VESISTÖKUNNOSTUSKOULUTUS ASIANTUNTIJOILLE

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus käynnistyi  kesäkuussa 2021 ja päättyi tammikuussa 2022. Koulutus oli osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta, ja se suunnattiin vesistökunnostuksen ja vesienhoitotehtävien parissa toimiville henkilöille mm.  ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista, Suomen ympäristökeskuksesta, kunnista, vesiensuojeluyhdistyksistä, sekä vesistökunnostusverkostoista.

Koulutuksen sisällöt

Koulutus koostui seitsemästä koulutuspäivästä (asiantuntijaluennot + ryhmätyöskentely), henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä, sekä 1-2 alueellisesta kohdevierailusta. Koulutuksen keskeiset sisällöt olivat

  • Vesiekosysteemin toiminta ja muuttuneisuus
  • Valuma-alueen vaikutus vesistöihin
  • Erityispiirteiden ja ongelmien tunnistaminen sekä toimenpiteen valinta
  • Kunnostushankkeen eteneminen ja hallinnointi
  • Kunnostushankkeen vaikuttavuuden seuranta

Kuva: Koulutuspäivien teemat, sisällöt ja asiantuntijat

Koulutuksen laajuus vastasi viittä opintopistettä ja osallistujat saivat koulutuksesta todistuksen, jota voi hyödyntää mm. jatko-opintoihin. Koulutuksen toteutti Akordi oy.

Henkilökohtaiset kehittämistehtävät

Koulutuksen aikana osallistujat työstivät omiin työtehtäviin liittyviä tai ammatillisen kehittymisen kannalta merkityksellisiä teemoja.

Kehittämistehtävissä käsiteltiin mm. virtavesikunnostusta, pienen rehevöityneen järven kunnostusta, valuma-aluekunnostuksia, luonnonmukaisia kunnostusmenetelmiä, taimenen kutualuekunnostuksia ja kutusoraikkoja, vesikasvillisuuden niittoa, vesistökunnostusten huomioimista ojitusilmoituksissa, pohjapadon vaikutusta lintuvesiin, kunnostushankkeiden lupa-asioita, kosteikkojen ilmastokestävyyttä, veden pumppausta ja kierrätystä, jokien rantavyöhykkeiden merkitystä, raakkukannan elvytystä, turvetuotantoalueiden kunnostuksia, peruskuivatuksen ja tulvasuojelun roolia valuma-alueilla, hulevesien hallinnan lainsäädäntöä, kunnostushankkeiden neuvontaa, avustusten ongelmien haarukointia, purokohteiden priorisointia, paikkatietotyökalujen hyödyntämistä, sidosryhmätyön kehittämistä, vesiruton poistoa ja suunnittelun hankintaa.

Lue kattava blogikirjoitus koulutuksesta (vesi.fi)

Katso koulutuksen luentotallenteet

Suurin osa koulutuksen luentotallenteista on katsottavissa alta.

1. Koulutuspäivän paneelikeskustelu: Laajapohjaisen yhteistyön rakentaminen vesistöalueella, Case Iijoki

2. Koulutuspäivän luento: Virtavedet ja niiden kunnostaminen, Timo Yrjänä
3. Koulutuspäivän luennot
4. Koulutuspäivän luennot

5. Koulutuspäivän luennot

6. Koulutuspäivän luennot7. Koulutuspäivän luennot