössä tulisi ottaa huomioon. Akordi suunnitteli ja fasilitoi tilaisuuden.

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari

Vesistökunnostusverkoston kahdeksas vuosiseminaari järjestettiin webinaarina 27.-28.10.2020. Vuosiseminaarin teemoina olivat kalavesien hoito, vaelluskalat, valuma-aluelähtöiset kunnostukset sekä verkostoituminen. Akordi oli mukana toteuttamassa yleisökyselyitä sekä päivien seminaari että työpajaosuuksissa.

Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa ”Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle –Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035” tavoitteena oli vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen…