VESISTÖKUNNOSTUSKOULUTUS ASIANTUNTIJOILLE

PÄIVITYS 08.06.2021: Koulutuksen ilmoittautumisaika on päättynyt, ja ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä sähköpostilla. Kaikki ajantasainen tieto löytyy Moodlesta, johon koulutukseen osallistuvat pääsevät ennen ensimmäistä koulutuspäiväänsä. 

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus käynnistyi kesäkuussa 2021. Koulutus on osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta. Koulutuksen kesto on 8kk (kesäkuu 2021-tammikuu 2022). Alueellisia kohdevierailuja lukuunottamatta koulutus järjestetään etäyhteyksien välityksellä.

Vesistökunnostuskoulutus on suunnattu vesistökunnostuksen ja vesienhoitotehtävien parissa toimiville henkilöille mm.  ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista, Suomen ympäristökeskuksesta, kunnista, vesiensuojeluyhdistyksistä, sekä vesistökunnostusverkostoista.

Täydennyskoulutus on tarkoitettu asiantuntijoille ja henkilöille, joilla on vastuurooli useammassa kuin yhdessä vesistökunnostushankkeessa. Koulutuksen osallistujat nähdään motivoituneina aikuisopiskelijoina, joilla on kokemusta koulutuksen aihepiiristä ja käytännön toiminnasta osana vesistökunnostushankkeita ja vesienhoidon hallintoa. Vesistökunnostus nousee koulutuksen myötä paitsi oppimisen, myös kehittämisen kohteeksi: osallistujien osaamista ja kokemusta hyödynnetään aktiivisesti osana koulutuskokonaisuutta, ja koulutus tuottaa uusia ideoita ja avauksia vesistökunnostustoiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Koulutus koostuu seitsemästä koulutuspäivästä (asiantuntijaluennot + ryhmätyöskentely), henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä, sekä 1-2 kohdevierailusta.

Kuva: Koulutuksen sisältö, vaiheistus ja työskentelyn rytmitys

1. Koulutuspäivän paneelikeskustelu: Laajapohjaisen yhteistyön rakentaminen vesistöalueella, Case Iijoki

2. Koulutuspäivän luento: Virtavedet ja niiden kunnostaminen, Timo Yrjänä

Koulutuksen sisällöt

Vesistökunnostushankkeissa on ytimeltään kyse monen osapuolen välisen tuloksellisen yhteistyön rakentamisesta ja johtamisesta. Koulutus antaa osallistujille uusia eväitä monenvälisen yhteistyön rakentamiseen ja johtamiseen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus sekä verkostot ja johtaminen ovat koulutuksen läpileikkaavia teemoja.

Sisältöteemoja ovat:

  • Vesiekosysteemin toiminta ja muuttuneisuus
  • Valuma-alueen vaikutus vesistöihin
  • Erityispiirteiden ja ongelmien tunnistaminen sekä toimenpiteen valinta
  • Kunnostushankkeen eteneminen ja hallinnointi
  • Kunnostushankkeen vaikuttavuuden seuranta

Kohdevierailut järjestetään sulan maan ja veden aikaan yhteistyössä viiden ELY-keskuksen (KASELY, HAMELY, VARELY, EPOELY, POPELY) ja paikallisten vesistökunnostustoimijoiden kanssa. Maastokohteet valitaan siten, että mukana on eri vaiheessa olevia, erityyppisiä ja kokoisia vesistökunnostushankkeita. Kukin osallistuja valitsee 1–2 aluetta, joilla tutustutaan useampiin kohteisiin.

Koulutuksen etäyhteys- ja oppimisalustana toimii Moodle.

Miten suurta panosta koulutus vaatii osallistujalta?

Osallistuminen opetuspäiviin (7pv) ja oman spraaustiimin tapaamisiin (vähintään 4 tapaamista): yhteensä 56h
Alueellinen osio: kohdevierailut (1-2) sisältäen valmistautumisen ja orientoitumisen, vierailut ja raportoinnin): yhteensä 30h
Itsenäinen työskentely (taustamateriaaleihin perehtyminen) 20h
Henkilökohtainen kehittämistehtävä 30h
= 5op

Osallistujat saavat täydennyskoulutuksesta todistuksen, jota voi hyödyntää mm. jatko-opintoihin.

Koulutuksen toteuttaa Akordi Oy.