Publications

Saarikoski, H., Luoma, E., Bor, S., Pia Polsa, P. (2023)What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy.” Journal of Environmental Policy & Planning, DOI: 10.1080/1523908X.2023.2258524

Akordi (2018) Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot – mitä opittiin?

Iijoen otva (2018) Iijoen vesistövisio

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (2018), Herttoniemen kaupunginosavisio
Verkkoversio luettavissa täältä

Jyväskylän kaupunki (2018), Jyväskylän metsäohjelma

Susskind, L. (2014) Lyhyt opas intressien yhteensovittamiseen, Akordi Oy julkaisuja

Peltonen, L., et al. (2012) Tutkimusraportti hankkeesta “Sovittelu osana maankäytön ristiriitojen hallintaa” (SOMARI) Maankäyttö- ja ympäristökiistojen sovittelun kokeiluhankkeen (SOMARI) kokemuksia, tuloksia ja arviointia [Mediation in managing local environmental disputes. Report on the SOMARI pilot project on mediating land use and environmental disputes].Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 9/2012, Aalto University School of Engineering. Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Urban and Regional Studies Group.

Somari-tutkimusraportin TIIVISTELMÄ

Mäntysalo, R., Balducci, A. & Kangasoja, J. (2011) Planning as Agonistic Communication in a Trading Zone: Re-Examining Lindblom’s Partisan Mutual Adjustement. Planning Theory August 2011 10: 257-272, first published on April 13, 2011 doi:10.1177/1473095210397147

Peltonen, L. (2011). Konfliktien hallinnan näkökulma MAL-yhteistyöhön. Kaupunkiseutujen suunnittelu, Koheesio- ja kilpailukykyohjelman verkostojulkaisu 10/ 2011. K. Kurunmäki, M. Uusivuori and J. Hanhijärvi. Tampere, Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (Koko), Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan Liitto50-53.

Kangasoja, J. (2010). URBA-hanke tutkimuksellisena interventiona ja oppimisprosessina. Teoksessa Lehtonen, Hilkka et al. Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä. Toimittanut Markku Norvasuo. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 99. Espoo: Aalto yliopisto, Teknillinen korkeakoulu. ISBN 978-952-60-3431-7

Peltonen, L. and R. Sairinen (2010). “Integrating impact assessment and conflict management in urban planning: Experiences from Finland.” Environmental Impact Assessment Review 30(5): 328-337.

Peltonen, L. and Kangasoja, J. (2009). “Konfliktien kartoitus suunnittelun apuvälineenä” Yhdyskuntasuunnittelu 47(4): 88-97.

Kangasoja, J., Peltonen, L. & Puustinen, S. (2008) Maankäytön suunnittelun ristriidat – uudet työtavat ja menetelmät YM_maankäytönkonfliktit_loppuraportti

Lasse Peltonen, Johanna Tuomisaari & Vesa Kanninen: Kaavavalitukset ja koettu oikeudenmukaisuus, Yhdyskuntasuunnittelu 2008:3, 11-34

Peltonen, L., et al. (2008). Nimby-kiistojen ratkaisumallit [Models of conflict resolution in NIMBY disputes]. Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta [Not in our backyard – local disputes over space]. Helsinki, Gaudemus237-265.

Kangasoja, J. & H. Schulman Eds. (2007). Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Arabianranta-Rethinking Urban Living. City of Helsinki Urban Facts.

Peltonen, L. Paikallisen hallintatavan polkuriippuvuus. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4. 30–50

Kangasoja, J.  Taloudellisin ja järkevin ratkaisu. Yhdyskuntasuunnittelu 2004:3–4. 51–69

Kangasoja, J. (2002). Complex Design Problems – An Impetus for Learning and Knotworking, in: P. Bell, R. Stevens, T. Satwicz (eds), Keeping Learning Complex: The Proceedings of the Fifth International Conference on the Learning Sciences (ICLS); Mahwah, NJ: Erlbaum, (2002), pp.199-205

Theses and dissertations

Härter, E. (2024). Increasing the size of the pie. Factors Accelerating the Development and Implementation of
Multi-Party Mediated Processes for Environmental Challenges
in the Netherlands. Akordi Oy and Windesheim Honours College

Luoma, E. (2018) Intressien yhteensovittaminen monenvälisenä neuvotteluprosessina: tarkastelussa Jyväskylän strateginen metsäohjelma. Pro Gradu -tutkielma. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen Yliopisto.

Kangasoja, J. (2017) Retooling Planning – Towards Trading Zone Capabilities. Väitöskirja. Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto.

Kotilainen, J. M. (2015). Environmental Disasters as the Drivers for Policy Change – Case Study: Talvivaara. Master’s Thesis. Department of Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland