Metsähallitus ja ympäristöjärjestöt ratkovat yhdessä Kainuun metsäkiistoja

Kainuulaisten metsien käyttö ja käsittely ovat synnyttäneet monia paikallisia kiistoja viime vuosina. Kiistat ovat koskeneet muun muassa hakkuukohteiden luonto- ja suojeluarvoja, liito-oravia, metsien käsittelyä retkeily- ja virkistysalueilla sekä maisemakysymyksiä. 

Greenpeace, Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto tilasivat yhdessä syksyllä 2018 Akordilta Kainuun metsiin liittyviä konflikteja ja niiden ratkaisumahdollisuuksia jäsentävän Kainuun metsäkiistojen tilannekartoituksen. Konfliktitilanteen kartoitusraportti valmistui alkuvuodesta 2019 ja sitä käsiteltiin laajapohjaisessa työpajassa Paltamossa 11.3.2019.

Kartoituksen suosituksissa nostettiin kiistojen ratkaisun avaimeksi osapuolten kesken jaetun tietopohjan ja ymmärryksen rakentaminen liittyen mm. metsien käytön ja suojelun tavoitteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Karoitusraportissa  suositeltiin myös menettelytapojen kuten suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessien kehittämistä, sekä kiistan osapuolten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämistä.

Greenpeace, Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistivät marraskuussa 2019 kiistojen ratkaisuun ja  sovitteluun tähtäävän prosessin, joka kestää vuoden 2020 loppuun asti. Akordi toimii prosessissa neutraalina osapuolena ja avustaa kiistojen ratkaisua, sekä osapuolten välisen uuden toimintamallin rakentamista.