Vesi

 

Selvitys: Merialuesuunnitelman vaikuttavuus ja toimivuus merituulivoiman edistämisessä ja suunnitelmaan sitoutumisen vahvistaminen

Akordi on mukana tekemässä Ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä, jossa tarkastellaan merialuesuunnittelun oikeudellista taustaa sekä suunnitelmien laadinnan ja vaikuttavuuden nykytilaa.

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmista nousevat ristiriidat ja konfliktinratkaisun mahdollisuudet

Kalatalouden keskusliitto tilasi Akordilta vuonna 2022 työn, joka sisälsi analyysin KKL:n selvityksessä esille tulleista konfliktitilanteista sekä käyttö- ja hoitosuunnittelun käytäntöön viemisestä.

Sidosryhmävuorovaikutus lainvalmistelussa: vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeamista koskevan lainsäädännön valmistelu

Vuoden 2023 aikana valmistellaan ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimesta ehdotukset vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotukset koskevat erityisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, jonka toimeenpanosta…

Iijoen vesistövisio

Vesistövisio on koko Iijoen vesistöalueen kattava kehittämis- ja toimenpidemalli, jossa sovitetaan yhteen erilaiset vesistön käyttöön kohdistuvat intressit. Vuoteen 2030 ulottuva Iijoen vesistövisio julkaistiin syyskuussa 2018. Toimijoiden yhteistyö alueella kuitenkin jatkuu, ja neuvottelukunta tulee kokoontumaan jatkossakin. Alueelle on visiotyön päätyttyä palkattu Iijoen kehittämiskoordinaattori edistämään vesistövisioon ja toimenpideohjelmaan kuuluvien hankkeiden toteuttamista. Akordi oli mukana Iijoen neuvottelukunnan tapaamisessa marraskuussa 2022 hahmottelemassa yhteistyön jatkoa.

Kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurantamallin rakentaminen Sodankylään

Hankkeen tavoite on luoda yhdessä Sodankylän kaivosyhtiöiden ja paikallisten sidosryhmien kanssa vesistövaikutusten yhteisseurantamalli ja vakiinnuttaa se paikalliseen toimintakulttuuriin. Hankkeen tulokset toimivat esimerkkinä koko Suomen ja Pohjoismaiden kaivossektoreille.

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari

Vesistökunnostusverkoston kahdeksas vuosiseminaari järjestettiin webinaarina 27.-28.10.2020. Vuosiseminaarin teemoina olivat kalavesien hoito, vaelluskalat, valuma-aluelähtöiset kunnostukset sekä verkostoituminen. Akordi oli mukana toteuttamassa yleisökyselyitä sekä päivien seminaari että työpajaosuuksissa.

Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa ”Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle –Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035” tavoitteena oli vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen…

Kokemäenjoen vesivisio 2050 selvitystyö

Kokemäenjoen Vesivisio 2050 on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesien hoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Vesivisio laadittiin alueellisesti sidosryhmien, ELY-keskusten ja maakuntien liittojen yhteistyönä vuonna 2017.…

Koitajoen valuma-alueen yhteistyö – Koitajoki-Koitere Foorumi

Koitajoen valuma-alueella Pohjois-Karjalassa on kehitetty alueen toimijoiden välille yhteistoimintamallia erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja valuma-alueen vesistöjen tilan parantamiseksi. Nyt yhteistyötä halutaan tiivistää ja kehittää edelleen. Akordi suunnitteli ja toteutti Pohjois-Karjalan…

Vesistökunnostuskoulutus

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus järjestettiin aikavälillä kesäkuu 2021 - tammikuu 2022. Koulutus oli osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta ja tähtäsi paitsi alan toimijoiden asiantuntijuuden päivittämiseen ja lisäämiseen, myös vesistökunnostuskäytänteiden…

Pohjoismainen merimetsotyöryhmä

Merimetso on EU:n lintudirektiivin puitteissa suojeltu laji ja merimetsokanta on suojelun ansiosta viime vuosikymmeninä kasvanut voimakkaasti Itämeren alueella. Kannan kasvu on aiheuttanut konflikteja erityisesti kalastajien ja merimetson välillä.  Merimetsokannan hallinta on tunnistettu paljon…

Vaikuta vesiin -päivä

Vuoden 2020 Vaikuta vesiin -päivän teemoina olivat yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Akordi vastasi tilaisuuden vuorovaikutteisten osuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja poikkeusten asettamisen opasta koskeva työpaja

Ympäristöministeriön asettamassa vesienhoidon ympäristötavoitteita ja poikkeamia koskevassa työryhmässä valmisteltiin ELY-keskusten suunnittelijoille tarkoitettua opasta vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle. Ympäristöministeriö kutsui 28.2.2020 seurantaryhmän jäsenet sekä ELY-keskukset keskustelemaan opasluonnoksen kehittämistarpeista. Akordin suunnitteleman ja fasilitoiman tilaisuuden tavoitteena oli yhteisen keskustelun ja pohdinnan kautta saada palautetta ja tukea oppaan viimeistelyyn.

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointi

Suomen ja Norjan välinen Tenojoen kalastussopimus astui voimaan maaliskuussa 2017. Käsittelyn yhteydessä eduskunta linjasi, että sopimuksen toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Akordi toteutti kalastussopimuksen toimivuuden arviointityön, jonka loppuraportti Tenojoen…

Tulvariskien hallinta

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tulvaryhmät työskentelevät yhdessä viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja järjestöjen kanssa tulvariskialueiksi määritellyillä vesistö- ja rannikkoalueilla. Akordi tuki tulvariskien hallinnan työtä Kymijoella sekä Kotkan ja Haminan rannikoilla keväällä ja syksyllä 2019 fasilitoimalla tulva- ja sidosryhmien yhteisiä työpajoja.

Koulutus tulvaryhmien vetäjille

Akordi valmensi 28.5.2019 tulvaryhmien vetäjiä sidosryhmäyhteistyön johtamiseen ja vahvistamiseen sekä konfliktien hallintaan ja ratkaisemiseen Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä koulutuksessa.