Tuulivoima

 

Vuorovaikutus osana Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden maakuntakaavoitusta

Akordi tukee tuulivoima-alueisiin liittyvää vuorovaikutusta osana Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060-prosessia.

Selvitys: Merialuesuunnitelman vaikuttavuus ja toimivuus merituulivoiman edistämisessä ja suunnitelmaan sitoutumisen vahvistaminen

Akordi on mukana tekemässä Ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä, jossa tarkastellaan merialuesuunnittelun oikeudellista taustaa sekä suunnitelmien laadinnan ja vaikuttavuuden nykytilaa.

Vihreän siirtymän konfliktien ennakointi ja ratkaisu

Vihreään siirtymään ja energiamurrokseen liittyvät hankkeet tulevat väistämättä synnyttämään erilaisten tahojen ja intressien törmäämistä sekä paikallisia konflikteja. Jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti, tarvitaan ristiriitojen parempaa ennakointia, käsittelyä…

Yhteistoiminnallisten toimintatapojen vaikutukset tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella -selvitys

Akordi tuottaa yhteistyössä Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa selvitystyön, jossa tarkastellaan yhteistoiminnallisten toimintatapojen merkitystä tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolisella poronhoitoalueella.

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

Poronhoitoalue on houkutteleva tuulivoiman kehittämiselle harvan asutuksen ja hyvien tuuliolosuhteiden vuoksi. Samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Alojen välille on syntynyt jännitteitä mm. siksi, että poronhoito käytäntöineen on vieras tuulivoimatoimijoille,…

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys osana Keski-Suomen liiton maakuntakaavaa 2040

Tuulivoima on merkittävässä roolissa valmisteilla olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040. Keski-Suomen liitto pyysi Akordilta apua maakuntakaavan valmisteluprosessiin, jossa halutaan lisätä ja turvata tulevan maakuntakaavan sosiaalista hyväksyttävyyttä. Vaikka tuulivoimalla on merkittävä…

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys: hyväksyttävyyshuoltamot

Vaikka tuulivoima on yleisesti hyväksytty energiantuotannon muoto, paikalliset projektit kohtaavat yhä enenevässä määrin vastustusta myös Suomessa. Marraskuussa 2018 päättyneessä hankkeessa Akordi kehitti yhteistyössä tuulivoima-alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa uusia työkaluja tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan vahvistamiseksi.