Ilmasto

 

Hiilineutraali Helsinki -työn vuorovaikutusstrategia

Akordi teki Helsingin kaupungille vuorovaikutusstrategian Hiilineutraali Helsinki -työn liikennetoimenpiteiden laajaa vaikutusten arviointa varten.

JustH2Transit

JustH2Transition-konsortiohanke (Oulun yliopisto, LUT yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Akordi Oy) on tutkimusaloite, jonka tavoitteena on tukea siirtymistä vetypohjaiseen talouteen Suomessa. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto ja sen on osa…

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen…

Vihreän siirtymän konfliktien ennakointi ja ratkaisu

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä…

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Koitajoen valuma-alueen yhteistyö – Koitajoki-Koitere Foorumi

Koitajoen valuma-alueella Pohjois-Karjalassa on kehitetty alueen toimijoiden välille yhteistoimintamallia erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja valuma-alueen vesistöjen tilan parantamiseksi. Nyt yhteistyötä halutaan tiivistää ja kehittää edelleen. Akordi suunnitteli ja toteutti Pohjois-Karjalan…

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamisen esiselvitys

Akordi oli mukana toteuttamassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamistyötä pohjustavaa esiselvitystä. Työ toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain…

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma

Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027 ohjaavan suunnitelman laadinta käynnistyi lokakuussa 2020. Luonnonvarasuunnitelmalla yhteensovitetaan valtio-omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Keskeinen yhteissuunnittelun työkalu oli yhteistyöryhmä, johon osallistui alueen keskeisiä toimijoita. Akordi avusti yhteistyöryhmän työskentelyä. Uusi luonnonvarasuunnitelma julkaistiin vuoden 2021 lopulla.

Uudenmaan liiton strateginen kehittäminen

Uudenmaan liiton strategisen kehittämisen hanke (2020-2021) keskittyi liiton sidosryhmiä paremmin palvelevan ja yhtenäisen toteuttamisen kokonaisuuden luomiseen. Tavoitteena oli tuoda yhteen maakuntakaavalle, ilmastotiekartalle, liikennejärjestelmätyölle sekä Älykkään erikoistumisen strategialle…

SLL:n, Greenpeacen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välinen neuvottelu- ja sovitteluprosessi 2018-2021

Osapuolet  (SLL, GP, MH MT) tilasivat yhdessä syksyllä 2018 luonnonvarakiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistuneelta Akordilta Kainuun pitkään jatkuneita metsäkiistoja koskevan konfliktikartoituksen, joka johti metsäkiistojen ratkaisuun pyrkivän sovittelu- ja neuvotteluprosessin käynnistämiseen. Työskentelyä varten koottiin ryhmä, johon tulivat mukaan samat tahot, jotka olivat käynnistäneet yhdessä konfliktikartoituksen (SLL, GP, MH MT). Ryhmään kuului 12 henkilöä: Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen valtakunnallisen tason johtajat ja metsäasiantuntijat, Metsähallituksen Metsätalous Oy:n johdon avainhenkilöt (toimitusjohtaja, suunnittelujohtaja ja kestävän kehityksen päällikkö), Kainuun ja Lapin aluejohtajat, Kainuun alue-ekologisen suunnittelun vastuuhenkilö ja yksi Kainuun tiimiesimies. Yhteistyöryhmä kokoontui marraskuun 2019 ja tammikuun 2021 välillä yhteensä 14 kertaa. Työskentely laajeni valtakunnaliseksi ja sen tuloksena neuvoteltiin noin tuhannesta kiistanalaisesta leimikosta.

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja tarpeet

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena kehittää lähijunaliikennettä. Tämän taustalla on muun muassa MAL-sopimukset, joissa lähijunien edistämisellä on keskeinen rooli. Sen lisäksi Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on määritelty lähijunaliikenteen kehittämissuuntia. Laajemmassa mittakaavassa…

Helsingin seudun MAL 2023-suunnitelma

Uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelukierros, MAL 2023, täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Lopputuloksena vuonna 2023 valmistuu suunnitelma, jossa on mukana maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto…

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma

MAL 2019 -suunnitelma on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää. Akordi oli mukana MAL 2019 -työssä puitesopimuskonsulttina sparraamassa prosessin sidosryhmäyhteistyötä…

Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 väliarviointi

Väliarviointi kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen valmistui huhtikuussa 2019. Väliarvioinnin tavoitteena oli tunnistaa niitä toimialoja ja alueita, joihin tulisi erityisesti panostaa vuoteen 2022 ulottuvan sopeutumissuunnitelman loppukaudella. Akordi toteutti yhteistyössä Tyrsky-Konsultointi…

Pioneers into Practice -ohjelma

Pioneers into Practice -ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KIC-verkostoa, jonka tarkoituksena on synnyttää uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja käytäntöjä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat saavat koulutusta systeemisistä innovaatioista ja…

Etelä-Pohjanmaan suoraati

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen ympäristökeskus kokosivat kansalaisraadin pohtimaan maakunnan soiden käyttöä osana Etelä-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan valmistelua. Kansalaisraati oli osa kokeilua, jolla testattiin uusia osallistumistapoja yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Akordin…