Missä vihreän siirtymän konfliktit ratkaistaan? Mitkä konfliktit ovat ennakoitavissa ja vältettävissä, entä mitkä kamppailut on välttämätöntä käydä?

Vihreän siirtymän tavoitteena on kestävä talous, joka ei perustu fossilienergiaan eikä luonnonvarojen ylikulutukseen. Positiivisesta tavoitteestaan huolimatta vihreän siirtymän toimeenpanoon kytkeytyy risteäviä intressiä, eriäviä arvoja ja oikeuksia. Esimerkiksi puhtaan energian infrastruktuurin rakentaminen aiheuttaa erilaisia vaikutuksia maankäyttöön, luontoon, ihmisiin ja eläimiin.  Tuulivoiman rakentaminen ei ole edennyt ilman ristiriitoja; tuulivoimahankkeista valtaosa johtaa kaavavalituksiin ja näiden käsittelyyn hallinto-oikeuksissa.

Nykytilanteessa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden konfliktien käsittely tapahtuu kuntien kaavoitus- ja päätöksentekoprosesseissa sekä vaikutusten arvioinnin ja luvituksen prosesseissa. Laajemmassa kuvassa vihreään siirtymään liittyy kysymyksiä siirtymän vauhdista, alueellisista vaikutuksista, hankkeiden yhteisvaikutuksista, alueellisista hyödyistä ja haitoista sekä uusien teknologioiden roolista ja niiden vaikutuksista.

Sikäli kun ristiriidoilta ei voida välttyä, miten ja missä niitä kannattaisi käsitellä? Vihreän siirtymän toimeenpanoon tarvitaan intressien yhteensovittamisen, konfliktien ennakoinnin ja ratkaisun työkaluja.

Seminaari käynnistää kaksivuotisen hankkeen, jonka aikana Akordin asiantuntijat ja yhteistyöverkosto rakentavat Tiina ja Antti Herlinin säätiön tuella Suomeen vihreän siirtymän konfliktien hallintaa palvelevan neutraalin foorumin. Työssä tukeudutaan kansainvälisiin esimerkkeihin. Tervetuloa kuulemaan lisää ja keskustelemaan mm. näistä teemoista:

  • Miten maankäytön konflikteja ratkotaan kuntien ja maakuntien suunnitteluprosesseissa?
  • Miten ennakoiva konfliktien hallinta kytkeytyy oikeudellisiin prosesseihin?
  • Millaisia käytäntöjä vastuullisilla yrityksillä on konfliktien käsittelyyn?
  • Miten oikeudenmukaisuuden vaatimus konkretisoituu vihreän siirtymän konflikteissa?
  • Millainen vihreän siirtymän konfliktien ennakointi- ja ratkaisukeskus voisi toimia Suomessa?

Ohjelma

Harri Lammi Tiina ja Antti Herlinin säätiö Kestävän siirtymän pullonkaulat ja niiden avaaminen

Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopisto ‘Fitting the forum with the fuss’ – Millaisia konflikteja siirtymä synnyttää ja millaisia menettelyjä niiden käsittelyyn tarvitaan?

Jonna Kangasoja Akordi Eri näkökulmien yhteentuominen ja avustettu ongelmanratkaisu

Merrick Hoben CBI Dignity in a Time of Rupture

Tiina Sanila-Aikio, Alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen vihreässä siirtymässä

Kommenttipuheenvuorot:

Minna Ojanperä Elinkeinoelämän keskusliitto

Touko Sipiläinen Greenpeace

Keskustelua ja kysymyksiä

Muut sarjan tapahtumat:

Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja 4/4: 28.11. klo 15-17 Tiedon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen: Case Kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseuranta

Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja 2/4: Miten kestävyysmurroksen kitkakohtia ratkotaan käytännössä: Case Tuulivoima poronhoitoalueella (28.3.)

Vihreän siirtymän hankkeiden haittavaikutuksia ei pidä vähätellä. Niillä on ja tulee jatkossakin olemaan vaikutuksia maankäyttöön, luontoon, ihmisiin ja eläimiin. Vihreän siirtymän hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasan ihmisryhmien ja alueiden välillä. Mikäli näitä vaikeita kysymyksiä ei pystytä käsittelemään ja ratkaisemaan hyväksyttävällä tavalla siten, että keskeiset toimijat tukevat yhdessä saavutettuja ratkaisuja, on edessä umpikuja. Voi käydä esimerkiksi niin, että tuulivoiman lisärakentaminen ei Suomessa toteudu kaavaillussa mittakaavassa. Tämä skenaario on osin jo toteutunut Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa tuulivoima-ala ja poronhoito ovat ottaneet ensimmäisiä askelia kohti pitkäjänteistä ”yhteistoiminta-alustaa”. Yhteistyön tarkoituksena on parantaa toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, rakentaa luottamusta, sekä mahdollistaa neuvottelu ja ennakoiva ongelmanratkaisu. Töitä on tehty Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kesken Akordin tukemana.

Välituloksena julkaistiin tammikuussa 2023 raportti Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella, jossa kuvataan suosituksia hyvistä käytännöistä. Työ koskee saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolista poronhoitoaluetta.

Tilaisuuden tallenne: https://www.youtube.com/live/iEf_-Opk_4w?feature=share

Ohjelma:

Klo 15.00 Tervetuloa, Minttu Jaakkola, Puistokatu 4

Klo 15.15 Kestävyysmurroksen kipupisteet – millaisesta haasteesta on kysymys? Lasse Peltonen, Ympäristökonfliktien hallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto

Klo 15.35 Poronhoidon ja tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen, Jonna Kangasoja ja Emma Luoma, Akordi

Klo 16.00 Kokemuksia kentältä: Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys ja Heidi Paalatie, Suomen tuulivoimayhdistys

Klo 16.20 Kommenttipuheenvuorot: Hanna Paulomäki (vieraileva tutkija, Aalto yliopisto) & Minna Näsman (projektipäällikkö, Raahen seudun kehitys)

Keskustelua

Klo 17.00 Tilaisuus päättyy


Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja 1/4: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit (11.1.)

Videotallenne Puistokadulta: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit