Tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä rakennetaan neuvottelevalla yhteistyöllä

Selvitys Akordin johdolla toteutetusta tuulivoima-alan ja poronhoidon yhteistyöprosessista ilmestyi 21.11.2023.

Raportti ladattavissa: https://akordi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Akordi_Tullaan_tutuiksi_ja_tullaan_toimeen-selvitys_WEB.pdf 

Puhtaan energian siirtymää tehdään tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen avulla. Niiden sosiaaliset vaikutukset eivät kuitenkaan ole aina oikeudenmukaisia. Ellei tätä ristiriitaa saada ratkaistua, siirtymä ei välttämättä toteudu suunnitellusti.

Tuulivoiman kannalta harvaan asutut alueet, kuten poronhoitoalue ovat houkuttelevia sijoittumispaikkoja. Ongelmia syntyy siitä, että samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Tuulivoima-alalla ei aina tunnisteta poronhoidon erityisasemaa, eikä tunneta eri alueiden merkitystä poronhoidon kannalta. Tästä on aiheutunut paljon ristiriitoja paikallisesti.

Raportissa kuvataan, miten tuulivoima-alan ja poronhoidon välille onnistuttiin rakentamaan vaikutuksiltaan merkittävä vuoropuhelu- ja yhteistyöprosessi. Sen tuloksena onnistuttiin liennyttämään jännitteitä, laatimaan yhteisesti suositukset hyviksi käytännöiksi tuulivoiman suunnittelulle ja operoinnille poronhoitoalueella, sekä vakiinnuttamaan alojen välinen yhteistyöfoorumi. Kun aiemmin kiisteltiin yksittäisistä hankkeista on nyt päästy yhteisesti hyväksyttävien käytäntöjen kehittämiseen ja jalkauttamiseen.

Vuonna 2019 alkaneen työn avaintoimijoita ovat olleet Suomen tuulivoimayhdistys, Paliskuntain yhdistys sekä riippumattomana välittäjänä ympäristökiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistunut Akordi. 

Näkemyksiä työn vaikuttavuutta arvioivaa selvitystä varten koottiin tuulivoimatoimijoilta, poronhoitajilta, kunnista sekä tuulivoiman sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointiin erikoistuneita konsulteilta. Saatujen arvioiden mukaan yhteistoiminnan ja luottamuksen rakentamisen kannalta merkittävimpiä asioita tähän mennessä toteutuneessa työssä ovat olleet luottamusta rakentavat kontaktit toimijoiden välillä, huolellisesti valmistellut ja toteutetut vuorovaikutustilanteet sekä yhteisen tietopohjan ja ymmärryksen lisääminen. Jatkon kannalta tärkeää on se, että työssä on syntynyt edellytyksiä tunnistaa poronhoidolle kriittiset alueet paremmin. Samoin yhteistyössä on alettu kehittä ratkaisuja siihen, miten poronhoidolle aiheutuvia haittoja voidaan kompensoida esimerkiksi palauttamalla ja ennallistamalla laitumia.

Poronhoidon ja tuulivoima-alan välille neutraalille maaperälle rakennettu pitkäjänteinen yhteistyöfoorumi tarjoaa lupaavan esimerkin konflikteja ennakoivasta ja ratkovasta toimintamallista, jolla voidaan varmistaa energiasiirtymän oikeudemukaiasuutta.

Selvitystyö on tehty ympäristöministeriön rahoituksella. Myös Tiina ja Antti Herlinin säätiö on tukenut selvityksen toteutusta.

Tiedote Ympäristöministeriön sivuilla:

https://ym.fi/-/selvitys-nain-rakennetaan-yhteistyota-tuulivoimahankkeissa-poronhoitoalueilla

 

Yhteydenotot: 

Jonna Kangasoja 

jonna@akordi.fi

p. 050-4412863

Toimitusjohtaja

Akordi Oy

Heidi Paalatie

heidi.paalatie@tuulivoimayhdistys.fi
p. 0405503858

Operatiivinen johtaja 

Suomen tuulivoimayhdistys

Marja Anttonen

marja.anttonen@paliskunnat.fi
p.040-1247422

Porotalousneuvoja

Paliskuntain yhdistys