Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) elävät ajassa

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) avulla valtioneuvosto linjaa alueidenkäyttöä siten, että sinä huomioidaan koko yhteiskunnan kannalta merkittävät valtakunnalliset tarpeet. Toimintaympäristön muuttuessa myös tarpeet alueidenkäytön ohjaamiselle muuttuvat. Alueidenkäyttötavoitteita tarkasteleva selvitys kartoitti nykyisten tavoitteiden toimivuutta, ja miten niitä jatkossa on kehitettävä.

Itä-Suomen yliopiston ja Akordin yhteistyössä laatiman selvityksen mukaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteitta tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti ilmastonmuutokseen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä torjumaan luontokatoa. Muita tärkeäksi koettuja valtakunnallisia intressejä ovat muun muassa maanpuolustuksen tarpeet ja huoltovarmuus. Myös liikenneverkon, energiahuollon ja aluerakenteen kysymyksissä nähtiin tarpeita valtakunnalliselle yhteensovittamiselle.

Tavoitteiden ajantasaisuutta tulisi seurata nykyistä systemaattisemmin. Vaikka alueidenkäyttö on pitkäjänteistä, toimintaympäristö muuttuu nopeammin. Tämän vuoksi on kyettävä seuraamaan ja arvioimaan eri hallinnonalojen alueidenkäyttöön kohdistuvia intressejä ja reagoimaan nopeammin ja ennakoivammin. Seurannan yhteistyötä on kehitettävä eri ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kesken.

Aleksi Heinilän johtaman selvitystyön analyysin tuloksissa kiinnitetään kriittistä huomiota vaikuttavuuteen. Sen mukaan tavoitteita tulisi jatkossa konkretisoida ja priorisoida keskenään, jotta tulkintaerimielisyydet vähenisivät ja vaikuttavuus kasvaisi.

Akordi toteutti selvitystyön yhteistoiminnallisen osion, johon kuului laaja sidosryhmäkysely ja työpajasarja. Sidosryhmille suunnatun kyselyn mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet nähdään tarpeellisena ja pääosin toimivana osana alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Eniten ne ovat vaikuttaneet maakuntakaavoitukseen ja suurimpien kuntien yleiskaavoitukseen. Valtakunnalliset tavoitteet toimivat kaavoituksessa nimenomaan ennakoivan viranomaisyhteistyön välineenä. Valtaosa vastaajista totesi, ettei merkittäviä ongelmia niiden soveltamissa ole ollut.

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ensimmäisen kerran vuonna 2000. Tavoitteita tarkastettiin osittain vuonna 2008 ja ne uudistettiin vuonna 2017. Seuraava uudistus on kaavailtu tehtävän lähivuosina kehittämistarpeiden ja tavoitteiden ajantasaisuuden arviointiin perustuen. Tehdyn selvityksen lisäksi päivitystä pohjustaa käynnissä oleva alueidenkäytön kokonaiskuvatyö.