Kartoituksia, selvitystöitä ja arviointeja

Akordi teki Kainuun metsäkiistoja koskevan kartoituksen talvella 2018-2019. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten paikallisesti kärjistynyttä tilannetta voitaisiin ymmärtää ja jäsentää. Kartoitustyötä varten haastateltiin yhteensä 43 toimijaa ja haastatteluista koostettiin eri osapuolten näkemyksiä kuvaava kartoitusraportti. Työn tilasivat yhdessä Metsähallitus, Suomen luonnosuojeluliitto sekä Greenpeace.

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2017 konsulttityön kaupunkibulevardien ilmanlaadun tavoitelähtöisten suunnitteluperiaatteiden laatimiseksi. Työn toteuttajana oli Trafix Oy, Ilmatieteen laitos ja Serum Arkkitehdit. Akordi vastasi hankkeessa eri osapuolten näkemysten esille saamisesta sidosryhmätyöpajassa.

Akordi koosti suomalaiselle paikallisyhteisölle taustamuistion erilaisista tavoista neuvotella vaikutusten ja hyötyjen jakautumisesta kaivosyhtiön ja paikallisyhteisön välillä.

Akordi toteutti Tampereelle suunniteltuun ratiotiehankkeeseen liittyvien intressien kartoituksen yhdessä Taloustutkimuksen kanssa 2016.

Akordi toteutti SAFA:lle Arkkitehtien osaamishaasteet 2014 -kyselyn.

Koulutuksia ja valmennuksia

Konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa koulutuksessa pohdittiin miten yritykset voi onnistua sosiaalisen toimiluvan saavuttamisessa. Akordin yritysvastuujärjestö FIBS:n jäsenille pitämässä koulutuksessa käytiin läpi tapoja parantaa yritysten sidosryhmäosaamista, toimia konfiktitilanteissa ja yhteensovittaa intressejä.

”Selkeät esitykset, asiantuntevat kouluttajat, hyvät esimerkit. ”

Tuulivoima-alan hyväksyttävyyshuoltamoiden työpajasarjassa työstettiin alan toimijoiden kanssa hyväksyttävyyden haasteita ja keinoja vastata niihin paremmin rakentamalla luottamusta ja yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa

Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 (ARK-34010, 34020), TTY, tammikuu 2018. Kurssin opettajat Minna Chudoba ja Juho Rajaniemi:

“Moni piti todella paljon neuvottelupäivästä. Se koettiin inspiroivaksi tai jopa tajuntaa oleellisesti avartavaksi. Se myös pohjusti hyvin ryhmätyön tekemiseen, eli ajoitus heti kurssin ensimmäisellä viikolla koettiin hyväksi.”

MAL 2019 -toimijat tutustuivat Akordin koulutuksessa syksyllä 2017 yhteisten hyötyjen lähestymistapaan (mutual gains approach) käsitellen samalla MAL 2019-työn haasteita.

”Koulutuksesta on varmasti hyötyä neuvottelutilanteissa ja eri osapuolten tarpeiden tulkitsemisessa.”

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, Turun kaupunkisuunnitteluyksikkö ja Jyväskylän kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu  tilasivat Akordilta neuvottelutaitovalmennusta syksyllä 2015 ja keväällä 2016.

”Kiitos koulutuksesta. Todella hyödyllinen ja monia ajatuksia avaava ja innostava. Käytännön harjoittelut olivat kurssin parasta antia, niitä lisää.”

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry kutsui Akordin kumppanikseen vuoden 2015 strategisen teeman ’Vuorovaikutus ja neuvottelu’ konkretisointiin. Akordi tuki SAFAn vuorovaikutus- ja neuvotteluosaamisen kehittämistä kolmella eri tasolla: liiton toimistossa, paikallisosastoissa (mm. TamSafa, TurkuSafa) ja jäsenille tarjottavan koulutuksen kautta.

”Sain vahvistusta omana itsenä olemiselle ja toisaalta työkaluja heikkouksieni korjaamiseen. Näen nyt myös eri osapuolet tarkemmin ja analyyttisemmin.”

Syksyllä 2014 Akordin Lasse Peltonen ja Jonna Kangasoja opettivat TTY:llä neuvottelua ja konfliktinhallintaa pikaraitiotien seisakkeiden suunnittelukurssilla.

Luentoja ja asiantuntijapuheenvuoroja

Aalto Yliopisto Jonna Kangasoja piti luennon Arkkitehtuurin laitoksen kurssilla Maisemasuunnittelu prosessina 24.9.2018 otsikolla Yhteensovittamisesta uusi tapa maankäytön konfliktien hallintaan

NOVA PhD Course Emma Luoma esitteli Jyväskylän metsäohjelmaprosessia jatko-opintokurssilla Environmental collaboration and conflict resolution: The crossroads of forestry, ecosystem services and wildlife 

Akordi oli kutsuttuna luennoitsijana TEMin järjestämässä Yhteiskuntavastuu-seminaarissa 31.3.2014. Jonna Kangasoja puhui otsikolla Resolving Disputes through Mediation and Informal Problemsolving in the Context of the OECD Guidelines.

Lasse Peltonen avasi kutsutussa puheenvuorossaan Sosiaalista toimilupaa Helsingin Energialle.

Aalto University Executive Education:  Akordin Lasse Peltonen ja Jonna Kangasoja luennoivat Certificate in Extractive Business (CEB) -ohjelmaan osallistuneille kaivosteollisuuden johtajille teemasta Sidosryhmäyhteistyö ja sosiaalinen toimilupa.

Suomen ympäristöopisto Sykli kutsui Akordin Sanna Rönkkösen luennoimaan aihesta Ympäristöpolitiikka- ja hallinto – Konfliktit osana ympäristöpolitiikan muotoutumista.

”Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita sisältävä koulutus, kiitos mainiosta koulutuksesta!”