Politiikkaprosessit

 

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus merialuesuunnittelun koordinaatioryhmälle

Varsinais-Suomen liitto tilasi Akordilta vuonna 2023 Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksen merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän jäsenille.

Selvitys: Merialuesuunnitelman vaikuttavuus ja toimivuus merituulivoiman edistämisessä ja suunnitelmaan sitoutumisen vahvistaminen

Akordi on mukana tekemässä Ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä, jossa tarkastellaan merialuesuunnittelun oikeudellista taustaa sekä suunnitelmien laadinnan ja vaikuttavuuden nykytilaa.

JustH2Transit

JustH2Transition-konsortiohanke (Oulun yliopisto, LUT yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Akordi Oy) on tutkimusaloite, jonka tavoitteena on tukea siirtymistä vetypohjaiseen talouteen Suomessa. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto ja sen on osa…

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

Erilaiset kansainväliset ilmasto- ja luontostrategiat asettavat tavoitteita myös kaupunkien maankäytölle. Kasvun, luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteiden yhteensovittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä tavoitteet voivat olla keskenään osin risteäviä. Tampereen…

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka…

Vihreän siirtymän konfliktien ennakointi ja ratkaisu

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä…

Tilannekartoitus Merenkurkun luonnonsuojelun ristiriidoista ja ratkaisumahdollisuuksista

Ympäristöministeriö tilasi Akordilta ulkopuolisen kartoituksen Merenkurkun luonnonsuojeluun liittyvistä ristiriidoista. Kartoituksen perusteella luonnonsuojeluun liittyvät jännitteet ja osapuolten välinen syvä epäluottamus ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Varsinaisten kiistakysymysten…

Sidosryhmävuorovaikutus lainvalmistelussa: vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeamista koskevan lainsäädännön valmistelu

Vuoden 2023 aikana valmistellaan ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimesta ehdotukset vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotukset koskevat erityisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, jonka toimeenpanosta…

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamisen esiselvitys

Akordi oli mukana toteuttamassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamistyötä pohjustavaa esiselvitystä. Työ toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain…

Pohjoismainen merimetsotyöryhmä

Merimetso on EU:n lintudirektiivin puitteissa suojeltu laji ja merimetsokanta on suojelun ansiosta viime vuosikymmeninä kasvanut voimakkaasti Itämeren alueella. Kannan kasvu on aiheuttanut konflikteja erityisesti kalastajien ja merimetson välillä.  Merimetsokannan hallinta on tunnistettu paljon…

SLL:n, Greenpeacen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n välinen neuvottelu- ja sovitteluprosessi 2018-2021

Osapuolet  (SLL, GP, MH MT) tilasivat yhdessä syksyllä 2018 luonnonvarakiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistuneelta Akordilta Kainuun pitkään jatkuneita metsäkiistoja koskevan konfliktikartoituksen, joka johti metsäkiistojen ratkaisuun pyrkivän sovittelu- ja neuvotteluprosessin käynnistämiseen. Työskentelyä varten koottiin ryhmä, johon tulivat mukaan samat tahot, jotka olivat käynnistäneet yhdessä konfliktikartoituksen (SLL, GP, MH MT). Ryhmään kuului 12 henkilöä: Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen valtakunnallisen tason johtajat ja metsäasiantuntijat, Metsähallituksen Metsätalous Oy:n johdon avainhenkilöt (toimitusjohtaja, suunnittelujohtaja ja kestävän kehityksen päällikkö), Kainuun ja Lapin aluejohtajat, Kainuun alue-ekologisen suunnittelun vastuuhenkilö ja yksi Kainuun tiimiesimies. Yhteistyöryhmä kokoontui marraskuun 2019 ja tammikuun 2021 välillä yhteensä 14 kertaa. Työskentely laajeni valtakunnaliseksi ja sen tuloksena neuvoteltiin noin tuhannesta kiistanalaisesta leimikosta.

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointi

Suomen ja Norjan välinen Tenojoen kalastussopimus astui voimaan maaliskuussa 2017. Käsittelyn yhteydessä eduskunta linjasi, että sopimuksen toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Akordi toteutti kalastussopimuksen toimivuuden arviointityön, jonka loppuraportti Tenojoen…

EuropeSay on AI -kansalaiskeskustelut tekoälystä

EuropeSay on AI (artificial intelligence) on koko Euroopan laajuinen, verkon kautta toteutettava hanke, jonka puitteissa kansalaiset ympäri Eurooppaa voivat ottaa osaa tekoälystä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Akordi vastasi kansalaiskeskustelujen toteuttamisesta Suomessa syksyn 2019 aikana.

Susikannan hoitosuunnitelman päivitys

Suomen susikannan hoitosuunnitelma on susikannan hallintaan tarkoitettu työkalu, jolla sovitetaan yhteen suden ja sudensuojelun sekä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet. Hoitosuunnitelman päivitystyö käynnistyi syksyllä 2018. Akordi suunnitteli ja avusti hoitosuunnitelmasta…

Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tapasi saamelaisnuoria osana oikeusministeriön koordinoimaa Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta marraskuussa 2017. Akordi oli mukana fasilitoimassa saamen kielten ja kulttuurin nykytilaa käsitelleen tilaisuuden dialogia.