Tampereen kaupunkiseudun lähijunan tulevaisuuskuvaa laadittiin vaiheistetussa prosessissa

Akordin korkeakouluharjoittelijana ja projektitutkijanakin toimineen Sini Raita-ahon pro-gradu tutkielma Seudullista yhteistoimintaa kehittämässä – Neuvottelumenettely seudullisen liikennejärjestelmäyhteistyön intressien yhteensovittamisessa hyväksyttiin Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa marraskuussa 2022.

Tutkielmassa tarkasteltiin Tampereen kaupunkiseudun lähijunaselvitystä, jossa Akordi oli edistämässä vuorovaikutusta intressejä yhteensovittavassa vaiheistetussa prosessissa. Prosessin aikana toimijoiden intressejä nousi esiin ja niitä käsiteltiin yhdessä.Tavoitteena oli toimintaa ohjaava jaettu tulevaisuuskuva.

pastedGraphic.png

Raita-ahon pro gradu: Kuvio 2. Selvityksen vaiheet

Lähijunan tulevaisuuskuvaprosessista muotoutui seudulle uudenlainen tapa hallita yhteistoimintaa vaiheistetun neuvottelumenettelyn keinoin. Tutkimuksen valossa voidaan todeta, että vaiheistettu neuvottelumenettely ja intressien yhteensovittaminen ovat potentiaalisia keinoja toteuttaa kestävää yhteistyötä seudullisissa suunnitteluprosesseissa. Seudullinen konteksti on otollinen neuvottelumenettelylle, jossa toiminnan hyväksyttävyydellä on suuri merkitys koko prosessin ajan.

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva vuosille 2030 ja 2050 ja tiekartta toteutukselle.

Sini Raita-ahon pro gradu -tutkielma

Projektisivu: Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja tarpeet