Maankäyttö

 

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen…

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka…

Vihreän siirtymän konfliktien ennakointi ja ratkaisu

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä…

Tilannekartoitus Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidoista ja ratkaisumahdollisuuksista

Ympäristöministeriö tilasi Akordilta ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten…

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Tiesuunnittelun tukeminen Mt 180 Kurkela – Kuusisto hankkeessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnisti vuonna 2021 tiesuunnitelman laatimisen Saaristotiellä maantien 180 parantamiseksi Kurkela-Kuusisto välillä Kaarinassa. Akordin rooli tiesuunnitteluvaiheessa oli tukea ja edesauttaa hankkeesta vastaavien ja eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa sidosryhmien näkökulmasta keskeisiä ratkaisua vaativia suunnittelukysymyksiä, ennakoida mahdollisia ristiriitoja ja avustaa niiden ratkaisussa sekä avustaa tilaajaa mahdollisten ennakoimattomien haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinnassa.

Lohjan kaupungin maankäytön ja kaavoituksen kehittäminen

Akordi toimi vuoden 2022 Lohjan kaupungin kumppanina ja toteutti maankäytön ja kaavoituksen kehittämisprosessin. Työ tavoitteena oli kehittää Lohjan kaupungin maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen käytäntöjä siten, että ne hyödyntävät tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja…

No Net Loss City

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen kompensoimista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. No Net Loss City -yhteistyöhankkeessa on kehitettiin vuosina 2021-2022 ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli kuntien maankäytönsuunnitteluun. Mallia…

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys osana Keski-Suomen liiton maakuntakaavaa 2040

Tuulivoima on merkittävässä roolissa valmisteilla olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040. Keski-Suomen liitto pyysi Akordilta apua maakuntakaavan valmisteluprosessiin, jossa halutaan lisätä ja turvata tulevan maakuntakaavan sosiaalista hyväksyttävyyttä. Vaikka tuulivoimalla on merkittävä…

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamisen esiselvitys

Akordi oli mukana toteuttamassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamistyötä pohjustavaa esiselvitystä. Työ toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain…

Helsingin kaupunkistrategian (2021-2025) tavoitteiden yhteensovittaminen

Akordi avusti Helsingin kaupunkia sovittamaan yhteen uudessa kaupunkistrategiassa tunnistettuja keskenään ristiriitaisia tavoitteita liittyen kaupungin kasvuun ja luonnon monimuotoisuuden sekä lähivirkistysalueiden turvaamiseen. Helsingin kaupunkistrategiassa “Kasvun paikka” (2021-2025) on…

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma

Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027 ohjaavan suunnitelman laadinta käynnistyi lokakuussa 2020. Luonnonvarasuunnitelmalla yhteensovitetaan valtio-omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Keskeinen yhteissuunnittelun työkalu oli yhteistyöryhmä, johon osallistui alueen keskeisiä toimijoita. Akordi avusti yhteistyöryhmän työskentelyä. Uusi luonnonvarasuunnitelma julkaistiin vuoden 2021 lopulla.

Nurmijärvi – Ilvesvuoren asemakaava

Nurmijärven kunta käynnisti keväällä 2021 asemakaavan laadinnan Ilvesvuoren pohjoisosaan. Kaavan myötä alueelle kaavaillun Kesko Oy:n suuren logistiikkakeskuksen rakentaminen mahdollistuisi, mikä on aiheuttanut naapurustossa huolta mm. rakennuksen aikaisiin vaikutuksiin liittyen. Nurmijärven…

Uudenmaan liiton strateginen kehittäminen

Uudenmaan liiton strategisen kehittämisen hanke (2020-2021) keskittyi liiton sidosryhmiä paremmin palvelevan ja yhtenäisen toteuttamisen kokonaisuuden luomiseen. Tavoitteena oli tuoda yhteen maakuntakaavalle, ilmastotiekartalle, liikennejärjestelmätyölle sekä Älykkään erikoistumisen strategialle…

Konfliktikartoitus Saamelaisten kotiseutualueen metsäpaliskuntien ja Metsähallituksen liiketoimintojen välillä

Kevään ja kesän 2020 aikana toteutettiin saamelaisten kotiseutualueen poronhoidon ja metsätalouden välisiä jännitteitä käsittelevä konfliktikartoitus. Neutraalin tahon tekemä tilannekuva on uudenlainen interventio pitkään jatkuneeseen konfliktitilanteeseen. Ympäristösovitteluun kuuluva konfliktitilanteen analyysi ei ole luonteeltaan tutkimusta, vaan sillä on käytännöllinen tavoite; sen tarkoituksena on pohjustaa askeleita, joilla voidaan päästä konfliktitilanteesta eteenpäin.

Helsingin seudun MAL 2023-suunnitelma

Uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelukierros, MAL 2023, täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Lopputuloksena vuonna 2023 valmistuu suunnitelma, jossa on mukana maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto…

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma

MAL 2019 -suunnitelma on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää. Akordi oli mukana MAL 2019 -työssä puitesopimuskonsulttina sparraamassa prosessin sidosryhmäyhteistyötä…

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus Uudenmaan liiton henkilöstölle

Akordi koulutti Uudenmaan liiton aluesuunnittelun, aluekehityksen ja hallinnon asiantuntijoita syksyllä 2019. Opi johtamaan yhteistyötä -loulutus koostui kahdesta lähijaksosta, niiden välillä tehdyistä omista kokeiluista, sekä välitapaamisesta.

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma

Vantaan kaupunki asetti keväällä 2018 työryhmän valmistelemaan elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa, jossa määritellään kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittiset linjaukset, kaupungin vetovoimaa lisäävät keskeiset toimet, kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatoiminnan tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Ohjelmaa työstettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kolmessa työpajassa, jotka Akordi ideoi, valmisteli ja toteutti.

Etelä-Pohjanmaan suoraati

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen ympäristökeskus kokosivat kansalaisraadin pohtimaan maakunnan soiden käyttöä osana Etelä-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan valmistelua. Kansalaisraati oli osa kokeilua, jolla testattiin uusia osallistumistapoja yhdessä ympäristökeskuksen kanssa. Akordin…

DAC – Dwellers in Agile Cities

DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki -tutkimushanke on Suomen Akatemian vuosina 2016–2019 rahoittama Strategisen tutkimuksen hanke, jossa keskityttiin kaupunkilaiseen kaupunkikehittämisen ja muutoksen keskeisenä ajurina. Akordi oli tukemassa hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Herttoniemen kaupunginosavisio

Herttoniemen kaupunginosalle (Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori) rakennettiin kevään ja kesän 2018 aikana oma visio, jossa kuvataan alueen eri toimijoiden yhteinen tahtotila kaupunginosan tulevaisuudesta ja ideoidaan sitä, miten tähän tavoiteltuun tulevaisuuteen voidaan päästä. Prosessissa tunnistetiin yhdessä alueen kehittämisen suuntia ja avattiin konkreettisia mahdollisuuksia rakentavalle yhteistyölle, joka lähtee toimijoiden tarpeista ja resursseista. Visioprosessi mahdollisti kaupunkilaisten osallistumisen oman ympäristönsä pitkän tähtäimen suunnitteluun yhdessä suunnittelusta vastaavien toimihenkilöiden kanssa ja loi uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.

Helsingin kaupunkibulevardien ilmanlaadun suunnitteluperiaatteet

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2017 konsulttityön kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi. Suunnitteluun osallistui laaja joukko toimijoita kuten pääkaupunkiseudun kunnat, Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Helsingin seudun liikenne. Akordi avusti sidosryhmätyöpajoissa käytyä keskustelua ja vastasi hankkeen eri osapuolten näkemysten esille saamisesta.