Liikenne

 

Hiilineutraali Helsinki -työn vuorovaikutusstrategia

Akordi teki Helsingin kaupungille vuorovaikutusstrategian Hiilineutraali Helsinki -työn liikennetoimenpiteiden laajaa vaikutusten arviointa varten.

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen…

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka…

Helsingin Länsisataman laajentamiseen liityvän asukasvuorovaikutuksen suunnittelu ja fasilitointi

Helsingin Satama Oy suunnittelee Länsisataman kapasiteetin laajentamista ja siihen liittyvää tunneliyhteyttä Länsiväylän suuntaan. Akordi suunnitteli ja fasilitoi kaksi hankkeen asukasvuorovaikutukseen liittyvää tilaisuutta, Länsiväylän tunneliyhteyden YVA-vaihetta edeltäneen asukasvuorovaikutustilaisuuden…

Liikenteen esteettömyysvisio -työpaja

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom järjestivät maaliskuussa 2023 liikenteen esteettömyyttä ja digitaalisten palveluiden saavutettavuutta käsittelevän sidosryhmätyöpajan. Työpajassa liikennepalveluiden tarjoajat, vammais- ja vanhusjärjestöt, käyttäjät ja viranomaistahot pohtivat yhdessä, millainen olisi hyvä visio liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja mitä asioita visiotyössä tulisi ottaa huomioon. Akordi suunnitteli ja fasilitoi tilaisuuden.

Tiesuunnittelun tukeminen Mt 180 Kurkela – Kuusisto hankkeessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti vuonna 2021 tiesuunnitelman laatimisen Saaristotiellä maantien 180 parantamiseksi Kurkela-Kuusisto välillä Kaarinassa. Akordin rooli tiesuunnitteluvaiheessa oli tukea ja edesauttaa hankkeesta vastaavien ja eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa sidosryhmien näkökulmasta keskeisiä ratkaisua vaativia suunnittelukysymyksiä, ennakoida mahdollisia ristiriitoja ja avustaa niiden ratkaisussa sekä avustaa tilaajaa mahdollisten ennakoimattomien haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnassa.

Nurmijärvi – Ilvesvuoren asemakaava

Nurmijärven kunta käynnisti keväällä 2021 asemakaavan laadinnan Ilvesvuoren pohjoisosaan. Kaavan myötä alueelle kaavaillun Kesko Oy:n suuren logistiikkakeskuksen rakentaminen mahdollistuisi, mikä on aiheuttanut naapurustossa huolta mm. rakennuksen aikaisiin vaikutuksiin liittyen. Nurmijärven…

Uudenmaan liiton strateginen kehittäminen

Uudenmaan liiton strategisen kehittämisen hanke (2020-2021) keskittyi liiton sidosryhmiä paremmin palvelevan ja yhtenäisen toteuttamisen kokonaisuuden luomiseen. Tavoitteena oli tuoda yhteen maakuntakaavalle, ilmastotiekartalle, liikennejärjestelmätyölle sekä Älykkään erikoistumisen strategialle…

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja tarpeet

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena kehittää lähijunaliikennettä. Tämän taustalla on muun muassa MAL-sopimukset, joissa lähijunien edistämisellä on keskeinen rooli. Sen lisäksi Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on määritelty lähijunaliikenteen kehittämissuuntia. Laajemmassa mittakaavassa…

Helsingin seudun MAL 2023-suunnitelma

Uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelukierros, MAL 2023, täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Lopputuloksena vuonna 2023 valmistuu suunnitelma, jossa on mukana maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto…

Vähäpäästöisen liikenteen kehittäminen Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen liitto aloitti syksyllä 2019 työn vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi maakunnan alueella. Akordi toimi hankkeessa vuorovaikutuksen asiantuntijana ja vastasi sidosryhmien kanssa toteutettavista työpajoista.

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma

MAL 2019 -suunnitelma on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää. Akordi oli mukana MAL 2019 -työssä puitesopimuskonsulttina sparraamassa prosessin sidosryhmäyhteistyötä…

Helsingin liikennejärjestelmän tulevaisuuskuva ja kaupunkilaisten muutosvalmius

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2019 liikenteen tulevaisuusanalyysin laadinnan, jonka tarkoituksena on muodostaa käsitys kaupungin liikennejärjestelmään vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja siitä, kuinka muutoksiin voidaan varautua. Osana työtä Akordi toteutti muutosvalmiusanalyysin, joka tuottaa suosituksia muutosten käsittelyyn asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Herttoniemen kaupunginosavisio

Herttoniemen kaupunginosalle (Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori) rakennettiin kevään ja kesän 2018 aikana oma visio, jossa kuvataan alueen eri toimijoiden yhteinen tahtotila kaupunginosan tulevaisuudesta ja ideoidaan sitä, miten tähän tavoiteltuun tulevaisuuteen voidaan päästä. Prosessissa tunnistetiin yhdessä alueen kehittämisen suuntia ja avattiin konkreettisia mahdollisuuksia rakentavalle yhteistyölle, joka lähtee toimijoiden tarpeista ja resursseista. Visioprosessi mahdollisti kaupunkilaisten osallistumisen oman ympäristönsä pitkän tähtäimen suunnitteluun yhdessä suunnittelusta vastaavien toimihenkilöiden kanssa ja loi uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.

Helsingin kaupunkibulevardien ilmanlaadun suunnitteluperiaatteet

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2017 konsulttityön kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi. Suunnitteluun osallistui laaja joukko toimijoita kuten pääkaupunkiseudun kunnat, Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Helsingin seudun liikenne. Akordi avusti sidosryhmätyöpajoissa käytyä keskustelua ja vastasi hankkeen eri osapuolten näkemysten esille saamisesta.