Tilanteen jäsentäminen ja konfliktikartoitus

 

Tilannekartoituksella autamme tunnistamaan mitkä ovat käsillä olevan ongelman kannalta keskeisiä asiakysymyksiä, millaiset suhteet osapuolilla on ja miten yhteistyön tapoja tulisi kehittää. Keskeisten osapuolten haastatteluihin perustuva, neutraalin osapuolen tekemä kartoitus auttaa prosessin suunnittelussa ja oikeisiin kysymyksiin panostamisessa.

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen…

Tilannekartoitus Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidoista ja ratkaisumahdollisuuksista

Ympäristöministeriö tilasi Akordilta ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten…

Tilannekartoitus Vantaan kaupungin palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteista

Akordi toteutti Vantaan kaupunkiorganisaation palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteita koskevan tilannekartoituksen keväällä 2023. Tilannekartoituksessa keskityttiin erityisesti kaupunkiorganisaation eri vastuuyksiköiden ja vastuuhenkilöiden välisiin yhteistyön haasteisiin, joita ilmeni…

Nurmijärven kaavoituksen kehittämistyö

Akordi tuki Nurmijärven kaupunkia kaavoituksen kehittämisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia koskevien erilaisten näkemysten kartoittamisessa ja yhteensovittamisessa.

Tiesuunnittelun tukeminen Mt 180 Kurkela – Kuusisto hankkeessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti vuonna 2021 tiesuunnitelman laatimisen Saaristotiellä maantien 180 parantamiseksi Kurkela-Kuusisto välillä Kaarinassa. Akordin rooli tiesuunnitteluvaiheessa oli tukea ja edesauttaa hankkeesta vastaavien ja eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa sidosryhmien näkökulmasta keskeisiä ratkaisua vaativia suunnittelukysymyksiä, ennakoida mahdollisia ristiriitoja ja avustaa niiden ratkaisussa sekä avustaa tilaajaa mahdollisten ennakoimattomien haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnassa.

Helsingin kaupunkistrategian (2021-2025) tavoitteiden yhteensovittaminen

Akordi avusti Helsingin kaupunkia sovittamaan yhteen uudessa kaupunkistrategiassa tunnistettuja keskenään ristiriitaisia tavoitteita liittyen kaupungin kasvuun ja luonnon monimuotoisuuden sekä lähivirkistysalueiden turvaamiseen. Helsingin kaupunkistrategiassa “Kasvun paikka” (2021-2025) on…

SLL:n, Greenpeacen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välinen neuvottelu- ja sovitteluprosessi 2018-2021

Osapuolet  (SLL, GP, MH MT) tilasivat yhdessä syksyllä 2018 luonnonvarakiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistuneelta Akordilta Kainuun pitkään jatkuneita metsäkiistoja koskevan konfliktikartoituksen, joka johti metsäkiistojen ratkaisuun pyrkivän sovittelu- ja neuvotteluprosessin käynnistämiseen. Työskentelyä varten koottiin ryhmä, johon tulivat mukaan samat tahot, jotka olivat käynnistäneet yhdessä konfliktikartoituksen (SLL, GP, MH MT). Ryhmään kuului 12 henkilöä: Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen valtakunnallisen tason johtajat ja metsäasiantuntijat, Metsähallituksen Metsätalous Oy:n johdon avainhenkilöt (toimitusjohtaja, suunnittelujohtaja ja kestävän kehityksen päällikkö), Kainuun ja Lapin aluejohtajat, Kainuun alue-ekologisen suunnittelun vastuuhenkilö ja yksi Kainuun tiimiesimies. Yhteistyöryhmä kokoontui marraskuun 2019 ja tammikuun 2021 välillä yhteensä 14 kertaa. Työskentely laajeni valtakunnaliseksi ja sen tuloksena neuvoteltiin noin tuhannesta kiistanalaisesta leimikosta.

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja tarpeet

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena kehittää lähijunaliikennettä. Tämän taustalla on muun muassa MAL-sopimukset, joissa lähijunien edistämisellä on keskeinen rooli. Sen lisäksi Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on määritelty lähijunaliikenteen kehittämissuuntia. Laajemmassa mittakaavassa…

Konfliktikartoitus Saamelaisten kotiseutualueen metsäpaliskuntien ja Metsähallituksen liiketoimintojen välillä

Kevään ja kesän 2020 aikana toteutettiin saamelaisten kotiseutualueen poronhoidon ja metsätalouden välisiä jännitteitä käsittelevä konfliktikartoitus. Neutraalin tahon tekemä tilannekuva on uudenlainen interventio pitkään jatkuneeseen konfliktitilanteeseen. Ympäristösovitteluun kuuluva konfliktitilanteen analyysi ei ole luonteeltaan tutkimusta, vaan sillä on käytännöllinen tavoite; sen tarkoituksena on pohjustaa askeleita, joilla voidaan päästä konfliktitilanteesta eteenpäin.

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointi

Suomen ja Norjan välinen Tenojoen kalastussopimus astui voimaan maaliskuussa 2017. Käsittelyn yhteydessä eduskunta linjasi, että sopimuksen toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Akordi toteutti kalastussopimuksen toimivuuden arviointityön, jonka loppuraportti Tenojoen…

Helsingin liikennejärjestelmän tulevaisuuskuva ja kaupunkilaisten muutosvalmius

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2019 liikenteen tulevaisuusanalyysin laadinnan, jonka tarkoituksena on muodostaa käsitys kaupungin liikennejärjestelmään vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja siitä, kuinka muutoksiin voidaan varautua. Osana työtä Akordi toteutti muutosvalmiusanalyysin, joka tuottaa suosituksia muutosten käsittelyyn asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Herttoniemen kaupunginosavisio

Herttoniemen kaupunginosalle (Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori) rakennettiin kevään ja kesän 2018 aikana oma visio, jossa kuvataan alueen eri toimijoiden yhteinen tahtotila kaupunginosan tulevaisuudesta ja ideoidaan sitä, miten tähän tavoiteltuun tulevaisuuteen voidaan päästä. Prosessissa tunnistetiin yhdessä alueen kehittämisen suuntia ja avattiin konkreettisia mahdollisuuksia rakentavalle yhteistyölle, joka lähtee toimijoiden tarpeista ja resursseista. Visioprosessi mahdollisti kaupunkilaisten osallistumisen oman ympäristönsä pitkän tähtäimen suunnitteluun yhdessä suunnittelusta vastaavien toimihenkilöiden kanssa ja loi uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.

Tampereen Eteläpuisto

Tampereen kaupunki aloitti Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavatyön keväällä 2015 pyrkimyksenä kehittää aluetta täydennysrakentamalla. Akordi avusti vuosina 2015–2016 neutraalina osapuolena Tampereen kaupungin ja sen keskeisten sidosryhmien, muun muassa eri asukasryhmien, välistä keskustelua ja ongelmanratkaisua kaavahankkeen luonnosvaiheen vuorovaikutusprosessissa.