Kaavoitus

 

Vuorovaikutus osana Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden maakuntakaavoitusta

Akordi tukee tuulivoima-alueisiin liittyvää vuorovaikutusta osana Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060-prosessia.

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen…

Tilannekartoitus Vantaan kaupungin palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteista

Akordi toteutti Vantaan kaupunkiorganisaation palveluverkkoon liittyvän yhteistyön haasteita koskevan tilannekartoituksen keväällä 2023. Tilannekartoituksessa keskityttiin erityisesti kaupunkiorganisaation eri vastuuyksiköiden ja vastuuhenkilöiden välisiin yhteistyön haasteisiin, joita ilmeni…

Nurmijärven kaavoituksen kehittämistyö

Akordi tuki Nurmijärven kaupunkia kaavoituksen kehittämisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia koskevien erilaisten näkemysten kartoittamisessa ja yhteensovittamisessa.

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Lohjan kaupungin maankäytön ja kaavoituksen kehittäminen

Akordi toimi vuoden 2022 Lohjan kaupungin kumppanina ja toteutti maankäytön ja kaavoituksen kehittämisprosessin. Työ tavoitteena oli kehittää Lohjan kaupungin maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen käytäntöjä siten, että ne hyödyntävät tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja…

No Net Loss City

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen kompensoimista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. No Net Loss City -yhteistyöhankkeessa on kehitettiin vuosina 2021-2022 ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli kuntien maankäytönsuunnitteluun. Mallia…

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys osana Keski-Suomen liiton maakuntakaavaa 2040

Tuulivoima on merkittävässä roolissa valmisteilla olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040. Keski-Suomen liitto pyysi Akordilta apua maakuntakaavan valmisteluprosessiin, jossa halutaan lisätä ja turvata tulevan maakuntakaavan sosiaalista hyväksyttävyyttä. Vaikka tuulivoimalla on merkittävä…

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamisen esiselvitys

Akordi oli mukana toteuttamassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamistyötä pohjustavaa esiselvitystä. Työ toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain…

Helsingin kaupunkistrategian (2021-2025) tavoitteiden yhteensovittaminen

Akordi avusti Helsingin kaupunkia sovittamaan yhteen uudessa kaupunkistrategiassa tunnistettuja keskenään ristiriitaisia tavoitteita liittyen kaupungin kasvuun ja luonnon monimuotoisuuden sekä lähivirkistysalueiden turvaamiseen. Helsingin kaupunkistrategiassa “Kasvun paikka” (2021-2025) on…

Nurmijärvi – Ilvesvuoren asemakaava

Nurmijärven kunta käynnisti keväällä 2021 asemakaavan laadinnan Ilvesvuoren pohjoisosaan. Kaavan myötä alueelle kaavaillun Kesko Oy:n suuren logistiikkakeskuksen rakentaminen mahdollistuisi, mikä on aiheuttanut naapurustossa huolta mm. rakennuksen aikaisiin vaikutuksiin liittyen. Nurmijärven…

Uudenmaan liiton strateginen kehittäminen

Uudenmaan liiton strategisen kehittämisen hanke (2020-2021) keskittyi liiton sidosryhmiä paremmin palvelevan ja yhtenäisen toteuttamisen kokonaisuuden luomiseen. Tavoitteena oli tuoda yhteen maakuntakaavalle, ilmastotiekartalle, liikennejärjestelmätyölle sekä Älykkään erikoistumisen strategialle…

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus Uudenmaan liiton henkilöstölle

Akordi koulutti Uudenmaan liiton aluesuunnittelun, aluekehityksen ja hallinnon asiantuntijoita syksyllä 2019. Opi johtamaan yhteistyötä -loulutus koostui kahdesta lähijaksosta, niiden välillä tehdyistä omista kokeiluista, sekä välitapaamisesta.

Vantaan yleiskaavatyön valmennus ja tuki

Vantaalle laadittiin uusi koko kaupungin kattava yleiskaava 2020. Akordi koulutti ja valmensi yleiskaavatiimille vuorovaikutustaitoja, sekä näkökulmia yhteensovittavan yhteistyön taitoja ja menetelmiä. Lisäksi Akordin tiimi oli Vantaan yleiskaavatyössä mukana fasilitoimassa keväällä 2019 järjestettyjä asukastilaisuuksia

Etelä-Pohjanmaan suoraati

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen ympäristökeskus kokosivat kansalaisraadin pohtimaan maakunnan soiden käyttöä osana Etelä-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan valmistelua. Kansalaisraati oli osa kokeilua, jolla testattiin uusia osallistumistapoja yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Akordin…

Herttoniemen kaupunginosavisio

Herttoniemen kaupunginosalle (Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori) rakennettiin kevään ja kesän 2018 aikana oma visio, jossa kuvataan alueen eri toimijoiden yhteinen tahtotila kaupunginosan tulevaisuudesta ja ideoidaan sitä, miten tähän tavoiteltuun tulevaisuuteen voidaan päästä. Prosessissa tunnistetiin yhdessä alueen kehittämisen suuntia ja avattiin konkreettisia mahdollisuuksia rakentavalle yhteistyölle, joka lähtee toimijoiden tarpeista ja resursseista. Visioprosessi mahdollisti kaupunkilaisten osallistumisen oman ympäristönsä pitkän tähtäimen suunnitteluun yhdessä suunnittelusta vastaavien toimihenkilöiden kanssa ja loi uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.

Tampereen Eteläpuisto

Tampereen kaupunki aloitti Eteläpuiston ja sen lähialueiden kaavatyön keväällä 2015 pyrkimyksenä kehittää aluetta täydennysrakentamalla. Akordi avusti vuosina 2015–2016 neutraalina osapuolena Tampereen kaupungin ja sen keskeisten sidosryhmien, muun muassa eri asukasryhmien, välistä keskustelua ja ongelmanratkaisua kaavahankkeen luonnosvaiheen vuorovaikutusprosessissa.