Sodankylään rakennetaan kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan malli

Nesslingin säätiön myönsi Akordille vuodeksi 2023 rahoituksen tutkimustiedon jalkauttamishankkeelle, jossa rakennetaan Sodankylän alueelle kaivoistoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan malli.

Tutkimus on osoittanut, että nykyisessä kaivostoimintaan liittyvässä vesistöseurannassa voidaan tunnistaa ainakin kaksi keskeistä ongelmaa: seurantatiedon ymmärrettävyys ja tiedon koettu luotettavuus. Teemaa tutkittiin vuosina 2017–2022 CORE- ja PKK-hankkeissa, joissa kartoitettiin paikallisen yhteistyön mahdollisuuksia Sodankylän kunnassa tapahtuvan kaivostoiminnan ja sidosryhmien välillä (Kotilainen ym. 2021). Haastatteluissa kävi ilmi, että yhtäältä sidosryhmillä voi olla vaikeuksia tulkita mittausten tuloksia, ymmärtää niiden mittasuhteita ja mahdollisia vaikutuksia. Toisaalta yhtiöiden teettämiä, konsulteilta tilattuja mittauksia pidetään helposti puolueellisina, ja niihin kohdistuu epäilyjä riippumatta siitä, miten mittaukset on teknisesti toteutettu.

Ratkaisuiksi mainittuihin haasteisiin tunnistettiin osana tutkimusta kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan idea, jossa paikallisyhteisö voitaisiin ottaa mukaan seurantaprosessin eri vaiheisiin. Kaivostoimintaan kriittisimmin suhtautuvien sidosryhmien mielestä vesistöseurannan luotettavuutta parantaisi kaikkien hyväksymän ja neutraalin osapuolen mukana olo.

Hankkeen tavoite on toteuttaa yhdessä Sodankylän kaivosyhtiöiden ja paikallisten sidosryhmien kanssa prosessi, jolla suuren kannatuksen saanut vesistövaikutusten yhteisseuranta pilotoidaan ja jalkautetaan osaksi paikallista toimintakulttuuria. Samalla se tukee laajempaa paikallisen yhteistyömallin kehittymistä ja toimii esimerkkinä koko Suomen ja Pohjoismaiden kaivossektoreille.

Akordi toimii hankkeessa ulkopuolisena neutraalina osapuolena, jonka tehtävänä on suunnitella yhdessä toimijoiden kanssa Sodankylän kaivosten vesistövaikutusten yhteisseurannan prosessi ja ohjata yhteistyöryhmän työskentelyä.

Haastavassa toimintaympäristössä neutraalin osapuolen vetämä prosessi auttaa rakentamaan luottamusta, synnyttämään hyväksyttävämpiä ratkaisuja sekä tarjoaa välineitä ja osaamista erilaisten näkemysten yhteensovittamiseen ja jaetun tietopohjan muodostamiseen.

Akordin tiimiin hankkeessa kuuluvat erityisasiantuntija Juha-Pekka Turunen (MMM) ja nuorempi asiantuntija Anni Kettunen (MMM). Juha Kotilainen (YTM) toimii hankkeessa tutkijana. Kotilainen on tutkinut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa COREhankkeessa Sodankylän kaivosyhteistyömallin kehittämistä. Kotilaisen tutkimustyön tulokset ja julkaisut toimivat hankkeessa jalkautettavan tutkimustiedon pohjana. Kotilainen vastaa hankkeessa tutkimustiedon jalkauttamisesta sekä kehitettävän yhteisseurannan toimintamallin raportoinnista. Lasse Peltonen (HT) toimii ympäristökonfliktien hallinnan professorina ItäSuomen Yliopistossa ja on hankkeen tieteellinen johtaja. 

Lue lisää projektisivulta.